Меню

Жарун Олена Володимирівна

Жарун Олена Володимирівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Контактний телефон: (04744) 3-87-89
Email: kaf_pt@udau.edu.ua; unuspidpruemnutstvo@gmail.com

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИКЛАДАЧА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук  зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (диплом ДК №057355 від 10 лютого 2010 р.). 

Тема кандидатської дисертації: Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграції.

Вчене звання: доцент кафедри економіки (атестат 12ДЦ № 031485 від 29 березня 2012 р.).

Освіта: Уманський державний аграрний університет, 2005 рік, ОКР «магістр», спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «магістр з обліку і аудиту» (диплом ЕП №27715193 від 16 червня 2005 р.).

Підвищення кваліфікації: Інститут післядипломної освіти НУБіП України   «Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності», свідоцтво про підвищення кваліфікації СС№00493706/014691-21 від 08.10.2021р.

Дисципліни, які викладає:  Конкурентоспроможність підприємства, Економічний аналіз, Економіка підприємства, Економічна безпека підприємства, Організація біржової діяльності, Соціально-економічний аналіз,  Управління конкурентоспроможністю бізнесу

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

Монографії

 1. Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери економіки України: аналітико-прогнозна оцінка: колективна монографія /О.В., Жарун, В.К. Савчук, В.С. Уланчук/ За заг. ред. В. К. Савчука,– К.: ЦП «Компринт», – 2018. – 366 с.
 2. Напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрного виробництва /В.С. Уланчук, О.В.Жарун //Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика /Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.». – 2018. – 244с. – С.22-29.
 3. ВАГОМЕ  МІСЦЕ НА СВІТОВОМУ РИНКУ – ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО  ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ /В.С. Уланчук, О.В.Жарун //Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика /Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.». – 2020. – 244с. – С.22-29.
 4. Уланчук В.С. Жарун О.В. Формування стратегії забезпечення сільських територій біодизелем на основі використання економіко-математичної моделі: кол. моногр. ; за заг. ред. Т. О. Чайки. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2021.С.365-378.

 Статті у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз (Scopus або Web of Science)

 1.Nesterchuk Y.,  Korotieiev M.,  Cherneha I.,  Sokolyuk S.,  Zharun O. & Blenda N. Development and Problems of Farmers Activities in Ukraine.   Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Education Excellence and Innovation Management through. Vision 2020. 10-11 April 2019, Granada, Spain, P.4287-4299. (Scopus & Web of Science).

2.Nesterchuk Y., Korotieiev M., Cherneha I., Sokoliuk S., Zharun O. and Blenda  N. Formation of Productive Employment of Labor Potential by Diversifying the Rural Economy. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2020: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. 1-2 April 2020, Seville, Spain, P. 14252-14258. (Scopus & Web of Science).

3.Olena Zharun, Sergey Sokolyuk, Svetlana Tkachuk, Volodymyr Ulanchuk Investment needs assessment of Ukrainian agricultural enterprises. Іnvestment Management and Financial Innovations.  Volume 14. 2018.  Issue #1 (cont.) pp. 181-190 ( Scopus,Web of Science).

4.V. Ulanchuk O. Zharun, S. Sokolyuk, S. Tkachuk   INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX. Financial and credit activity:problems of theory and practice. Vol 2, No 25 (2018).р.357-365 (Web of science).

Наукові статті у закордонних виданнях

 1. Жарун О.В. Стратегія розвитку інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств  / О.В. // INNOVATIVE SOLUTIONS IN MODERN SCIENCE. – Czech Republic. - Prague. – 2018. -  № 2(1), С. 12-17.
 2. Olena Zharun. Problems of attracting investment to Ukraine/ Serhiy Sokolyuk, Olena Zharun, Vitalii Rybchak// TURYSTYKA I ROZWÓJ REGIONALNY №14. 2020. р. 137-143

 Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Жарун О. В. Напрями підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств Черкащини / О. В. Жарун// Молодий вчений. — 2018. - №11 (63) – с. 128-135 (Index Copernicus).
 2. Жарун О.В. Розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств АПК / О.В. Жарун // Збірник наукових праць НУБіП України – Київ, 2018. – С. 43-49.
 3. Жарун О.В. Стратегія розвитку інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств  / О.В. // INNOVATIVE SOLUTIONS IN MODERN SCIENCE. – Czech Republic. - Prague. – 2018. -  № 2(1), С. 12-17.
 4. Жарун О.В. Розвиток іноземного інвестування в Україні / В.С. Уланчук, О.В. Жарун// Збірник наукових праць Уманського НУС. — 2020. — Вип. 96. Ч 2. Економічні науки. С. 21-34
 5. Жарун О.В.  Економічна суть інтенсифікації садівництва / В.С. Уланчук, О. В. Жарун, О.С. Тупчій // Інтелект XXI. - 2020. - № 2. - С. 109-114.
 6. Жарун О.В. Кореляційно-регресійний аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства / О.В. Жарун, В.С. Уланчук, С.Ю. Соколюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій No 2. (44). 2020р. с. 65-72
 7. Жарун О.В. АНАЛIЗ ЕКOНOМIКO-СТАТИСТИЧНИХ ПOКАЗНИКIВ РOЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНI. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч 2. Економічні науки. С. 69-80
 8. Жарун О.В.  АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ. Інтелект XXI. 2021. № 4.  С. 31-40.
 9. Жарун О.В. СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МИТНІЙ СПРАВІ . Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч 2. Економічні науки. С. 244-253
 10. Жарун О.В. ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ШЛЯХОМ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч 2. Економічні науки. С. 203-211
 11. Жарун О.В. Конкурентні переваги соціально-економічного механізму підприємницької діяльності у бізнес-середовищі та економічна безпека бізнесу. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2021. №2(2). С. 62-73
 12. Жарун О.В. Проблеми розвитку біржової діяльності в Україні. Причорноморські економічні студії. 2021. № 68. С. 20-25
 13. Жарун О.В. Уланчук В.С., Соколюк С.Ю, Коротєєв М.А., Тупчій О.С. АНАЛIЗ ЕКOНOМIКO-СТАТИСТИЧНИХ ПOКАЗНИКIВ РOЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНI. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч 2. Економічні науки. С. 69-80
 14. Жарун О.В., Уланчук В.С.АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ. Інтелект XXI. 2021. № 4.  С. 31-40.
 15. Жарун О.В.,Соколюк С.Ю, Коротєєв М.А., Тупчій О.С .СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МИТНІЙ СПРАВІ . Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч 2. Економічні науки. С. 244-253
 16.  Жарун О.В., Соколюк С.Ю, Коротєєв М.А., Тупчій О.С.,Чернега І.І. ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ШЛЯХОМ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч 2. Економічні науки. С. 203-211
 17. Жарун О.В.,Нестерчук Ю.О., Чернега І.І., Соколюк С.Ю., Непочатенко О.А.Конкурентні переваги соціально-економічного механізму підприємницької діяльності у бізнес-середовищі та економічна безпека бізнесу. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2021. №2(2). С. 62-73
 18. Жарун О.В., Коротєєв М.А., Тупчій О.С. Проблеми розвитку біржової діяльності в Україні. Причорноморські економічні студії. 2021. № 68. С. 20-25
 19. Уланчук В.С., Чернега І. І., Жарун О.В., Непочатенко О.А., Тупчій О.С.Застосування економіко-математичного моделювання для прийняття рішення  при аналізі  ризику використання фінансових ресурсів підприємства // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2021. № 2 (1). C. 262-271.

  Тези доповідей на науково-практичних конференціях

 1. Жарун О.В. Проблеми та напрями активізації інвестиційної діяльності в національній економіці / О.В. Жарун/  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Уманський НУС, 2018. – с.100-102.
 2.  Жарун О.В. Особливості інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки /О.В. Жарун/ Матеріали міжнародної науковопрактичної INTERNET-конференції молодих вчених «Механізми та стратегії розвитку господарюючих суб’єктів в умовах інтеграційних процесів».- Przeworsk, 2018.- с. 92-98.
 3. Жарун О.В. Проблеми залучення інвестицій в економіку України/ О.В. Жарун /  Матеріали XІІ міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. – Умань, 2018. – с.38-43
 4. Жарун О.В. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату сільськогосподарських підприємств ЧЕРКАЩИНИ / Жарун О.В./ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 серпня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. –с.28-30
 5. Жарун О.В. ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ / В.С. Уланчук, О.В. Жарун/ Матеріали Міжнародної наукової конференції «THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”, 6-7 квітня 2020 р., Мельбурн. Австралія – С. 138-141
 6. Жарун О.В., Уланчук В.С. Показники статистичного вивчення підприємництва. Матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, 24 травня 2021 р., Умань : Видавець «Сочінський М.М.». 2021. С.115-119

Методичні вказівки

1. Жарун О.В. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни “Конкурентоспроможність підприємства” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Умань, 2021. 42 с.

2. Жарун О.В. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи та написання контрольних робіт з дисципліни “Конкурентоспроможність підприємства” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».. Умань, 2021. 22 с.

3. Жарун О.В. Електронний навчальний курс для дистанційного вивчення навчальної дисципліни “Конкурентоспроможність підприємства” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

4.Жарун О.В. Робочий зошит для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни “Економічний аналіз” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету економіки і підприємництва. Умань, 2021. 32 с.

5. Жарун О.В. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи та написання контрольних робіт з дисципліни “Економічний аналіз” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету економіки і підприємництва. Умань, 2021. 22 с.

6. Жарун О.В. Електронний навчальний курс для дистанційного вивчення навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету економіки і підприємництва

7.Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Основи біржової діяльності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Умань. 2021. 12с.

8. Методичні рекомендації для підготовки до самостійної роботи з дисципліни «Основи біржової діяльності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Умань. 2021. 22с.

9. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи біржової діяльності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Умань. 2021. 16с.

10. Жарун О.В. Електронний навчальний курс для дистанційного вивчення навчальної дисципліни «Основи біржової діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальність 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, галузь знань 07 – Управління та адміністрування.

                                                          Підручники та навчальні посібники:

 1. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Ю. О. Нестерчук, С. Ю. Соколюк, О. В. Жарун, О. А. Непочатенко. –Київ, 2019. – 273 с.