Меню
Остання редакція: 12 січня 2016

Наукові школи

НАУКОВА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ

 Вдосконалення механізму підвищення ефективності агропромислового виробництва

„Наука – це не тільки сфера виробництв знань та соціальний інститут, який може суттєво впливати на життя суспільства, це сила, яка має  допомогти людині якнайкраще збагнути свою сутність, свою природу і  якнайповніше реалізуватися в житті, як величному творінню природи чи Бога”

Важливе місце серед наукових напрямів, що розвиваються впродовж останніх десятиліть в Уманському національному університеті садівництва, належить економічним дослідженням проблем розвитку сільського господарства і АПК.

Провідні науковці, кадровий потенціал

Кадровий потенціалом наукової школи економіки представлений провідними вченими:

 

Семенда Дмитро Костянтинович – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки.

Свій життєвий шлях Семенда Д.К. пройшов від голови колгоспу до завідуючого кафедри економіки, зберігши високі моральні та ділові якості. За свою трудову та наукову діяльність здобув звання професора кафедри економіки, заслуженого працівника сільського господарства України.

Список захищених кандидатських дисертацій під керівництвом Д.К. Семенди:

Ткачук С.П. «Формування та функціонування регіонального ринку молока» (2009 р.).

Жарун О.В. "Інвестиційна діяльність та її економічна ефективність у сільськогосподарських підприємствах" (2009 р.).

Уманська В.Г. «Формування та функціонування регіонального ринку цукру» (2010 р.).

Тернавська І.Б. «Продовольча безпека та її забезпечення на регіональному рівні» (2011 р.).

Руденко М.М. «Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств з використанням фінансового лізингу» (2012 р.).

 Підготовка науково–педагогічних кадрів:

Бленда Н.О. "Економічні проблеми формування регіонального ринку продукції тваринництва".

 

Нестерчук Юлія Олександрівна – доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки і підприємництва.

  Список захищених кандидатських дисертацій під керівництвом Ю.О. Нестерчук:

Улянич Ю.В. «Розвиток капіталізації сільськогосподарських підприємств» (2012 р.).

Бутко Н.В. (2012 р.).

Тупчій О.С. «Організаційно-економічне обґрунтування розвитку інтенсивного садівництва в сільськогосподарських підприємствах» (2015 р.).

Підготовка науково–педагогічних кадрів:

Фротер О.С. «Формування системи соціальної відповідальності аграрного бізнесу»

  

Бурляй Олександр Леонідович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач наукового відділу.

Список захищених кандидатських дисертацій під керівництвом О.Л. Бурляя:

Пархоменко Л.А. "Організація та  функціонування  ринку продукції овочівництва" (2010 р.).

Коваленко О.С. "Розвиток та ефективність функціонування садівничих підприємств" (2015 р.).

 

Коротєєв Микола Анатолійович – доцент, к.е.н., вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 74.844.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - "Економіка та управління підприємствами".

Список захищених кандидатських дисертацій під керівництвом М.А. Коротєєва:

Семенда О.В. «Організаційно-економічний механізм ефективного використання земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах» (2015 р.).

                                                                                                                                                Учитель і учень ростуть разом.

                                                                                                                     (А. Смоловик)

Представляти інтереси наукової школи продовжують щорічно аспіранти, докторанти та здобувачі наукового ступеня.

Викладачі кафедри проводять інтенсивні наукові дослідження з актуальних питань аграрної економіки, розробляють рекомендації з економічних проблем переходу до ринку, видають підручники, монографії, методичні посібники. Кафедра здійснює постійний зв'язок з виробництвом, викладачі організовують і проводять економічні конференції, семінари, надають практичну допомогу агропромисловим формуванням у розв’язанні важливих економічних проблем сільськогосподарського виробництва. Налагоджено зв’язки з ученими економістами Польщі, Англії, Франції, США.

Серед наукового доробку представників цієї школи за останні роки варто зазначити такі дослідження:

-вдосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання функціонування сільськогосподарських підприємств як основи аграрного сектору економіки на базі раціонального поєднання державних та ринкових механізмів регулювання аграрного виробництва;

-вдосконалення земельних відносин у сільському господарстві як чинника підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств;

-відродження і розвитку кооперації в АПК як основи підвищення його ефективності;

-економічний механізм формування виробничих витрат в скотарстві;

-формування та функціонування ринку сільськогосподарської продукції;

вдосконалення економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі АПК;

-підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у сільському господарстві та зростання енергетичної ефективності галузі в цілому;

-вдосконалення процесу формування та підвищення ефективності використання персоналу в системі ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств;

-диверсифікація діяльності аграрних підприємств;

-становлення та розвиток асоційованих форм аграрного бізнесу, а також обґрунтування шляхів їх подальшого функціонування;

-формування та розвиток регіонального ринку м’яса;

-ефективність малого бізнесу в АПК ;

-управління матеріально-інформаційними потоками підприємств АПК;

-інноваційно-інвестиційний розвиток садівництва;

-формування продовольчої безпеки.

Немає нічого що не долалось би працею

                                                    ( П.Шеллі)

 Науковим доробком представників наукової школи є понад 1000 праць, в т.ч.: 20 монографій, 10 навчальних і практичних посібників, 600 наукових статей, 110 тез наукових доповідей на наукових конференціях, симпозіумах і семінарах, 200 праць навчально-методичного характеру (навчальні посібники та методичні вказівки і рекомендації щодо вивчення відповідних дисциплін).

За останні роки на кафедрі видано 6 підручників. Зокрема, видано:

підручник «Аграрна економіка» з грифом МОН України від 13.01.2005 р. за загальною редакцією Д.К. Семенди, О.І. Здоровцова – 23,37 друкованих аркуші, накладом 600 примірників;

навчально-методичний посібник «Економіка підприємства» з грифом МОН України від 25.07.2006 р. автор к.е.н., доцент Семенда Д.К., 13,37 друк арк., наклад. 300 примірників;

навчальний посібник «Економіка підприємства: альбом наочних матеріалів» за редакцією зав. кафедри економіки УДАУ к.е.н, доцента, заслуженого працівника сільського господарства України Д.К. Семенди з грифом МОН України від 23.05.2008 р. , 26,51 друк арк., наклад. 300 примірників;

надруковано колективну монографію «Актуальні проблеми економіки АПК» за редакцією Семенди Д.К., Здоровцова О.І., 19,94 друк арк., наклад. 300 примірників;

навчальний посібник „Економічний аналіз” за редакцією д.е.н., прфесора  кафедри економіки Нестерчук Ю.О. з грифом МОН України, 19,4 друк арк., наклад. 100 примірників;

навчальний посібник „Логістика” за редакцією к.е.н., доцента кафедри економіки Бурляя О.Л.. з грифом МОН України, 18, 3 друк арк., наклад. 200 примірників;

Велика увага приділяється навчальній роботі по підготовці спеціалістів зі спеціальності «Економіка підприємства», а також науковій роботі. При кафедрі працює науковий студентський гурток, економічний семінар професорсько-викладацького складу  «Актуальні проблеми АПК на сучасному етапі», який веде зав. кафедри економіки Д.К. Семенда.

Сталий розвиток національної економіки ґрунтується на безперервному впровадженні результатів НДДКР у всі сфери суспільства. Це передбачає використання наявного вітчизняного технологічного потенціалу і створення нових інтелектуальних ресурсів, що є основою наукомістких технологій. Важливу роль у цьому процесі відіграють університетські дослідження. Вищі навчальні заклади, окрім своєї традиційної ролі - отримання, накопичення та передачі суспільству знань, здатні на основі результатів своїх фундаментальних досліджень створювати наукові відкриття та винаходи, які відіграють ключову роль у технологічному і соціально-економічному розвитку національної економіки. Накопичена інтелектуальна власність вищих навчальних закладів стає одним з головних ресурсів країни. 

Останні новини

Обери престижну спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"Читати повністю

Обери престижну спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності з використанням традиційних та новітніх методів та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж. Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та комерційної діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навики організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів.

Читати повністю

Вітаємо з успішним складанням комплексного екзамену за фахом та присвоєнням кваліфікації бакалавра!Читати повністю

Вітаємо з успішним складанням комплексного екзамену за фахом та присвоєнням кваліфікації бакалавра!

Відбулися комплексні екзамени за фахом для атестації здобувачів вищої освіти заочної та денної форм навчання факультету економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» та за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Читати повністю

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ЩИРО ВІТАЄ СОКОЛЮКА СЕРГІЯ ЮРІЙОВИЧА З ПРИЗНАЧЕННЯМ НА ПОСАДУ ЗАВІДУВАЧАЧитати повністю

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ЩИРО ВІТАЄ СОКОЛЮКА СЕРГІЯ ЮРІЙОВИЧА З ПРИЗНАЧЕННЯМ НА ПОСАДУ ЗАВІДУВАЧА

Вітаємо Соколюка Сергія Юрійовича з нагоди призначення на посаду завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Бажаємо Вам невичерпної енергії, принциповості, наполегливості, великих здобутків на цій відповідальній посаді, а підґрунтям плідної професійної діяльності нехай буде зміцнення здоров'я та благополуччя. Нехай Вас завжди супроводжують творче натхнення й наснага, оптимізм, добро, гармонія, успіх, повага, удача, розуміння та підтримка колег і однодумців, а непроста відповідальна робота приносить задоволення і творчі перемоги.

Читати повністю

Секційне засідання студентської конференції на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльностіЧитати повністю

Секційне засідання студентської конференції на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

24 квітня відбулася Всеукраїнська наукова студентська конференція та була приурочена 175-річчю УНУС. Після закінчення пленарного засідання студенти напряму підготовки підприємництво, торгівля та біржова діяльність продовжили доповідали про результати наукових досліджень на секційному засіданні, що проводилось на кафедрі.

Читати повністю

Всі новини