Меню
Остання редакція: 11 лютого 2021

Історія розвитку кафедри

Курс економіки сільського господарства викладався з часу перетворення Головного училища садівництва в Уманське училище землеробства і садівництва. Ініціатором його впровадження був кандидат наук, статський радник П.А. Загорський, який тривалий час викладав сільськогосподарську економіку.

У1929 р. на базі кабінету економії було створено кафедру економіки та організації сільськогосподарського виробництва. Її першим завідувачем був професор Ф.П. Клевайчук, а потім - кандидат економічних наук І.П. Шевчук.

Після Великої Вітчизняної війни кафедрою завідували доценти М.І. Янушкін, З.С. Безуглий, А.П. Кальєнін. Під їх керівництвом було відновлено навчальну роботу і розпочато наукові дослідження з питань економіки сільськогосподарського виробництва.

З 1956 по 1972 рр. очолював кафедру економіки к.е.н., доцент А.О. Мірошник. З 1957 р. економіку сільського господарства викладає М.І. Єрін. У 1972 р. кафедра економіки сільського господарства виділилася в самостійний підрозділ, її очолив професор, к.е.н. М.І. Єрін.

З відкриттям економічного факультету курс економіки сільського господарства на бухгалтерському відділенні веде ректор Уманського СГІ, заслужений працівник вищої школи України., професор, д.е.н. О.І. Здоровцов. З 1964 р. на кафедрі ведеться підготовка кадрів через аспірантуру. О.І. Здоровцов - провідний спеціаліст з питань трудових ресурсів і продуктивних сил в аграрному секторі України. Нагороджений орденом Дружби народів, Почесною грамотою Президії Верховної Ради України, медалями, заслужений працівник вищої школи України.

Він автор і співавтор багатьох підручників, навчальних посібників з питань економіки і організації аграрного виробництва, ряду монографій і довідників, окремих брошур, рекомендацій. Серед яких підручники: «Обчислення собівартості продукції в колгоспах» (1959 р.), «Наукова організація праці в сільськогосподарських підприємствах» (1979 р.), «Наукова організація, нормування і оплата праці в сільськогосподарських підприємствах» (1984 р.), «Економіка сільського господарства» (1984 р.), «Економіка сільського господарства (1993 р.), «Аграрні соціально-трудові відносини» (1997 р.), «Аграрна економіка» (2005 р.); навчальні посібники «Ефективність використання ресурсів в сільському господарстві» (1986 р.), «Наукова організація і нормування праці в сільськогосподарських підприємствах» (1979 р.), ілюстративні матеріали з економіки сільського господарства (1994 р.) та багато інших. Загальний список його наукових праць перевищує 250 найменувань.

У нових економічних умовах незалежної України О.І. Здоровцов направляє свої зусилля на підготовку економічних кадрів, здатних подолати всі економічні перешкоди і піднести економіку нашої держави до гідного для України рівня.

З 1984 р. до 2002 р. кафедрою завідує професор, к.е.н., заслужений економіст України Б.П. Дмитрук. Викладачі кафедри проводять інтенсивні наукові дослідження з актуальних питань аграрної економіки, розробляють рекомендації з економічних проблем переходу до ринку, видають підручники, монографії, методичні посібники. Кафедра здійснює постійний зв'язок з виробництвом. Викладачі кафедри організовують і проводять економічні конференції, семінари, надають практичну допомогу агропромисловим формуванням виробництва. Налагоджено зв'язки з ученими економістами Польщі, Англії, Франції, США.

У 2002 р. на базі кафедри економіки було створено кафедри менеджменту ЗЕД і економіки, яка із серпня 2002 р. працює в новому навчальному корпусі.

З 2002 р. кафедру економіки очолює професор, к.е.н., заслужений працівник сільського господарства України Семенда Дмитро Костянтинович, автор посібника «Економіка підприємства» (2007 р.) та співавтор підручника «Аграрна економіка» (2005 р.), «Економіка підприємства: Альбом наочних матеріалів» (2009 р.) та «Економіка підприємства» (2014 р.). Підручники та посібники з грифом Міністерства освіти і науки України і рекомендовані як підручники та посібники для студентів вищих навчальних закладів. Автор колективної монографії «Актуальні проблеми АПК» (2009 р.).

У 2016 р. було створено кафедру підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності створена рішенням Вченої ради університету від 17 червня 2016 року (протокол №13) та наказу ректора № 653 від 29 червня 2016 року з метою удосконалення підготовки фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» оптимізації кадрового забезпечення навчальної, наукової і виховної роботи на факультеті економіки і підприємництва.

Науково-педагогічний склад кафедри сформований з авторитетних викладачів-професіоналів: Соколюк С.Ю. (зав.кафедри), Нестерчук Ю.О. (професор), Семенда Д.К. (професор), Коденська М.Ю. (професор), Бурляй О.Л. (професор), Жарун О.В. (доцент), Коротєєв М.А. (доцент), Непочатенко О.А. (доцент), Пархоменко Л.А. (доцент), Чернега І.І. (доцент), Семенда О.Вс. (доцент), Тупчій О.С. (ст. викладач), Бленда Н.О. (викладач), Сопільняк І.С. (лаборант).

Викладачі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності беруть участь у роботі структурних підрозділів університету: Нестерчук Ю.О. – декан факультету економіки і підприємництва, Соколюк С.Ю. – заступник декана з практичної підготовки студентів, Коротєєв М.А. – відповідальний секретар приймальної комісії, Бурляй О.Л. – завідувач відділом інтелектуальної власності, комерціалізації та трансферу технологій, Чернега І.І. – завідувач підготовчого відділення.

Якість професійної підготовки студентів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності забезпечується за рахунок постійного удосконалення структури навчального процесу, розробки нових освітніх продуктів, впровадження підходу із одночасним розширенням прогресивних освітніх технологій і методик викладання, що базуються на використанні можливостей інформатизації та комп’ютеризації.

Ефективній організації навчального процесу сприяє робота лабораторії кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Завідувач лабораторії, к.е.н., професор О.Л. Бурляй та викладачі кафедри надають консультативну допомогу студентам, підприємствам, організаціям, беруть участь у підготовці до друку наукових та навчально-методичних праць викладачів, забезпечують ведення документації кафедри.

За 2013-2019 рр. викладачами кафедри видано підручник «Економіка підприємства» (Д.К. Семенда, О.Л. Бурляй, М.А. Коротєєв, 2014); навчально-методичний посібник «Економіка підприємства» (Ю.О. Нестерчук, 2014) (із грифом МОН України); навчальні посібники: «Управління проектами в підприємницьких структурах» (Л.А. Пархоменко, В.Р. Кучеренко, А.В. Андрейченко та ін., 2013), Планування ділового розвитку фірми (Л.А. Пархоменко, В.Р. Кучеренко, А.В. Андрейченко та ін., 2013), Оцінка бізнесу та нерухомості (Л.А. Пархоменко, В.Р. Кучеренко, А.В. Андрейченко та ін., 2013), «Економіка підприємства» (Д.К. Семенда, М.А. Коротєєв, О.Вс. Семенда, 2018), «Фінанси підприємств у схемах і таблицях» (О.А. Непочатенко, 2015), «Теорія економічного аналізу» (Ю.О. Нестерчук, С.Ю. Соколюк, О.В. Жарун, 2013) «Теорія економічного аналізу» (Ю.О. Нестерчук, С.Ю. Соколюк, О.В. Жарун, О.А. Непочатенко, 2019) (із грифом МОН України); монографії: «Ресурсний потенціал підприємств продуктових підкомплексів АПК» (Ю.О. Нестерчук, 2013), «Розвиток капіталізації сільськогосподарських підприємств» (Ю.О. Нестерчук, 2013), «Механізми забезпечення економічної ефективності діяльності аграрних підприємств» (О.А. Непочатенко, 2013), «Удосконалення організаційно-економічного механізму використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах» (Д.К. Семенда, М.А. Коротєєв, О.Вс. Семенда, 2016), «Розвиток капіталізації сільськогосподарських підприємств» (Ю.О. Нестерчук, 2013),  «Організаційно-економічні засади розвитку інтенсивного садівництва в сільськогосподарських підприємствах» ( Ю.О. Нестерчук, О.С. Тупчій, 2017).

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток (науковий керівник – к.е.н., ст. викладач О.Вс. Семенда) метою якого є розвиток науки, практики, обмін досвідом, науковими і практичними досягненнями, а також вирішення ряду актуальних проблем розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Студенти кафедри приймають участь в олімпіадах, наукових конференціях та конкурсах наукових робіт. Викладачі кафедри докладають чимало зусиль до активізації наукових публікацій студентів у збірниках наукових праць.

Також особливе місце у виховному процесі студентів займає організація студентського дозвілля. Викладачі кафедри проводячи тематичні виховні години організовують святкування народних свят, зустрічі з провідними фахівцями аграрного бізнесу та багато іншого.

Завдяки напруженій і плідній праці керівництва уні­верситету, студенти мають змогу проходити стажування та переймати досвід у таких країнах, як США, Німеч­чина, Польща, Великобританія, Франція, Фінляндія та Швейцарія. Спільно із зарубіжними партнерами від­бувається не тільки підготовка висококваліфікованих фахівців, але й проводяться міжнародні наукові кон­ференції, симпозіуми, підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у зарубіжних освітніх закладах, участь у міжнародних проектах.

У сучасних умовах неможливо обійтись без допомоги працівників підприємств та організацій галузі. Кафедра має довготривалі зв'язки з багатьма її провідними підприємствами і організаціями як у науковій роботі, так і в організації навчального процесу, що, безумовно, позитивно впливає на вдосконалення підготовки спеціалістів. Багато підприємств і організацій, а саме: Уманський тепличний комбінат, ФГ «Агрофірма «Базис», СВК «Черповоди», ТОВ «Дубова», ДП «Харвіст-Умань», ТОВ «Берестівець» Уманського району Черкаської області та інші підприємства – є базами практики студентів, місцем проведення практичних занять, об'єктами для дослідження і збору матеріалів, необхідних для курсових і магістерських робіт, підготовки майбутнього магістра до практичної діяльності.

Кафедра пишається своїми випускниками, які працюють на підприємствах, організаціях, агрохолдингах, на керівних посадах АПК, директорами банків, у податкових інспекціях та фінансово-кредитних установах, що свідчить про надзвичайно високий рівень якості підготовки спеціалістів галузі.

 

Останні новини

Онлайн-лекція наукового співробітника галузі центру підприємництва та технологій Sutardja, Інженерного коледжу Каліфорнійського університету RICK RASMUSSEN на тему: «Entrepreneurial Frameworks»Читати повністю

Онлайн-лекція наукового співробітника галузі центру підприємництва та технологій Sutardja, Інженерного коледжу Каліфорнійського університету RICK RASMUSSEN на тему: «Entrepreneurial Frameworks»

Читати повністю

Всі новини