Меню
Остання редакція: 03 грудня 2020

Науково-дослідна лабораторія «Інноваційно-інвестиційний розвиток АПК»

Діяльність сучасного народного господарства неможливо уявити без впровадження у виробництво наукових досягнень й інноваційних розробок. Проте особливо гостро це питання стоїть перед агропромисловим комплексом України – провідним сектором господарювання національної економіки.

Приміщення лабораторії прикрашають портрети відомих вчених-економістів. На стендах – наукові розробки членів кафедри з питань інноваційних технологій в садівництві та стратегії розвитку галузі тваринництва.

Особливу увагу було приділено практичній реалізації наукових розробок кафедри. Серед філіалів кафедри на виробництві – фермерське господарство «Агрофірма «Базис» Уманського району Черкаської області, Уманський теплично-овочевий комбінат, ДП «Ілліч-Агро» м. Умань Уманського району Черкаської області, ТОВ «Берестівець» Уманського району Черкаської області.

        Положення про науково-дослідну лабораторію кафедри економіки «Інноваційно-інвестиційний розвиток АПК» Уманського національного університету садівництва

1. Загальні положення

1.1. Лабораторія є науково-дослідним підрозділом Уманського національного університету садівництва (далі – університет). Діяльність лабораторії спрямована на розробку й відстеження результатів реалізації програм і проектів аграрного виробництва, надання комплексу різноманітних консультаційних послуг фізичним та юридичним особам, а також інших досліджень науково- прикладного характеру.

1.2. Науково-дослідна лабораторія «Інноваційно-інвестиційний розвиток АПК» (далі – лабораторія) сприяє формуванню соціально-орієнтованої економіки, допомагає за допомогою нових освітніх технологій адаптувати людину до нових умов сьогодення й одночасно може бути експериментальною площадкою для підготовки науковців-дослідників та викладачів-консультантів.

1.3. Діяльність лабораторії будується на основі Конституції, Закону «Про освіту», рішень Уряду, регіональних і територіальних органів управління освіти, Типового положення «Про освітню установу», статуту й локальних правових актів університету.

2. Мета, задачі, зміст діяльності

2.1. Мета створення та роботи лабораторії – поєднання інтелектуальних, людських, матеріально-технічних та документальних ресурсів з виконання консультаційних, дослідних та проектних робіт в галузі соціально спрямованого аграрного виробництва, забезпечення та допомоги входження в єдиний структурований інформаційний простір для отримання швидких і якісних результатів цих робіт, для подальшого використання, популяризації та комерціалізації отриманих результатів.

2.2. Основними задачами діяльності лабораторії є:

–​ вивчення проблем аграрного розвитку країни в мінливих умовах сьогодення;

–​ вивчення впливу економічних та демографічних факторів на розвиток аграрного виробництва та його основних ефективних напрямів;

–​ проведення діагностичних досліджень соціального стану населення та їх впливу на економічний розвиток держави;

–​ проведення досліджень щодо адаптації зарубіжного досвіду реформування форм власності до умов України;

–​ розробка соціальних проектів та програм місцевого, регіонального та загальнодержавного рівня;

–​ надання консультаційних послуг фізичним та юридичним особам з питань підвищення економічної ефективності розвитку аграрного виробництва;

–​ надання консультаційних послуг юридичним особам з питань диверсифікації виробництва.

2.3. Зміст роботи лабораторії передбачає відстеження закономірностей та окремих показників протягом тривалого періоду розвитку виробництва сільськогосподарської продукції в Україні та окремих його видів, аналіз позитивних і негативних явищ, що виникають у ході розвитку окремих компонентів, рішення задач найближчої перспективи (2-3 роки). Обов'язковим блоком у змісті діяльності лабораторії є:

–​ пошук шляхів удосконалення методичної роботи;

–​ визначення напрямів експериментальної роботи;

–​ аналітичний контроль, моніторингові обстеження рівня життя населення, його обізнаності з змістом реформ, своїми правами та обов’язками у раптових відносинах.

3. Організація науково-дослідної діяльності

3.1. Науково-дослідна лабораторія очолюється науковим керівником із числа науково-педагогічного складу університету, який має досвід науково-дослідної й інноваційної діяльності, учений ступінь (доктора, кандидата наук) або звання (професора, доцента). Науковий керівник лабораторії призначається ректором університет та затверджується Вченою радою.

Керівник лабораторії:

–​ безпосередньо керує всією роботою й несе відповідальність за стан і результати науково-дослідної діяльності лабораторії;

–​ формує план науково-дослідних робіт, представляє його на затвердження Вченої ради, організує й очолює роботу з його виконання;

–​ підтримує ініціативи, інноваційну й експериментальну діяльність колективу лабораторії, керує авторськими роботами й організує їх впровадження у практику;

–​ піклується про створення необхідної науково-методичної та матеріально-технічної бази лабораторії, розпоряджається всіма матеріальними ресурсами лабораторії в межах затверджених планів і кошторисів, а також залучених ініціативних засобів;

–​ аналізує стан кадрового потенціалу, підбирає кадровий склад лабораторії, розподіляє обов'язки, види та форми діяльності членів лабораторії.

3.2. Зміст науково-дослідної та методичної роботи лабораторії визначається її членами, керівництвом лабораторії й університету.

Лабораторія також може виконувати замовлення з розробки науково-методичного забезпечення аграрних реформ на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівні.

3.3. Кадровий склад лабораторії визначається штатним розкладом, що включає не менше п'яти штатних одиниць – науковий керівник або науковий консультант, який має учений ступінь, науковці-дослідники, викладачі-консультанти.

Науково-дослідні роботи виконуються:

а) науковцями та іншими педагогічними працівниками, які уміють аналізувати та нормувати власну роботу, спостерігати та фіксувати результати, надавати консультаційні послуги з окремих питань і т. п.;

б) вченими, запрошеними ззовні;

в) аспірантами, які працюють над дисертаціями з проблем, що відповідають проблематиці досліджень лабораторії;

г) студентами, в порядку виконання курсових і дипломних робіт і проектів, а також інших дослідницьких робіт;

д) іншими кадрами, що мають інтерес і здібності до проведення науково-дослідної роботи з проблем, розроблюваних лабораторією.

3.4. Науковий керівник (завідувач лабораторії) представляє Вченій раді університету аналітичну довідку – звіт про діяльність лабораторії за підсумками року роботи, а також короткі інформаційні звіти (усні чи письмові) по завершенню етапів дослідницьких робіт.

Аналітична довідка включається в загальний звіт про роботу університету.

3.5. По завершенню програми експериментально-дослідницької роботи науково-дослідна робота представляє повний звіт за результатами досліджень із визначенням перспектив подальшої діяльності або рішенням про закриття лабораторії.

Підсумковий звіт про науково-дослідну діяльність лабораторії розглядається й затверджується на Вченій раді.

4. Засоби, фінансування та матеріально-технічне забезпечення

4.1. Фінансування лабораторії здійснюється в межах наявних фінансових асигнувань університету та за рахунок залучення додаткових засобів.

4.2. Залучення додаткових засобів здійснюється на місцевому, регіональному або загальнодержавному рівнях (у т.ч. через отримання міжнародних грантів) – як додаткові бюджетні засоби, виділені на розвиток освіти; засоби від платних освітніх послуг; засоби спонсорів, громадських організацій, підприємств та інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

4.3. Керівництво університету та лабораторії створює необхідну для виконання науково-дослідних робіт матеріально-технічну базу, забезпечує постійне вдосконалення матеріально-технічної бази лабораторії, а також підбір приміщень для її діяльності.

4.4. Лабораторії надається в межах затверджених для неї планових витрат та інших засобів оперативна самостійність у комплектуванні та придбанні устаткування й науково-методичної літератури; усі бухгалтерські операції та бухгалтерський облік здійснюються через бухгалтерію університету.

4.5. За розробку авторських програм, методик і т. п. здійснюються додаткова матеріальна винагорода та стимулювання відповідно до чинного законодавства і фонду заробітної плати.

5. Ліквідація науково-дослідної лабораторії

Ліквідація науково-дослідної лабораторії здійснюється з ініціативи університету або після закінчення виконання покладених на неї функцій з вичерпною аргументацією причин закриття відповідно до законодавства.

Останні новини

Всі новини