Меню
Остання редакція: 18 лютого 2021

Наукові школи

НАУКОВА ШКОЛА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Вдосконалення механізму підвищення ефективності агропромислового виробництва

„Наука – це не тільки сфера виробництв знань та соціальний інститут, який може суттєво впливати на життя суспільства, це сила, яка має  допомогти людині якнайкраще збагнути свою сутність, свою природу і  якнайповніше реалізуватися в житті, як величному творінню природи чи Бога”

Важливе місце серед наукових напрямів, що розвиваються впродовж останніх десятиліть в Уманському національному університеті садівництва, належить економічним дослідженням проблем розвитку сільського господарства і АПК.

Провідні науковці, кадровий потенціал

Кадровий потенціалом наукової школи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності представлений провідними вченими:

  

Нестерчук Юлія Олександрівна – доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки і підприємництва.

Список захищених докторських дисертацій під керівництвом Ю.О. Нестерчук:

1.Соколюк С.Ю. «Гармонізація інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору в умовах інституційних змін». 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Київ, 2020 р. 

2. Бурляй А.П. «Організаційно-економічне забезпечення екологізації сільського господарства в умовах сталого розвитку» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Київ, 2020 р. 

  Список захищених кандидатських дисертацій під керівництвом Ю.О. Нестерчук:

1. Улянич Ю.В. «Розвиток капіталізації сільськогосподарських підприємств» 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Умань, 2012 р..

2. Бутко Н.В. 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Умань, 2012 р.

3. Тупчій О.С. Організаційно-економічне обґрунтування розвитку інтенсивного садівництва в сільськогосподарських підприємствах. 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Полтава, 2015.

4. Парубок Н.В. Розвиток інтегрованих структур в цукробуряковому підкомплексі аграрного сектору. 08.00.04 – економка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Київ, 2017.

5. Фротер О.С. Формування системи соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Київ, 2019.

Семенда Дмитро Костянтинович – кандидат економічних наук, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Свій життєвий шлях Семенда Д.К. пройшов від голови колгоспу до завідуючого кафедри економіки, зберігши високі моральні та ділові якості. За свою трудову та наукову діяльність здобув звання професора кафедри економіки, заслуженого працівника сільського господарства України.

Список захищених кандидатських дисертацій під керівництвом Д.К. Семенди:

Ткачук С.П. «Формування та функціонування регіонального ринку молока» (2009 р.).

Жарун О.В. "Інвестиційна діяльність та її економічна ефективність у сільськогосподарських підприємствах" (2009 р.).

Уманська В.Г. «Формування та функціонування регіонального ринку цукру» (2010 р.).

Тернавська І.Б. «Продовольча безпека та її забезпечення на регіональному рівні» (2011 р.).

Руденко М.М. «Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств з використанням фінансового лізингу» (2012 р.).

   

Бурляй Олександр Леонідович – кандидат економічних наук, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, завідувач відділом інтелектуальної власності, комерціалізації та трансферу технологій УНУС.

Список захищених кандидатських дисертацій під керівництвом О.Л. Бурляя:

1. Пархоменко Л.А. "Організація та ефективність функціонування овочівницьких фермерських господарств", спеціальність «Економіка та управління підприємствами», диплом  ДК №062160 від 06 жовтня 2010 року.

 2.Андрусяк Н.О. "Напрями підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочів відкритого грунту", спеціальність «Економіка та управління підприємствами», диплом ДК №065474 від 31 травня 2011 року.

3.Коваленко О.С. "Розвиток та ефективність функціонування садівничих підприємств", спеціальність «Економіка та управління підприємствами», диплом  ДК №030742 від 29 вересня 2015 року.

4.Родащук Г.Ю. "Транспортна складова розвитку сільських територій", спеціальність «Економіка та управління національним господарством», диплом ДК №030636 від 29 вересня 2015 року.

5. Лемещенко Н.М., спеціальність «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», диплом ДК №055815  від 26 лютого 2020 року.

 

Коротєєв Микола Анатолійович – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к.е.н.

Список захищених кандидатських дисертацій під керівництвом М.А. Коротєєва:

Семенда О.В. «Організаційно-економічний механізм ефективного використання земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах» (2015 р.).

                                                                                                                                                Учитель і учень ростуть разом.

                                                                                                                     (А. Смоловик)

Представляти інтереси наукової школи продовжують щорічно аспіранти, докторанти та здобувачі наукового ступеня.

Викладачі кафедри проводять інтенсивні наукові дослідження з актуальних питань аграрної економіки, розробляють рекомендації з економічних проблем переходу до ринку, видають підручники, монографії, методичні посібники. Кафедра здійснює постійний зв'язок з виробництвом, викладачі організовують і проводять економічні конференції, семінари, надають практичну допомогу агропромисловим формуванням у розв’язанні важливих економічних проблем сільськогосподарського виробництва. Налагоджено зв’язки з ученими економістами Польщі, Англії, Франції, США.

Серед наукового доробку представників цієї школи за останні роки варто зазначити такі дослідження:

-вдосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання функціонування сільськогосподарських підприємств як основи аграрного сектору економіки на базі раціонального поєднання державних та ринкових механізмів регулювання аграрного виробництва;

-вдосконалення земельних відносин у сільському господарстві як чинника підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств;

-відродження і розвитку кооперації в АПК як основи підвищення його ефективності;

-економічний механізм формування виробничих витрат в скотарстві;

-формування та функціонування ринку сільськогосподарської продукції;

вдосконалення економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі АПК;

-підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у сільському господарстві та зростання енергетичної ефективності галузі в цілому;

-вдосконалення процесу формування та підвищення ефективності використання персоналу в системі ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств;

-диверсифікація діяльності аграрних підприємств;

-становлення та розвиток асоційованих форм аграрного бізнесу, а також обґрунтування шляхів їх подальшого функціонування;

-формування та розвиток регіонального ринку м’яса;

-ефективність малого бізнесу в АПК ;

-управління матеріально-інформаційними потоками підприємств АПК;

-інноваційно-інвестиційний розвиток садівництва;

-формування продовольчої безпеки.

Немає нічого що не долалось би працею

                                                    ( П.Шеллі)

 Науковим доробком представників наукової школи є понад 1000 праць, в т.ч.: 20 монографій, 10 навчальних і практичних посібників, 600 наукових статей, 110 тез наукових доповідей на наукових конференціях, симпозіумах і семінарах, 200 праць навчально-методичного характеру (навчальні посібники та методичні вказівки і рекомендації щодо вивчення відповідних дисциплін).

За останні роки на кафедрі видано 8 підручників. Зокрема, видано:

підручник «Аграрна економіка» з грифом МОН України від 13.01.2005 р. за загальною редакцією Д.К. Семенди, О.І. Здоровцова – 23,37 друкованих аркуші, накладом 600 примірників;

навчально-методичний посібник «Економіка підприємства» з грифом МОН України від 25.07.2006 р. автор к.е.н., професор Семенда Д.К., 13,37 друк арк., наклад. 300 примірників;

навчальний посібник «Економіка підприємства: альбом наочних матеріалів» за редакцією зав. кафедри економіки УДАУ к.е.н, професора, заслуженого працівника сільського господарства України Д.К. Семенди з грифом МОН України від 23.05.2008 р., 26,51 друк арк., наклад. 300 примірників;

надруковано колективну монографію «Актуальні проблеми економіки АПК» за редакцією Семенди Д.К., Здоровцова О.І., 19,94 друк арк., наклад. 300 примірників;

навчальний посібник „Економічний аналіз” за редакцією д.е.н., професора  кафедри Нестерчук Ю.О. з грифом МОН України, 19,4 друк арк., наклад. 100 примірників;

навчальний посібник „Логістика” за редакцією к.е.н., професора кафедри Бурляя О.Л.. з грифом МОН України, 18, 3 друк арк., наклад. 200 примірників;

Велика увага приділяється навчальній роботі по підготовці спеціалістів зі спеціальності «Економіка підприємства», а також науковій роботі. При кафедрі працює науковий студентський гурток, економічний семінар професорсько-викладацького складу «Актуальні проблеми АПК на сучасному етапі».

Сталий розвиток національної економіки ґрунтується на безперервному впровадженні результатів НДДКР у всі сфери суспільства. Це передбачає використання наявного вітчизняного технологічного потенціалу і створення нових інтелектуальних ресурсів, що є основою наукомістких технологій. Важливу роль у цьому процесі відіграють університетські дослідження. Вищі навчальні заклади, окрім своєї традиційної ролі - отримання, накопичення та передачі суспільству знань, здатні на основі результатів своїх фундаментальних досліджень створювати наукові відкриття та винаходи, які відіграють ключову роль у технологічному і соціально-економічному розвитку національної економіки. Накопичена інтелектуальна власність вищих навчальних закладів стає одним з головних ресурсів країни. 

Останні новини

Онлайн-лекція наукового співробітника галузі центру підприємництва та технологій Sutardja, Інженерного коледжу Каліфорнійського університету RICK RASMUSSEN на тему: «Entrepreneurial Frameworks»Читати повністю

Онлайн-лекція наукового співробітника галузі центру підприємництва та технологій Sutardja, Інженерного коледжу Каліфорнійського університету RICK RASMUSSEN на тему: «Entrepreneurial Frameworks»

Читати повністю

Всі новини