Меню

Непочатенко Олександр Анатолійович

Непочатенко Олександр Анатолійович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Контактний телефон: (04744) 3-87-89
Email: kaf_pt@udau.edu.ua; unuspidpruemnutstvo@gmail.com

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИКЛАДАЧА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (диплом ДК №009795 від 30 лютого 2012 р.) 

Тема кандидатської дисертації: Забезпечення ефективного функціонування підприємств аграрної сфери в умовах глобалізації та євроінтеграційних процесів

Вчене звання: доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (атестат АД № 000503 від 12.12.2017 р.)

Освіта: Уманський державний аграрний університет, ОКР «спеціаліст», спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» кваліфікація «Менеджера зовнішньоекономічної діяльності» (диплом ЕР № 33013693 від 28 вересня 2007р.)

Підвищення кваліфікації: Інститут післядипломної освіти НУБіП України «Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності», свідоцтво про підвищення кваліфікації СС№00493706/014693-21 від 08.10.2021р.

Дисципліни, які викладає:  Фінансовий аналіз, Управління оптовою і роздрібною торгівлею, Організація торгівлі 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

Монографії

  1. FEATURES OF ORGANIC PRODUCTION TECHNOLOGY .(ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА) / Burliai A. P. , Burliai O. L., Butsyk R. M., Nepochatenko O. A., NesterchukYa. A. // Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – Р.18-33 . ISBN 978-9934-571-76-3

 Статті у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз (Scopus або Web of Science)

 1.Oleksandr NEPOCHATENKO, Serhii SOKOLIUK, Nataliia BLENDA, Oksana TUPCHIY, Volodymyr ULANCHUK and Roman YAKOVENKO. Features of Formation of Organizational-Integrative Processes In Horticulture. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Education Excellence and Innovation Management through. Vision 2020. 1-2 April 2020. Seville, Spain, P. 14259-14266. (Scopus & Web of Science).

2.О. Nepochatenko Profitability as one of the most important indicators of business efficiency of tourism enterprises / Nepochatenko O, L.  Kovalenko, D. Naherniuk, V. Nepochatenko. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Spain. – P. 4061 – 4068 (Scopus).

 Статті у наукових фахових виданнях України

1. Бурляй А. П., Непочатенко О.А. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. Науковий збірник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Випуск 20. – Ч.1.-Ужгород. – 2018. – С.64-69. ISSN 2413-9971.

2. О. Nepochatenko Profitability as one of the most important indicators of business efficiency of tourism enterprises / Nepochatenko O, L.  Kovalenko, D. Naherniuk, V. Nepochatenko. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Spain. – P. 4061 – 4068 (Scopus).

3. Непочатенко О.А. РОЛЬ КРЕДИТНОГО РИНКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БАНКІВСЬКИМИ КРЕДИТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ / О.О. Непочатенко, Р.П. Мудрак, П.К. Бечко, О.А. Непочатенко // Наукове фахове видання – журнал «Агросвіт». – 2020. – Вип. 23. – С. 10-16.

4. Непочатенко О.А. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ / П.К Бечко, О.А. Непочатенко, В.П. Бечко, С.А. Пташник, М. Кобилянський // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Серія «Економічні науки». – 2020. – Вип. 97. – Ч. 2. – С. 227-234.

5. Непочатенко О.А. ВПЛИВ КООПЕРАЦІЇ НА РОЗВИТОК РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ / Ю.О. Нестерчук, Р.П. Мудрак, В.П. Бечко, О.А. Непочатенко // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Серія «Економічні науки». – 2020. – Вип. 97. – Ч. 2. – С. 263-276.

6. Непочатенко О.А. РОЛЬ КРЕДИТНОГО РИНКУ У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ / Ю.О. Нестерчук, К.М. Мельник, О.А. Непочатенко //електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2021. – №1.

7. Чернега  І. І., Нестерчук Ю.О., Соколюк С.Ю., Непочатенко О.А., Жарун О.В. Конкурентні переваги соціально-економічного механізму підприємницької діяльності у бізнес-середовищі та економічна безпека бізнесу // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2021. № 2 (2). C. 62-73

8. Уланчук В.С., Чернега І. І., Жарун О.В., Непочатенко О.А., Тупчій О.С. Застосування економіко-математичного моделювання для прийняття рішення при аналізі ризику використання фінансових ресурсів підприємства // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2021. № 2 (1). C. 262-271.

 Тези доповідей на науково-практичних конференціях

1. Непочатенко О.А. Оцінка стану основних засобів та напрямки їх використання на прикладі СТОВ «Стебне» Звенигородського району Черкаської області //: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети» (12 травня 2018 р.). – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2018. – С. 39-43.

2. Nepochatenko O.A. Economic activity of citizens in the villages of Ukraine //: II International scientific conference “Anti-crisis management: state, region, enterprise” (November 23th, 2018). – Le Mans, France: Baltija Publishing, 2018. – page 48-51

3. Непочатенко О.А. Автоматизація управління фінансовими ресурсами підприємства / О.А. Непочатенко. //: Матеріали XII Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки». – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – С. 42-45.

 Методичні вказівки

  1. Непочатенко О.А. Робочий зошит для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів освітнього ступеня бакалавр факультету економіки і підприємництва спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Умань: УНУС. – 2021. – 60 с.
  2. Непочатенко О.А., Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів освітнього рівня бакалавр факультету економіки і підприємництва спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Умань: УНУС. – 2021. – 30 с.
  3. Непочатенко О.А., Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи з курсу “Організація торгівлі” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 076  ,,Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"– Умань: УНУС. – 2021. – 30 с.
  4. Методичні вказівки для написання курсових робіт з дисципліни «Управління оптовою і роздрібною торгівлею» для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». - Умань, 2021.
  5. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Управління оптовою і роздрібною торгівлею»  для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Умань,  2021.

 

Підручники та навчальні посібники:

  1. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Ю. О. Нестерчук, С. Ю. Соколюк, О. В. Жарун, О. А. Непочатенко. –Київ, 2019. – 273 с.