Меню

Тупчій Оксана Сергіївна

Тупчій Оксана Сергіївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Контактний телефон: (04744) 3-87-89
Email: kaf_pt@udau.edu.ua; unuspidpruemnutstvo@gmail.com

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИКЛАДАЧА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (диплом ДК №030261 від 29 вересня 2015 р.). 

Тема кандидатської дисертації «Організаційно-економічне обґрунтування розвитку інтенсивного садівництва в сільськогосподарських підприємствах».

Вчене звання: доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (атестат АД 005415 від 24.09.2020 р.)

Освіта: Уманський національний університет садівництва, 2010 рік, ОКР «магістр», спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація магістра з економіки підприємства (диплом ЕР №39735896 від 25 червня 2010 р.)

 Підвищення кваліфікації:

1). Національний університет біоресурсів і природокористування: «Інноваційна спрямованість  педагогічної діяльності» Свідоцтво № СС 00493706/014700-21 від 08 жовтня 2021 р. (60 год.; 2 кредити ЄКТС).

2). Український науково-технологічний центр, тренінг на тему: «Важливість стратегічного торговельного контролю та РХБЯ виклики» в обсязі 1 кредит (30 годин), 13 та 20 квітня 2021 року на базі економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Дисципліни, які викладає:   Аналіз господарської діяльності, Економічне управління підприємством, Економіка та організація інноваційної діяльності, Економіка, підприємництво і менеджмент.

 СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

Статті у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз (Scopus або Web of Science)

 1. Serhii SOKOLIUK, Nataliia BLENDA, Oksana TUPCHIY, Oleksandr NEPOCHATENKO, Volodymyr ULANCHUK and Roman YAKOVENKO Features of Formation of Organizational-Integrative Processes In Horticulture.   Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference. Education Excellence and Innovation Management through. Vision 2020. 1-2 April 2020 Seville, Spain, P.14259-14266. (Scopus & Web of Science).

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Нестерчук Ю.О., Тупчій О.С. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку продукції садівництва в Україні // TURYSTYKA I ROZWÓJ REGIONALNY. № 12. 2019. р. 127-137.
 2. Уланчук В.С., Жарун О.В., Тупчій О.С. Економічна суть інтенсифікації садівництва. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». 2020. № 2. С. 109-113.
 3. Тупчій О.С., Жарун О.В., Уланчук В.С., Соколюк С.Ю. Кореляційно-регресійний аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій N 2. (44). 2020 р. с. 65-72.
 4. Тупчій О.С., Жарун О.В., Уланчук В.С., Соколюк С.Ю. Теоретичні аспекти застосування економічної моделі встановлення оптимального плану розвитку сільськогосподарського виробництва на Черкащині. Збірник наукових праць Уманського НУС. Випуск 97. Частина друга. 2020. С. 35-45.
 5. Тупчій О.С., Жарун О.В., Соколюк С.Ю, Коротєєв М.А., Чернега І.І. Формування інноваційного проекту шляхом прийняття ефективних управлінських рішень. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч 2. Економічні науки. С. 203-211.
 6. Тупчій О.С., Жарун О.В., Уланчук В.С., Соколюк С.Ю, Коротєєв М.А. Аналiз екoнoмiкo-статистичних пoказникiв рoзвитку пiдприємництва в Українi. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч 2. Економічні науки. С. 69-80.
 7. Тупчій О.С., Жарун О.В., Соколюк С.Ю, Коротєєв М.А., Чернега І.І. Формування інноваційного проекту шляхом прийняття ефективних управлінських рішень. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч 2. Економічні науки. С. 203-211.
 8. Тупчій О.С., Жарун О.В., Уланчук В.С., Соколюк С.Ю, Коротєєв М.А. Аналiз екoнoмiкo-статистичних пoказникiв рoзвитку пiдприємництва в Українi. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч 2. Економічні науки. С. 69-80.
 9. Тупчій О.С., Чернега  І. І., Уланчук В.С., Жарун О.В., Непочатенко О.А. Застосування економіко-математичного моделювання для прийняття рішення  при аналізі  ризику використання фінансових ресурсів підприємства // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2021. № 2 (1). C. 262-271. [Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus].
 10. Тупчій О.С., Жарун О.В., Соколюк С.Ю, Коротєєв М.А. Проблеми розвитку біржової діяльності в Україні. Причорноморські економічні студії. 2021. № 68. С. 20-25.
 11. Тупчій О.С., Соколюк С.Ю., Жарун О.В., Коротєєв М.А. Сутність та теоретичні засади управління ризиками в митній справі. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч 2. Економічні науки. С. 244-253.
 12. Тупчій O.С., Жарун О.В., Кoрoтєєв М.А., Непoчатенкo О.А. Oрганізація ф'ючерснoї біржoвoї тoргівлі сільськoгoспoдарськoю прoдукцією в Україні // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць, 2021. No 3 (76). С. 92-103.
 13. Тупчій О.С., Соколюк С.Ю., Жарун О.В. Аналіз теоретико-методологічних підходів визначення поняття "митні режими". Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч 2. Економічні науки. С.361-372.
 14. Тупчій О.С., Коротєєв М.А., Соколюк С.Ю, Жарун О.В., Бленда Н.О. Диверсифікація як стратегічний напрям сталого розвитку підприємств аграрного сектору економіки. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч 2. Економічні науки. С. 326-336.
 15. Тупчій О.С., Соколюк С.Ю., Жарун О.В. Принципи виконання зовнішньоекономічних операцій та контрактів. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч 2. Економічні науки. С. 204-210.

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

 1. Тупчій О.С. Сутність ефективності управління підприємством : Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» 24-25 травня 2018 р. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. С. 121-122.
 2. Тупчій О.С., Кононенко С.Л. Екологічна безпека сільськогосподарської продукції: Матеріали IV Міжнарoдної наукoвo-практичної кoнференції cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки» 19 жовтня 2018 р. Харків, ХНАДУ, 2018. С. 107-110.
 3. Тупчій О.С. Роль SWOT-аналізу в обгрунтуванні маркетингових перспектив розвитку садівництва // ІІІ International Scientific Conference Economy and Society: the Modern Foundation for Human Development: Conference Proceedings, April 26, 2019. С. 85-89.
 4. Тупчій О.С. Проблеми управління розвитком малих аграрних підприємств // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» 30-31 травня 2019 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2019. – С. 104-105.
 5. Тупчій О.С. Сутність забезпечення
  інноваційного розвитку аграрних підприємств. Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ХІІ Всеукраїнської наук. конф. м. Умань, 21 грудня 2020 р. Умань: Видавець "Сочінський М. М." 2020. С. 66-69.
 6. Тупчій О.С. Формування фінансових ресурсів на підприємстві. Матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, 24 травня 2021 р., Умань : Видавець «Сочінський М.М.». 2021. С. 26-28.
 7. Тупчій О.С., Ткач О.Ю. Матеріально-технічне забезпечення підприємства в ТОВ «Агрофірма «Легедзене» Звенигородського району Черкаської області. Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ХІІІ Всеукраїнської наук. конф. м. Умань, 21 грудня 2021 р. Умань: Видавець "Сочінський М. М." 2021. С. 83-86.

Методичні вказівки

1. Тупчій О.С. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» для студентів денної форми навчання спеціальності  051 „Економіка”. Умань, УНУС. 2021.

2. Тупчій О.С. Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» для студентів  заочної форми навчання спеціальності 051 „Економіка”. Умань, УНУС. 2021.

3. Тупчій О.С. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» для студентів денної форми навчання спеціальності  051 „Економіка”. Умань, УНУС. 2021.