Меню
Остання редакція: 25 лютого 2020

Наукові публікації

Список праць:

Статті у фахових виданнях:

 1. Нестерчук Ю.О. Основи економічної оцінки інноваційної діяльності в садівництві / Ю.О. Нестерчук, О.С. Тупчій //  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 113. – Харків: ХНТУСГ. – 2011. – С. 14-20.
 2. Тупчій О.С. Ефективність розвитку галузі садівництва / О.С. Тупчій // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. – Харків, 2012. – № 2 (18), том 1. – С. 373-379.
 3. Тупчій О.С. Концентрація та спеціалізація виробництва продукції садівництва в сільськогосподарських підприємствах Вінницької області / О.С. Тупчій // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко та ін. – Умань, 2012. – Вип. 81. – Ч.2: Економіка. –  С. 391-396.
 4. Тупчій О.С. Особливості та основні напрями інтенсифікації садівництва / О.С. Тупчій // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – № 6. – С. 215-220.
 5. Тупчій О.С. Оцінка сучасного стану і тенденцій виробництва продукції садівництва України / О.С. Тупчій // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.:               А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 77. – Ч. 2: Економіка. –  С. 211-217.
 6. Тупчій О.С. Особливості державного фінансування галузі садівництва / О.С. Тупчій // Економіка АПК. – 2013. – № 10. – С. 116-122.
 7. Тупчій О.С. Методичні основи дослідження економічної ефективності виробництва продукції садівництва / О.С. Тупчій // Вісник аграрної науки Причорномор’я: Економічні науки. Вип. 3 (73). – Миколаїв, 2013. – С. 106-110.
 8. Тупчій О.С. Особливості формування інноваційного кластера в галузі садівництва / О.С. Тупчій // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 120-126.
 9. Тупчій О.С. Методика оцінки економічного розвитку садівничих підприємств / О.С. Тупчій // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко та ін. – Умань, 2014. – Вип. 84. –  С. 222-230.
 10. Тупчій О.С. Відтворення багаторічних насаджень як передумова ефективного функціонування галузі садівництва / О.С. Тупчій // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко та ін. – Умань, 2014. – Вип. 85. –  С. 181-186.
 11. Тупчій О.С. Фінансово-кредитне забезпечення садівничих підприємств / О.С. Тупчій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 5. – Ч. 3. –  С. 79-83.
 12. Нестерчук Ю.О. Економічне обґрунтування інноваційно-інтенсивних систем ведення садівництва / Ю.О. Нестерчук, О.С. Тупчій // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2015. – Вип. 87. – Ч. 2: Економіка. – С. 96-106. 
 13. Тупчій О.С. Організаційно-економічні основи інноваційного розвитку садівничих підприємств [Електронний ресурс] / О.С. Тупчій  // Глобальні та національні проблеми економіки.  – 2015. – № 4. – С. 593-597. – Режим доступу:. http://www.global-national.in.ua/issue-4-2015/12-vipusk-4-berezen-2015-r/634.
 14. Семенда Д.К. Значення аграрних товаровиробників в забезпеченні розвитку сільських територій / Д.К. Семенда, О.С. Тупчій, О.С. Фротер // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2016. – Вип. 87. – Ч. 2: Економіка. – С.  311-319.
 15. Тупчій О.С. Інтенсифікація як невід’ємна складова сучасного промислового садівництва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство.  Ужгород, 2017. Вип. 12. Ч. 2. С. 134-139. 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science

Нестерчук Ю.О. Ефективний розвиток садівництва на основі оптимізації сортової структури багаторічних насаджень / Ю.О. Нестерчук, О.С Тупчій // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9 (183). – С. 372-382.

Монографії

Нестерчук Ю.О. Організаційно-економічні засади розвитку інтенсивного садівництва в сільськогосподарських підприємствах / Ю.О. Нестерчук, О.С Тупчій // – Умань: редакційно-видавничий відділ УНУС, 2017. – 236 с.

Статті у інших виданнях:

 1. Тупчий О.С. Экономическая эффективность капитальных инвестиций на создание плодовых насаждений / О.С. Тупчий // Садоводство и виноградарство. – 2013. – № 5. – С. 41-45.
 2. Тупчий О.С. Экономическая суть интенсификации садоводства /
  О.С. Тупчий // "Научные труды БГСХА. Научно-методический журнал "Вестник БГСХА". – № 3. – 2013 г. –  С. 25-29.
 3. Нестерчук Ю.О. Механізми ефективного функціонування інноваційного плодоягідного кластера / Ю.О. Нестерчук, О.С. Тупчій  // Przedsiębiorstwa, banki i regiony w gospodarce. – Ploсk: redakcją J.Grzywacza, S. Kowalskiego, 2014. – S. 63-77.

Матеріали науково-практичних конференцій:

 1. Нестерчук Ю.О. Роль продукції садівництва у формуванні ринку продовольства / Ю.О. Нестерчук, О.С. Тупчій  //  Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» 19-20 травня 2011 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – Ч.2. – С. 38-40.
 2. Тупчій О.С. Проблеми та перспективи розвитку вітчизняного садівництва / О.С. Тупчій // Економічний розвиток країни за умов законодавчих змін: матеріали економічної наукової інтернет-конференції. – Тернопіль, 2011. – С. 21-22.
 3. Тупчій О.С. Теоретичні засади формування стратегії розвитку садівництва / О.С. Тупчій // Сучасна наукова думка: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2011. С. 48-51.
 4. Тупчій О.С. Кластери як інноваційна форма розвитку садівницьких підприємств / О.С. Тупчій // Materialy IX mezinarodni vedecko -  prakticka konference «Moderni vymozenosti vedy – 2013». – Dil 14. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S. 61 – 62.
 5. Тупчій О.С. Організація маркетингової діяльності в садівницьких підприємствах / О.С. Тупчій // Матеріали VI Міжнародної науково – практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 17 – 18 травня 2012 р. – Умань: «Сочінський», 2012. – Ч.2. – С. 132 – 133.
 6. Тупчій О.С. Стратегія інноваційного розвитку промислового садівництва / О.С. Тупчій // Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку промисловості: ювілейна Всеукраїнська науково-практична конференція: тези доповідей, Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – С. 272-274.
 7. Тупчій О.С. Основні економічні засади державного регулювання промислового садівництва / О.С. Тупчій // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Львів, 28-29 грудня 2012 року): у 3-х частинах / Громадська організація «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЄФ, 2012. Ч.3. – С. 34-36.
 8. Тупчій О.С. Основні тенденції розвитку промислового садівництва на Вінниччині / О.С. Тупчій // Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Achievement of high school», 17-25 November, 2012. – Том 9. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 3-5.
 9. Тупчій О.С. Бізнес планування як ключова складова успішної діяльності садівничих підприємств / О.С. Тупчій // Матеріали VIІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 24 – 25 квітня 2014 р. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Ч.2. – С. 104-106.
 10. Тупчий О.С. Инновационные подходы к развитию отрасли садоводства / О.С. Тупчий // Теоретические и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях интеграции России в мировую экономику. Материалы II Международной заочной научно-практической конференции (1 ноября 2013 года) [Электронный ресурс]. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2013. – С. 179-183.
 11. Тупчий О.С. Экономическая эффективность воспроизводства интенсивных многолетних насаждений в сельскохозяйственных предприятиях / О.С. Тупчий // Юбилейна научнопрактическая конференция с международно участие: «Националният аграрен сектор – елемент на Европейските земеделски региони в Стратегията «Европа 2020», 6-7.11.2014 г. – Свищов, 2014. – Том І. – С.402-407.
 12. Тупчій О.С. Формування амортизаційних відрахувань у садівничих підприємствах Вінницької області / О.С. Тупчій // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: ХНАУ, 2016. – Ч. 2. – С. 294-296.
 13. Тупчій О.С. Сучасний стан кредитування садівничих підприємств / О.С. Тупчій  // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 21-22 квітня 2016 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 140-142.
 14. Тупчій О.С. Ефективність внесення мінеральних добрив садівничими підприємствами Вінницької області / О.С. Тупчій // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» 25-26 травня 2017 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017. – С. 136-138.
 15. Кобзар О.П. Виробництво екологічно чистих продуктів сільського господарства: Матеріали науково-практичної конференції проекту «Школа екологічної свідомості» «Екологія та суспільство»: вплив на розвиток держави та нації», 22 листопада 2017 р. Умань: Видавець «Сочінський», 2017. С. 53-56.
 16. Тупчій О.С. Сутність ефективності управління підприємством : Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» 24-25 травня 2018 р. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. С. 121-122.
 17. Тупчій О.С., Кононенко С.Л. Екологічна безпека сільськогосподарської продукції : Матеріали IV Міжнарoдної наукoвo-практичної кoнференції cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки» 19 жовтня 2018 р. Харків, ХНАДУ, 2018. С. 107-110.
 18. Тупчій О.С. Роль SWOT-аналізу в обгрунтуванні маркетингових перспектив розвитку садівництва // ІІІ International Scientific Conference Economy and Society: the Modern Foundation for Human Development: Conference Proceedings, April 26, 2019. С. 85-89.
 19. Тупчій О.С. Проблеми управління розвитком малих аграрних підприємств // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» 30-31 травня 2019 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2019. – С. 104-105.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів з підготовкою наукової статті:

 1. Юрченко Д.О. Стратегічне управління витратами підприємства. // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: 2017. Ч. 6: Економічні та гуманітарні науки. С.  136-138.
 2. Рижій М.Б. Сучасні моделі бюджетного управління // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: 2017. Ч. 6: Економічні та гуманітарні науки. С.  136-138.
 3. Кононенко Л.Л. Особливості прийняття та обґрунтування інвестиційних рішень в умовах ризику // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: 2018. Ч. 5: Економічні та гуманітарні науки. С. 87-89.
 4. Легкодух М.С. Особливості управління ризиками господарської діяльності // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: 2018. Ч. 5: Економічні та гуманітарні науки. С. 109-110.
 5. Полтавець Л.С. Обґрунтування принципів функціонально-вартісного аналізу // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: 2018. Ч. 6: Економічні та гуманітарні науки. С. 30-32.
 6. Соловей О.В. Особливості економіко-матиматичних методів в економічному аналізі // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: 2018. Ч. 6: Економічні та гуманітарні науки. С. 76-78.
 7. Чорний М.Й. Інтенсифікація як невід’ємна складова промислового садівництва // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: 2018. Ч. 6: Економічні та гуманітарні науки. С. 103-105.
 8. Яремчук С.Р. Особливості обґрунтування господарських рішень // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: 2018. Ч. 6: Економічні та гуманітарні науки. С. 133-134.

Останні новини

Відбувся круглий стіл на тему: «Програма отримання мікрогрантів для ведення підприємницької діяльності: процедура отримання та консультації щодо складання бізнес плану»Читати повністю

Відбувся круглий стіл на тему: «Програма отримання мікрогрантів для ведення підприємницької діяльності: процедура отримання та консультації щодо складання бізнес плану»

Читати повністю

Всі новини