Меню
Остання редакція: 03 лютого 2021

Наукові публікації

Навчальні посібники

 1. Нестерчук Ю.О. Теорія економічного аналізу: навч.посіб. / Ю.О. Нестерчук, С.Ю. Соколюк, О.В. Жарун:. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 236с. Гриф надано Міністерством освіти і науки , молоді та спорту України (лист № 1/11-562 від 18.01.2012 р.)
 2. Нестерчук Ю.О.. Теорія економічного аналізу: навч.посіб. / Ю.О. Нестерчук, С.Ю. Соколюк, О.В. Жарун, О.А. Непочатенко:. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 272с. Гриф надано Міністерством освіти і науки , молоді та спорту України (лист № 1/11-562 від 18.01.2012 р.) та гриф Уманський НУС (протокол №6 від 04червня 2018р.)

 

Міжнародні статті:

Olena Zharun. Problems of attracting investment to Ukraine/ Serhiy Sokolyuk, Olena Zharun, Vitalii Rybchak// TURYSTYKA I ROZWÓJ REGIONALNY №14. 2020. р. 137-143

 

Основні публікації:

1.Жарун О.В. Основні напрями інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств / О.В. Жарун // Науковий вісник ЛНУВМБ ім.Гжицького. - Львів: ЛНУВМБ, 2012. – Том 12№2(48). Ч.5: Економічні науки. – С.57-63.

2.         Жарун О.В. Суть та значення економіко-математичної моделі становлення пріоритетних напрямів інвестування підприємств АПК / О.В. Жарун // Збірник наукових праць НУБіП України – Київ, 2013. – С. 143-149.

3.         Жарун О.В. Розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності в АПК / С.П. Ткачук, О.В. Жарун // Збірник наукових праць БНАУ / Редкол.: А.С. Даниленко (відп. ред.) та ін. – Біла Церква 2013. – Вип. 10(102). –С. 53-56.

4.         Жарун О.В. Теоретико-методологічні аспекти розвитку АПК на кластерних засадах / О. В. Жарун // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 147-155.

5.         Жарун О.В. Теоретичні засади дослідження економічної суті кластерів / О.В.Жарун // Науковий огляд. – Випуск 2. -  №12 (2 частина). – Київ, 2015. – С. 45-52.

6.         Жарун О.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ / О.В. Жарун, С.Ю. Соколюк, С.П. Ткачук// INNOVATIVE SOLUTIONS IN  MODERN SCIENCE. – Dubai. – 2016. -  № 1(1), С. 2-7.

7.         Жарун О. В. Особливості інвестування аграрних підприємств/ О. В. Жарун, С. Ю. Соколюк, С. П. Ткачук // Молодий вчений. — 2016. — №11. С.111-118. (Index Copernicus).

8.         Жарун О.В. Розвиток органічного виробництва в Україні/ О. В. Жарун, С. Ю. Соколюк, С. П. Ткачук, В.С. Уланчук // Молодий вчений. — 2017. — №3 (43). С.867-871.(Index Copernicus).

 1. Жарун О.В., Соколюк С.Ю. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 2 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, , 2018. – с. 186-192.
 2. Жарун О. В. Напрями підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств Черкащини / О. В. Жарун// Молодий вчений. — 2018. - №11 (63) – с. 128-135 (Index Copernicus).
 3. Жарун О.В. Напрями покращення інвестиційного клімату сільськогосподарських підприємств  // Молодий вчений. — 2019. — №1 (40). С.137-141.(Index Copernicus).
 1. Жарун О.В. Розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств АПК / О.В. Жарун // Збірник наукових праць НУБіП України – Київ, 2018. – С. 43-49.
 2. Жарун О.В. Стратегія розвитку інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств  / О.В. // INNOVATIVE SOLUTIONS IN MODERN SCIENCE. – Czech Republic. - Prague. – 2018. -  № 2(1), С. 12-17.
 1. Жарун О.В. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ЗЕРНА// Молодий вчений. — 2019. — №2 (54). С.764-768.(Index Copernicus).
 2. Жарун О.В.  Стратегія розвитку інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств  / О.В. // INNOVATIVE SOLUTIONS IN MODERN SCIENCE. – Czech Republic. - Prague. – 2019. -  № 2(1), С. 12-17.
 3. Жарун О.В.  Гармонізація взаємодії держави, суспільства та бізнесу / Ю. О. Нестерчук, С. Ю. Соколюк, О. В. Жарун // Інтелект XXI. - 2019. - № 2. - С. 115-118.
 4. Жарун О.В. Розвиток іноземного інвестування в Україні / В.С. Уланчук, О.В. Жарун// Збірник наукових праць Уманського НУС. — 2020. — Вип. 96. Ч 2. Економічні науки. С. 21-34
 5. Жарун О.В.  Економічна суть інтенсифікації садівництва / В.С. Уланчук, О. В. Жарун, О.С. Тупчій // Інтелект XXI. - 2020. - № 2. - С. 109-114.
 6. Жарун О.В. Кореляційно-регресійний аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства / О.В. Жарун, В.С. Уланчук, С.Ю. Соколюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій No 2. (44). 2020р. с. 65-72
 7.  

 

Участь у конференціях і семінарах

1.Жарун О.В. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в АПК України / О.В. Жарун / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2012 р. – С. 57-59.

2.Жарун О.В. Інвестиційний розвиток економіки України / О.В. Жарун / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред) та ін. − К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. − С. 23-24.

3.Жарун О.В. Значення економічної кластеризації для розвитку національної економіки  / О.В. Жарун / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г.Шитта, 6 травня 2015 р. / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015 р. – С. 184-186.

5. Жарун О.В. Чинники інвестиційної діяльності в аграрних підприємствах / О.В. Жарун, С.Ю. Соколюк, С.П. Ткачук/  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Уманський НУС, 2016. – С.91-93

6. Жарун О.В. Інвестування вільних економічних зон / О.В. Жарун/  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Уманський НУС, 2016. – С.89-91

7. Жарун О.В. Проблеми та перспективи цукробурякової галузі України / О.В. Жарун, С.Ю. Соколюк, С.П. Ткачук/  Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції «аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. – Умань, 2016. – С.77-79

8. Жарун О.В. Інвестиції у формування капіталу людини/ Матеріали Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми сталого розвитку суспільства», (24-25 квіт. 2019 р., м. Київ). – К. : ФПСУ, 2019. – С. 138-141

9. Жарун О.В. Інвестиції як чинник економічного зростання / Матеріали Міжнародної наукової конференції «Людський капітал в умовах трансформації українського суспільства», (26-27 лютого.                2019 р., м. Київ). – К. : Вид. АПСВ ФПУ, 2019. – С. 47-49

10. Жарун О.В. Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку органічного агровиробництва в Україні/ Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», (30-31 травня. 2019 р., м. Умань). –  2019. – С. 31-33

11. Жарун О.В. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України /Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приурочена 175-річчю Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Умань. Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2019.с. 109-112.

12.. Жарун О.В. Особливості інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки/ Матеріали науково-практичної INTERNETконференції студентів та молодих вчених. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku. – Przeworsk: WSSG, 2019. – с. 156-159.

13. Жарун О.В. ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ / В.С. Уланчук, О.В. Жарун/ Матеріали Міжнародної наукової конференції «THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”, 6-7 квітня 2020 р., Мельбурн. Австралія – С. 138-141

 

Статті (Scopus & Web of Science).

 1. Olena Zharun. Investment needs assessment of Ukrainian agricultural enterprises/ Olena Zharun, Sergey Sokolyuk, Svetlana Tkachuk, Volodymyr Ulanchuk //  Іnvestment Management and Financial Innovations. - Volume 14. – 2018.-  Issue #1 (cont.) pp. 181-190
 2. O. Zharun. INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX/ V. Ulanchuk O. Zharun, S. Sokolyuk, S. Tkachuk  // Financial and credit activity:problems of theory and practice. - Vol 2, No 25 (2019).- р.357-365 (Web of science).
 3. O. Zharun,  Nesterchuk Y.,  Korotieiev M.,  Cherneha I. & Blenda N. Development and Problems of Farmers Activities in Ukraine.   Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Education Excellence and Innovation Management through. Vision 2020. 10-11 April 2019, Granada, Spain, P.4287-4299. (Scopus & Web of Science).
 4. Yuliia NESTERCHUK, Mykola KOROTIEIEV, Inna CHERNEHA, Serhii SOKOLIUK, Olena ZHARUN and Nataliia BLENDA . Formation of Productive Employment of Labor Potential by Diversifying the Rural Economy . Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Education Excellence and Innovation Management through. Vision 2020. 1-2 April 2020. Seville, Spain, P. 14252-14258. (Scopus & Web of Science).

                        Монографії:

 

 1. Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери економіки України: аналітико-прогнозна оцінка: колективна монографія /О.В., Жарун, В.К. Савчук, В.С. Уланчук/ За заг. ред. В. К. Савчука,– К.: ЦП «Компринт», – 2018. – 366 с.
 2. Напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрного виробництва /В.С. Уланчук, О.В.Жарун //Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика /Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.». – 2018. – 244с. – С.22-29.

 

Інші статті:

1.         Жарун О.В. Особливості стратегії розвитку АПК України / О.В. Жарун, В.О. Красноголовець // Збірник студентських наукових праць Уманського НУС. — 2020. —Ч 1.  С. 64-66

2.         Жарун О.В. Вплив чинників на конкурентоспроможність аграрних підприємств регіону / О.В. Жарун, А.А. Шептицька // Збірник студентських наукових праць Уманського НУС. — 2020. —Ч 1.  С. 81-83

Останні новини

Відбувся круглий стіл на тему: «Програма отримання мікрогрантів для ведення підприємницької діяльності: процедура отримання та консультації щодо складання бізнес плану»Читати повністю

Відбувся круглий стіл на тему: «Програма отримання мікрогрантів для ведення підприємницької діяльності: процедура отримання та консультації щодо складання бізнес плану»

Читати повністю

Всі новини