Меню
Остання редакція: 03 грудня 2020

Науково-дослідна лабораторія «Інноваційно-інвестиційний розвиток АПК»

Діяльність сучасного народного господарства неможливо уявити без впровадження у виробництво наукових досягнень й інноваційних розробок. Проте особливо гостро це питання стоїть перед агропромисловим комплексом України – провідним сектором господарювання національної економіки.

Приміщення лабораторії прикрашають портрети відомих вчених-економістів. На стендах – наукові розробки членів кафедри з питань інноваційних технологій в садівництві та стратегії розвитку галузі тваринництва.

Особливу увагу було приділено практичній реалізації наукових розробок кафедри. Серед філіалів кафедри на виробництві – фермерське господарство «Агрофірма «Базис» Уманського району Черкаської області, Уманський теплично-овочевий комбінат, ДП «Ілліч-Агро» м. Умань Уманського району Черкаської області, ТОВ «Берестівець» Уманського району Черкаської області.

        Положення про науково-дослідну лабораторію кафедри економіки «Інноваційно-інвестиційний розвиток АПК» Уманського національного університету садівництва

1. Загальні положення

1.1. Лабораторія є науково-дослідним підрозділом Уманського національного університету садівництва (далі – університет). Діяльність лабораторії спрямована на розробку й відстеження результатів реалізації програм і проектів аграрного виробництва, надання комплексу різноманітних консультаційних послуг фізичним та юридичним особам, а також інших досліджень науково- прикладного характеру.

1.2. Науково-дослідна лабораторія «Інноваційно-інвестиційний розвиток АПК» (далі – лабораторія) сприяє формуванню соціально-орієнтованої економіки, допомагає за допомогою нових освітніх технологій адаптувати людину до нових умов сьогодення й одночасно може бути експериментальною площадкою для підготовки науковців-дослідників та викладачів-консультантів.

1.3. Діяльність лабораторії будується на основі Конституції, Закону «Про освіту», рішень Уряду, регіональних і територіальних органів управління освіти, Типового положення «Про освітню установу», статуту й локальних правових актів університету.

2. Мета, задачі, зміст діяльності

2.1. Мета створення та роботи лабораторії – поєднання інтелектуальних, людських, матеріально-технічних та документальних ресурсів з виконання консультаційних, дослідних та проектних робіт в галузі соціально спрямованого аграрного виробництва, забезпечення та допомоги входження в єдиний структурований інформаційний простір для отримання швидких і якісних результатів цих робіт, для подальшого використання, популяризації та комерціалізації отриманих результатів.

2.2. Основними задачами діяльності лабораторії є:

–​ вивчення проблем аграрного розвитку країни в мінливих умовах сьогодення;

–​ вивчення впливу економічних та демографічних факторів на розвиток аграрного виробництва та його основних ефективних напрямів;

–​ проведення діагностичних досліджень соціального стану населення та їх впливу на економічний розвиток держави;

–​ проведення досліджень щодо адаптації зарубіжного досвіду реформування форм власності до умов України;

–​ розробка соціальних проектів та програм місцевого, регіонального та загальнодержавного рівня;

–​ надання консультаційних послуг фізичним та юридичним особам з питань підвищення економічної ефективності розвитку аграрного виробництва;

–​ надання консультаційних послуг юридичним особам з питань диверсифікації виробництва.

2.3. Зміст роботи лабораторії передбачає відстеження закономірностей та окремих показників протягом тривалого періоду розвитку виробництва сільськогосподарської продукції в Україні та окремих його видів, аналіз позитивних і негативних явищ, що виникають у ході розвитку окремих компонентів, рішення задач найближчої перспективи (2-3 роки). Обов'язковим блоком у змісті діяльності лабораторії є:

–​ пошук шляхів удосконалення методичної роботи;

–​ визначення напрямів експериментальної роботи;

–​ аналітичний контроль, моніторингові обстеження рівня життя населення, його обізнаності з змістом реформ, своїми правами та обов’язками у раптових відносинах.

3. Організація науково-дослідної діяльності

3.1. Науково-дослідна лабораторія очолюється науковим керівником із числа науково-педагогічного складу університету, який має досвід науково-дослідної й інноваційної діяльності, учений ступінь (доктора, кандидата наук) або звання (професора, доцента). Науковий керівник лабораторії призначається ректором університет та затверджується Вченою радою.

Керівник лабораторії:

–​ безпосередньо керує всією роботою й несе відповідальність за стан і результати науково-дослідної діяльності лабораторії;

–​ формує план науково-дослідних робіт, представляє його на затвердження Вченої ради, організує й очолює роботу з його виконання;

–​ підтримує ініціативи, інноваційну й експериментальну діяльність колективу лабораторії, керує авторськими роботами й організує їх впровадження у практику;

–​ піклується про створення необхідної науково-методичної та матеріально-технічної бази лабораторії, розпоряджається всіма матеріальними ресурсами лабораторії в межах затверджених планів і кошторисів, а також залучених ініціативних засобів;

–​ аналізує стан кадрового потенціалу, підбирає кадровий склад лабораторії, розподіляє обов'язки, види та форми діяльності членів лабораторії.

3.2. Зміст науково-дослідної та методичної роботи лабораторії визначається її членами, керівництвом лабораторії й університету.

Лабораторія також може виконувати замовлення з розробки науково-методичного забезпечення аграрних реформ на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівні.

3.3. Кадровий склад лабораторії визначається штатним розкладом, що включає не менше п'яти штатних одиниць – науковий керівник або науковий консультант, який має учений ступінь, науковці-дослідники, викладачі-консультанти.

Науково-дослідні роботи виконуються:

а) науковцями та іншими педагогічними працівниками, які уміють аналізувати та нормувати власну роботу, спостерігати та фіксувати результати, надавати консультаційні послуги з окремих питань і т. п.;

б) вченими, запрошеними ззовні;

в) аспірантами, які працюють над дисертаціями з проблем, що відповідають проблематиці досліджень лабораторії;

г) студентами, в порядку виконання курсових і дипломних робіт і проектів, а також інших дослідницьких робіт;

д) іншими кадрами, що мають інтерес і здібності до проведення науково-дослідної роботи з проблем, розроблюваних лабораторією.

3.4. Науковий керівник (завідувач лабораторії) представляє Вченій раді університету аналітичну довідку – звіт про діяльність лабораторії за підсумками року роботи, а також короткі інформаційні звіти (усні чи письмові) по завершенню етапів дослідницьких робіт.

Аналітична довідка включається в загальний звіт про роботу університету.

3.5. По завершенню програми експериментально-дослідницької роботи науково-дослідна робота представляє повний звіт за результатами досліджень із визначенням перспектив подальшої діяльності або рішенням про закриття лабораторії.

Підсумковий звіт про науково-дослідну діяльність лабораторії розглядається й затверджується на Вченій раді.

4. Засоби, фінансування та матеріально-технічне забезпечення

4.1. Фінансування лабораторії здійснюється в межах наявних фінансових асигнувань університету та за рахунок залучення додаткових засобів.

4.2. Залучення додаткових засобів здійснюється на місцевому, регіональному або загальнодержавному рівнях (у т.ч. через отримання міжнародних грантів) – як додаткові бюджетні засоби, виділені на розвиток освіти; засоби від платних освітніх послуг; засоби спонсорів, громадських організацій, підприємств та інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

4.3. Керівництво університету та лабораторії створює необхідну для виконання науково-дослідних робіт матеріально-технічну базу, забезпечує постійне вдосконалення матеріально-технічної бази лабораторії, а також підбір приміщень для її діяльності.

4.4. Лабораторії надається в межах затверджених для неї планових витрат та інших засобів оперативна самостійність у комплектуванні та придбанні устаткування й науково-методичної літератури; усі бухгалтерські операції та бухгалтерський облік здійснюються через бухгалтерію університету.

4.5. За розробку авторських програм, методик і т. п. здійснюються додаткова матеріальна винагорода та стимулювання відповідно до чинного законодавства і фонду заробітної плати.

5. Ліквідація науково-дослідної лабораторії

Ліквідація науково-дослідної лабораторії здійснюється з ініціативи університету або після закінчення виконання покладених на неї функцій з вичерпною аргументацією причин закриття відповідно до законодавства.

Останні новини

ОГОЛОШЕННЯ!Читати повністю

ОГОЛОШЕННЯ!

25 лютого 2021 року буде проведено науковий семінар «Актуальні проблеми АПК» на тему «Зайнятість населення та її регулювання» з використанням платформи Google meet.

Читати повністю

Відбувся фаховий семінар із попередньої експертизи дисертаційної роботиЧитати повністю

Відбувся фаховий семінар із попередньої експертизи дисертаційної роботи

19 лютого 2021 р. проведено фаховий семінар із попередньої експертизи дисертаційної роботи Смертенюка Ігоря Ігоровича на тему: «Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств в контексті кліматичних змін» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Читати повністю

ОГОЛОШЕННЯ!Читати повністю

ОГОЛОШЕННЯ!

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАСІДАННЯ ФАХОВОГО СЕМІНАРУ НА БАЗІ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (засідання відбудеться з використанням платформи Google meet, код доступу https://meet.google.com/vim-aysu-qha)

Читати повністю

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботуЧитати повністю

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу

Відповідно до наказу № 01-06/217 від 16.12.2020 року по Уманському національному університету садівництва з проведення І туру Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу за напрямом економіка сільського господарства і АПК; підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Читати повністю

Всі новини