Меню
Остання редакція: 22 лютого 2021

Наукові публікації

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

НЕПОЧАТЕНКО О.А.

 Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Непочатенко О.О. Сучасні проблеми кредитування сільськогосподарських товаровиробників / О.О. Непочатенко, О.А. Гончарук // Зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету. – 2003. – Вип. 56. – С. 130-138.

2. Непочатенко О.А. Функції та принципи управління платоспроможністю аграрних підприємств / О.А. Непочатенко // Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 24 – С. 95-98.

3. Бечко П.К. Сутність платоспроможності підприємств / П.К. Бечко, О.А. Непочатенко // Вісник ХНТУСГ. Серія «Економічні науки». – 2010. – Вип. 98. – С. 104-110.

4. Непочатенко О.О. Методичні проблеми оцінки платоспроможності підприємств / О.О. Непочатенко, О.А. Непочатенко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: зб.наук.праць. Серія «Економічні науки». – Чернівці, 2010. – С. 18-23.

5. Непочатенко О.А. Платоспроможність аграрних підприємств у контексті вдосконалення функцій управління / О.А. Непочатенко // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Серія «Економічні науки». – 2010. – Вип. 74. – Ч. 2. – С. 183-189.

6. Непочатенко О.А. Сучасні методи оцінки платоспроможності аграрних підприємств / О.А. Непочатенко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 1. – С. 222-225.

7. Непочатенко О.А. Управління процесом відновлення платоспроможності аграрних підприємств / О.А. Непочатенко // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Серія «Економічні науки». – 2012. – Вип. 78. – Ч. 2. – С. 15-21.

8.      Непочатенко О.А. Підходи оцінки ймовірності банкрутства аграрних підприємств / О.А. Непочатенко // наук. паці Полтавської державної аграрної академії. Серія «Економічні науки». – 2012 – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 195-200.

9. Непочатенко О.А. Управління ефективністю й платоспроможністю сільськогосподарських підприємств / О.А. Непочатенко // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Серія «Економічні науки». – 2012. – Вип. 81. – Ч. 2. – С. 118-125.

10. Непочатенко О.А. Підходи до управління платоспроможністю сільськогосподарський підприємств / О.А Непочатенко // Науковий збірник Прикарпатського національного університету ім.. Василя Стефаника «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону». – 2013. – Вип. 9. – Том 2. – С. 138-143.

11. Непочатенко О.А. Оцінка ефективності та платоспроможності аграрних підприємств / О.А. Непочатенко, В.О. Непочатенко // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка». – 2015. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 33-40

12. Непочатенко О.А. Спеціальні податкові режими для аграрного бізнесу: сучасні проблеми та перспективи сучасного розвитку / О.А. Непочатенко, П.М.Боровик, В.В. Сліпченко // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит». – 2016. – Вип. 2. – С. 24-30.

13. Непочатенко О.А. Оцінювання впливу обсягів виробництва продукції сільського господарства на економічний стан України / О.Б. Школенко, О.М. Транченко, О.А. Непочатенко // науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2016. – Вип. 6. – С. 419-424.

14. Непочатенко О.А. Аналіз впливу соціально-економічних детермінант на рівень тіньової економіки в контексті фінансування соціального захисту населення/ О.О. Непочатенко, М.І. Мальований, О.А. Непочатенко // науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2016. – Вип. 7. – С. 466-474.

15. Бурляй А. П., Непочатенко О.А. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. Науковий збірник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Випуск 20. – Ч.1.-Ужгород. – 2018. – С.64-69. ISSN 2413-9971.

16. О. Nepochatenko Profitability as one of the most important indicators of business efficiency of tourism enterprises / Nepochatenko O, L.  Kovalenko, D. Naherniuk, V. Nepochatenko. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Spain. – P. 4061 – 4068 (Scopus).

17. Непочатенко О.А РОЛЬ КРЕДИТНОГО РИНКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БАНКІВСЬКИМИ КРЕДИТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ / О.О. Непочатенко, Р.П. Мудрак, П.К. Бечко, О.А. Непочатенко // Наукове фахове видання – журнал «Агросвіт». – 2020. – Вип. 23. – С. 10-16.

18. Непочатенко О.А. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ / П.К Бечко, О.А. Непочатенко, В.П. Бечко, С.А. Пташник, М. Кобилянський // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Серія «Економічні науки». – 2020. – Вип. 97. – Ч. 2. – С. 227-234.

19. Непочатенко О.А. ВПЛИВ КООПЕРАЦІЇ НА РОЗВИТОК РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ / Ю.О. Нестерчук, Р.П. Мудрак, В.П. Бечко, О.А. Непочатенко // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Серія «Економічні науки». – 2020. – Вип. 97. – Ч. 2. – С. 263-276.

20. Непочатенко О.А. РОЛЬ КРЕДИТНОГО РИНКУ У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ / Ю.О. Нестерчук, К.М. Мельник, О.А. Непочатенко //електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2021. – №1.

 Монографії:

21.  Burliai A. P. , Burliai O. L., Butsyk R. M., Nepochatenko O. A., NesterchukYa. A. FEATURES OF ORGANIC PRODUCTION TECHNOLOGY .(ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА). Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – Р.18-33 . ISBN 978-9934-571-76-3

 Публікації в інших наукових виданнях:

22. Непочатенко О.О. Діагностика активів і зобов’язань в управлінні платоспроможністю аграрних підприємств / О.О. Непочатенко, О.А. Непочатенко // Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej : Nauki ekonomiczne. – Tom XIV. – Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyźszej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2011. – S. 157-165.

23. Непочатенко О.А. Управління економічною ефективністю аграрних підприємств / О.А. Непочатенко // Wybrane problemy gospodarki Polski : Nauki ekonomiczne. – Tom XIX. – Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyźszej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2014. – S. 111-121.

24. Непочатенко А.А. Повышение эффективности системы соціально-пенсионного обеспечения в Украине / А.А. Непочатенко, П.Н. Боровык, В.А. Непочатенко // Nauki ekonomiczne. – Tom XXIII. – Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyźszej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2016. – S. 413-423.

25. Непочатенко А.А. Обеспечение эффективного сельскохозяйственного производства в условиях евроинтеграции / А.А. Непочатенко, Д.К. Семенда, В.А. Непочатенко // Nauki ekonomiczne. – Tom XXIV. – Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyźszej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2016. – S. 81-99.

  Матеріали наукових конференцій:

26. Непочатенко О.А. Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємств / О.А. Непочатенко // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Умань, 5-6 червня 2009 р.) / М-во аграр. політики України, Уманський держ. аграр.ун-т. – Умань : Видавець «Сочінський», 2009. – С. 66-67.

27. Непочатенко О.А. Теоретичні основи аналізу платоспроможності підприємств / О.А. Непочатенко // Розвиток аграрного виробництва в умовах світової фінансово-економічної кризи: матеріали Міжнар. наук-практ. конф. молодих вчених, Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. екон.». – Київ : ННЦ ІАЕ, 2009. – С. 249-251.

28. Непочатенко О.А. Функції управління платоспроможністю підприємств / О.А. Непочатенко // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали VІІ Міжнар. наук-практ. конф., (Черкаси, 14-16 квітня 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Том ІІ. – С.15-17.

29. Непочатенко О.А. Платоспроможність як економічна категорія / О.А. Непочатенко // Актуальні питання сучасної економіки: матеріали І Всеукр. заочн. наук.-практ. конф., (Умань, 20-21 січня 2010 р.) / М-во аграр. політики України, Уманський держ. аграр. ун-т. – Умань : Видавець «Сочінський», 2010. – С. 136-138.

30. Непочатенко О.А. Підходи до оцінки платоспроможності підприємств / О.А. Непочатенко // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., (Умань, 20-21 травня 2010 р.) / М-во аграр. політики України, Уманський нац. ун-т садівництва. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – С. 33-34.

31. Непочатенко О.А. Групування коефіцієнтів платоспроможності за класифікаційними ознаками / О.А. Непочатенко // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації: матеріали Міжнар. наук-практ. інтернет-конф., (Тернопіль, 9-10 грудня 2010 р.). – Тернопіль : Крок, 2010. – С.69-71.

32. Непочатенко О.А. Методи прогнозування ймовірності банкрутства / О.А. Непочатенко // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., (Умань, 19-20 травня 2011 р.) / М-во аграр. політики та продовольства України, Уманський нац. ун-т. садівництва – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – С. 37-38.

33. Непочатенко О.А. Особливості управління діловою активністю підприємства / Моделі збалансованого розвитку соціально-економічних систем: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Бердянськ, 4-5 грудня 2012 р.) / М-во освіти науки, молоді та спорту України, Бердянський університет менеджменту і бізнесу – Донецьк : Видавництво «Донбас», 2012. – С. 78-80.

34. Непочатенко О.А. Принципи управління платоспроможністю аграрних підприємств / Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Студентів і молодих вчених, (м. Бердянськ, 6-7 лютого 2013 р.) / М-во освіти науки, молоді та спорту України, Бердянський університет менеджменту і бізнесу – Донецьк : Видавництво «Світ книги», 2013. – С. 121-122.

35. Непочатенко О.А. Класифікація платоспроможності за видами / О.А. Непочатенко // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Умань, 16-17 травня 2013 р.) / М-во аграр. політики та продовольства України, Уманський нац. ун-т. садівництва – Умань : Видавець «Візаві», 2013. –  Ч.2 – С. 47-48.

36. Непочатенко О.А. Механізми забезпечення прибутковості підприємства // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., (Умань, 14-15 травня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Уманський нац. ун-т. садівництва – Умань : Видавець «Візаві», 2015. – С. 117-118.

37. Непочатенко О.А. Перспективи розвитку виробництва продукції скотарства / О.А. Непочатенко, А.В. Гончарук //: Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки» (24 грудня 2015 р.). – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – Ч. 1. – С. 95-96.

38. Непочатенко О.А. Підвищення ефективності вітчизняної дорожньої галузі / О.А. Непочатенко, В.Ю. Бабчук //: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (24 березня 2016 р.). – Умань : Видавець ФОП Жовтий О.О, 2016. – Вип. 10. – С. 85-87.

39. Непочатенко О.А. Підвищення ефективності спортивно-оздоровчих закладів місцевого значення / О.А. Непочатенко, Я.Ю. Шмунь //: Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку» (16-17 травня 2016р.). – Хмельницький: ХКТЕІ, 2016. – С. 305-307.

40. Непочатенко О.А. Конкурентоспроможність туристичних підприємств/ О.А. Непочатенко, В.О. Непочатенко //: Матеріали ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції «аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» (25-26 травня 2017 р.). – Умань : Видавець «Сочінський», 2017. – С. 88-89.

41. Непочатенко О.А. Оцінка стану основних засобів та напрямки їх використання на прикладі СТОВ «Стебне» Звенигородського району Черкаської області //: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети» (12 травня 2018 р.). – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2018. – С. 39-43.

42. Nepochatenko O.A. Economic activity of citizens in the villages of Ukraine //: II International scientific conference “Anti-crisis management: state, region, enterprise” (November 23th, 2018). – Le Mans, France: Baltija Publishing, 2018. – page 48-51

43. Непочатенко О.А. Автоматизація управління фінансовими ресурсами підприємства / О.А. Непочатенко. //: Матеріали XII Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки». – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – С. 42-45.

 Підручники та посібники:

43. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств у схемах і таблицях: навчальний посібник: / Уманський національний університет садівництва / О.О. Непочатенко, Н.В. Бондаренко, О.А. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – 384 с.

44. Непочатенко О.А. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Ю. О. Нестерчук, С. Ю. Соколюк, О. В. Жарун, О. А. Непочатенко. – Київ : ТОВ видавництво «Центр учбової літератури», 2018. – 273 с.

 

 

 

 

Останні новини

Відбувся круглий стіл на тему: «Програма отримання мікрогрантів для ведення підприємницької діяльності: процедура отримання та консультації щодо складання бізнес плану»Читати повністю

Відбувся круглий стіл на тему: «Програма отримання мікрогрантів для ведення підприємницької діяльності: процедура отримання та консультації щодо складання бізнес плану»

Читати повністю

Всі новини