Меню
Остання редакція: 16 лютого 2021

Наукові публікації

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КОРОТЄЄВА М.А.

 1. Коротєєв М.А. Демографічні зміни сільського населення Черкаської області // Економіка АПК. – 2000. – № 7. – С. 90-91.
 2. Коротєєв М.А. Динаміка чисельності та природного приросту сільського населення Уманського району Черкаської області // Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу: Кол. монографія у двох томах. Т. 2 / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2000. – С. 180-183.
 3. Коротєєв М.А. Основні демографічні тенденції в сільській місцевості Черкаської області // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол. монографія у двох томах. Т. 2 / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2001. – С. 769-772.
 4. Коротєєв М.А. Особливості економічної активності сільського населення центральних областей України // Збірник наукових праць Уманської державної аграрної академії / Ред. кол. О.М. Геркіял (відп. ред.) та ін. –  К.: Т-во “Знання” України, 2001. – С. 277-281.
 5. Коротєєв М.А. Вплив землезабезпеченості на деякі показники діяльності аграрних формувань Черкаської області // Вісник ХДАУ. – 2001. – № 7. – С. 145-148.
 6. Здоровцов О.І., Коротєєв М.А., Прасол В.О. Демографічна ситуація у     сільській місцевості України і державні заходи щодо її поліпшення // Економіка АПК. – 2001. – № 9. – С.113-119.
 7. Здоровцов О.І., Коротєєв М.А. Сільське населення Черкаської області в 2000 році // Збірник наукових праць Уманської державної аграрної академії. Вип.   53. / Ред. кол. О.М. Геркіял (відп. ред.) та ін. – Умань, 2001. – С. 207-211.
 8. Коротєєв М.А. Деякі аспекти розвитку трудового потенціалу аграрних підприємств Черкаської області // Збірник праць Луганського державного аграрного університету / За ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во „Элтон”, 2002. – № 14 (26). – С. 256-259.
 9. Коротєєв М.А. Демографічні перспективи формування трудового потенціалу сільського населення Черкаської області / М.А. Коротєєв // Економіка АПК. – 2002. –      № 11. – С. 138-144.
  1. Здоровцов О.І. Формування та використання трудового потенціалу в умовах реформування аграрного сектора економіки / О.І. Здоровцов, М.А. Коротєєв // Ринкова трансформація економіки АПК: Збірник наукових праць ХНТУСГ – Харків: ХНТУСГ, 2004. – 250-254.
  2. Здоровцов О.І., Коротєєв М.А. Характеристика сільського населення Черкаської та суміжних областей // Економіка АПК. – 2005. - № 3. – С.  118-122.
  3. Коротєєв М.А. Особливості формування якісних характеристик трудового потенціалу пореформованих аграрних підприємств // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економіка АПК і природокористування” – 2006. – № 8. – С. 158-162.
  4. Коротєєв М.А. Оцінка показників продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах / М.А. Коротєєв // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економіка АПК і природокористування” – 2007. – № 2. – С. 120-125.
  5. Коротєєв М.А. Демографічні передумови формування трудового потенціалу аграрного сектора економіки // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених / Ред. кол.: П.Г. Копитко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2007. – С.193-195.
  6. Коротєєв М.А. Формування трудового потенціалу аграрного сектора економіки в сучасних демографічних умовах //  Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету/ Редкол.: П.Г. Копитко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2007. – Вип. 65. – Ч. 2: Економіка. – С. 185-196.
  7. Коротєєв М.А. Формування продуктивної зайнятості трудового потенціалу в аграрному секторі економіки // Тези наукової конференції / Редкол.: П.Г. Копитко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2008. – Ч. 2. – С. 75-77.
  8. Коротєєв М.А. Напрями формування продуктивної зайнятості в аграрному секторі економіки // Збірник праць Луганського державного аграрного університету / За ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во „Элтон”, 2009.
  9. Коротєєв М.А. Шляхи забезпечення продуктивної зайнятості у сільськогосподарських підприємствах / М.А. Коротєєв // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету/ Редкол.:   А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2009. – Вип. 71. – Ч. 2: Економіка. – С. 185-196.
  10. Коротєєв М.А. Роль особистих селянських господарств у формуванні зайнятості населення // Тези наукової конференції / Редкол.:                            А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2009.  – Ч. 2. – С. 75-77.
  11. Коротєєв М.А. Проблеми та перспективи формування продуктивної зайнятості трудового потенціалу села // Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2010.  – Ч. 2. – С. 90-91.
  12. Коротєєв М.А. Перспективні напрями формування зайнятості трудового потенціалу сільських територій Черкаської області // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 20-21 травня 2010р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – Ч.1. – С. 168-170.
  13. Здоровцов О.І., Коротєєв М.А. Оцінка зайнятості трудового потенціалу сільських територій у неформальному секторі економіки // Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України / Під ред. А.Ф. Головчука, О.О. Непочатенко. (Частина 2). – Умань: ВПЦ „Візаві” (Видавець Сочінський), 2010. – С.7-12.
  14. Коротєєв М.А. Моніторинг рівня забезпеченості та ефективності використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств / М.А. Коротєєв, О.А. Харенко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.:   А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2011. – Вип. 75, Ч. 2: Економіка. – С. 371 – 377.
  15.  Коротєєв М.А. Характеристика зайнятості трудового потенціалу села у неформальному секторі економіки / М.А. Коротєєв // Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011.  –  Ч. 2. – С. 61-63.
  16. Коротєєв М.А. Інтенсифікація виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах Уманського району Черкаської області / М.А. Коротєєв, Л.П. Поліщук  // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 19-20 травня 2011р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – Ч.2. – С. 70-72.
  17. Коротєєв М.А. Моніторинг зайнятості сільського населення у неформальному секторі економіки / М.А. Коротєєв // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.:   О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2012. – Вип. 79, Ч. 2: Економіка. – С. 22-28.
  18. Коротєєв М.А. Теоретичні підходи до визначення змісту поняття «продуктивна зайнятість» / М.А.  Коротєєв, Н.О. Кирнасівська // Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України / Під ред. О.О. Непочатенко. (Частина 2). – Умань: ВПЦ „Візаві” (Видавець Сочінський), 2012. – С.7-12.
  19. Коротєєв М.А. Теоретичні основи процесу відтворення трудового потенціалу аграрного сектора економіки // Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012.  – Ч. 2. – С. 67-69.
  20. Коротєєв М.А. Інтенсифікація виробництва продукції свинарства у сільськогосподарських підприємствах Бершадського району Вінницької області / М.А. Коротєєв, І.С. Мельник  // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 17-18 травня      2012р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – Ч.1. – С. 143-145.
  21. Коротєєв М.А. Формування та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / О.О. Непочатенко, О.Т. Прокопчук, М.А. Коротєєв // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2012. – Вип. 81, Ч. 2: Економіка. – С. 9-20.
  22. Коротєєв М.А. Передумови диверсифікації виробництва у сільськогосподарських підприємствах / М.А. Коротєєв // Тези наукової конференції / Редкол О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2013.  –  Ч. 1.: Економічні науки. – С. 81-82.
  23. Коротєєв М.А. Диверсифікація економіки сільських територій у контексті формування продуктивної зайнятості трудового потенціалу села// Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 16-17 травня 2013 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2013. – Ч.1. – С. 116-118.
  24.  Коротєєв М.А. Оцінка зайнятості населення Вінницької області в аграрному секторі економіки / М.А.  Коротєєв, Н.О. Кирнасівська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. - № 2 (22), том 6. –С. 178-186.
  25. Коротєєв М.А. Передумови диверсифікації виробництва у сільськогосподарських підприємствах / О.Л. Бурляй, М.А. Коротєєв // Зб. наук. праць Вінницького національного аграрного університету. Серія «Економічні науки». – Вінниця: ВНАУ, 2013. Вип. № 4 (81). С. 55- 63.
  26. Коротеев Н.А. Оценка занятости трудового потенциала в аграрном секторе экономики Украины / Н.А. Коротеев // Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов: Сборник научных статей / Редкол. М.М. Медвидь, В.А. Назаров, А.К. Соковиков. – М.: Институт деловой карьеры, 2013. – С.56-63.
  27. Коротєєв М.А. Напрями диверсифікації виробництва у сільськогосподарських підприємствах / М.А. Коротєєв // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва, 11-12 березня 2014р. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – С. 187-188.
  28. Коротєєв М.А. Інтенсифікація виробництва продукції олійних культур в сільськогосподарських підприємствах Кіровоградського району Кіровоградської області / М.А. Коротєєв, С.М. Ковальова // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 24-25 квітня 2014р. – Умань, 2014. – Ч. 1. – С. 101-102.
  29. Коротєєв М.А. Напрями підвищення ефективності використання трудових ресурсів сільського господарства / М.А. Коротєєв // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014р. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – С. 185-186.
  30. Коротєєв М. А. Формування зайнятості трудового потенціалу в аграрному секторі економіки України / М. А. Коротєєв, О. С. Колесов // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2015. - №1. – С. 27-35. (Журнал внесено у перелік наукових фахових видань України з економічних наук (постанова ВАК України №1-05/5 від 01.07.2010 р.). Включений до міжнародних наукометричних баз даних: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) та Index Copernicus (Польща)).
  31. Коротєєв М.А. Методичні аспекти визначення показників продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах / М.А. Коротєєв  // Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 14-15 травня 2015р. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. – С. 82-84.
  32. Коротєєв М.А. Земельні відносини у сільськогосподарських підприємствах / М.А. Коротєєв, О.В. Семенда  // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.:   О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2015. – Вип. 87. – Ч. 2: Економіка. – С. 51-60. Включений до міжнародних наукометричних баз даних: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ).
  33. Коротєєв М.А. Розвиток галузі молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах Уманського району Черкаської області / М.А. Коротєєв, С.М. Лебідь // Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки» (24 грудня 2015 р.).  – Умань: Видавець «Сочінський», 2015. – С. 65-66.
  34. Коротєєв М.А. Диверсифікація виробництва у сільськогосподарських підприємствах: переваги та загрози / М.А. Коротєєв, В.А. Піддубняк // Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки» (24 грудня 2015 р.).  – Умань: Видавець «Сочінський», 2015. – С. 66-67.
  35. Семенда Д.К. Удосконалення організаційно-економічного механізму використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах: Монографія / Д.К. Семенда, М.А. Коротєєв, О.В. Семенда. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – 242 с. (14,18 д.арк.)
  36. Коротєєв М.А. Моніторинг неформальної зайнятості населення сільських територій / М.А. Коротєєв  // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 21-22 квітня 2016 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 135-136.
  37.  Коротєєв М.А. Розвиток молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах регіону / М.А. Коротєєв, О.С. Колесов, А.О. Харенко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2016. – №3 (7). – С. 42-54. (Журнал внесено у перелік наукових фахових видань України з економічних наук (постанова ВАК України №1-05/5 від 01.07.2010 р.). Включений до міжнародних наукометричних баз даних: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) та Index Copernicus (Польща)).
  38. Непочатенко Е.А., Коротеев Н.А. Диверсификация экономики в контексте формирования продуктивной занятости трудового потенциала сельских территорий Украины // Zeszyty Naukowe PWSZ w Plocku. Nauki Ekonomiczne. tom XXIII. 2016. P. 431-440.
  39. Коротєєв М.А. Напрями формування продуктивної зайнятості населення сільських територій / М.А. Коротєєв  // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 25-26 травня 2017 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – С. 50-51.
  40. Коротєєв М.А. Методичні аспекти визначення рівня продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах / М.А. Коротєєв, В.А. Непочатенко, А.О. Харенко. // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки».­ 2017. ­ № 1. ­ С. 156-169. Включений до міжнародних наукометричних баз даних: Index Copernicus (Польща)).
  41. . Коротєєв М.А., Манзій О.П. Сільські території: стан, проблеми та їх вирішення в умовах розвитку місцевого самоврядування. // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 24-25 травня 2018 р.  Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – С. 55-57.
  42.  Коротєєв М.А. Манзій О.П. Проблеми розвитку сільських територій та напрями їх вирішення // Матеріали всеукраїнської конференції молодих вчених, 15-16 травня 2018 р.  – Київ: Видавництво «Основа», 2018. – С. 105-107.
  43. Коротєєв М.А. Передумови розвитку диверсифікації в аграрному секторі економіки. // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку. 30-31 травня 2019 р.  ­Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – С. 40-41.
  44. Коротєєв М.А. Трудовий потенціал неформального сектору сільської економіки та напрями легалізації його зайнятості. Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ХІІ Всеукраїнської наукової конференції, 21 грудня 2020 р.  Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. С. 23-26.

 

Статті у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних каталогах та базах даних Scopus & Web of Science

 

 1. Коротєєв М.А. Збут продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами / А.О. Харенко, М.А. Коротєєв, Т.І. Бортник // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 10(184). – С. 185-197. (Журнал зареєстровано та проіндексовано у таких міжнародних наукометричних каталогах та базах даних: SciVerse Scopus; EBSCOhost та Ulrich's Periodicals Directory; EconLit; Cabell’s Directories; ABI/Inform by ProQuest; ERIH PLUS (Норвегія).
 2. Mykola Koroteyev, Iryna Korman, Olena Manziy, Olha Semenda, Olena Semenda Prospects for the market turnover of agricultural land in Ukraine // Problems and Perspectives in Management, Volume 15, Issue 2, 2017. ¬ Р. 344-354. (Журнал зареєстровано та проіндексовано у таких міжнародних наукометричних каталогах та базах даних: SciVerse Scopus;).
 3. Prokopchuk, O., Tulush, L., Guzar, B., Korotieiev, M. & Melnyk, K. (2018). Functioning of Insurance Protection System in the Agrarian Sector of Economy in Ukraine. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. 15-16 November 2018, Seville Spain, 1614-1624. (Scopus & Web of Science).
 4. Nesterchuk Y.,  Korotieiev M.,  Cherneha I.,  Sokolyuk S.,  Zharun O. & Blenda N. Development and Problems of Farmers Activities in Ukraine.   Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Education Excellence and Innovation Management through. Vision 2020. 10-11 April 2019, Granada, Spain, P.4287-4299. (Scopus & Web of Science).
 5. Prokopchuk, O., Nepochatenko, O., Ulyanych, Yu. & Korotieiev, M. Modern Vectors of Development of the Agricultural Insurance System in Ukraine. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage: Vision 2025. 13-14 November 2019, Madrid, Spain, 1863-1872. (Scopus & Web of Science). ISBN: 978-0-9998551-3-3
 6. Nesterchuk Y., Korotieiev M., Cherneha I., Sokoliuk S., Zharun O. and Blenda  N. Formation of Productive Employment of Labor Potential by Diversifying the Rural Economy. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2020: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. 1-2 April 2020, Seville, Spain, P. 14252-14258. (Scopus & Web of Science)

 

Підручники, посібники

 

 1. Аграрна економіка: Підручник / Д.К. Семенда, О.І. Здоровцов, П.С. Котик, О.О. Школьний, О.Л.  Бурляй,  М.А. Коротєєв, Л.Ф. Бурик, А.П. Бурляй, А.І.  Кисіль, К.Г. Гайдай: За ред. Д.К. Семенди та О.І. Здоровцова. – Умань, 2005. – 318 с.Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист від  13.01.2005р. №14/18. 2-47).
 2. Економіка підприємства: Альбом наочних матеріалів: Навчальний посібник / За заг. ред. Д.К. Семенди. – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – 228с. Гриф  надано  Міністерством  освіти  і  науки  України  (лист  від 25 травня 2008р. №1.4/8-Г-1174 ).
 3. 3.     Економіка підприємства: Підручник / Д.К. Семенда, О.Л. Бурляй, М.А. Коротєєв, О.В. Семенда. – Умань: Видавець "Сочінський", 2014. – 476 с. Гриф надано  Міністерством  освіти  і  науки  України  (лист від 21 січня 2014 р. №1/11-703).
 4. 4.     Економіка підприємства: навч. посібн. / Д.К. Семенда, М.А. Коротєєв, О.Вс. Семенда, О.В. Семенда. – Умань: ВПЦ "Візаві", 2018. – 246 с. (Рекомендовано Вченою радою Уманського НУС (протокол № 3 від 12.12.2017р.).

 

Монографії

 

 1. Семенда Д.К. Удосконалення організаційно-економічного механізму використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах: Монографія / Д.К. Семенда, М.А. Коротєєв, О.В. Семенда. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – 242 с. (14,18 д.арк.).

 

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 66081 від 16.06.2016 р. – підручник:          Економіка підприємства: Підручник / Д.К. Семенда, О.Л. Бурляй, М.А. Коротєєв, О.В. Семенда. – Умань: Видавець "Сочінський", 2014. – 476 с.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79452 від 31.05.2018р.: Економіка підприємства: навч. посіб./ Д.К. Семенда, М.А. Коротєєв, О.Вс. Семенда, О.В. Семенда. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 246с.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99141 від 17 серпня 2020 р. Стаття: Mykola Koroteyev, Iryna Korman, Olena Manziy, Olha Semenda, Olena Semenda. Prospects for the market turnover of agricultural land in Ukraine // Problems and Perspectives in Management, Volume 15, Issue 2, 2017. ¬ Р. 344-354.    

 

 

 

Останні новини

Відбувся круглий стіл на тему: «Програма отримання мікрогрантів для ведення підприємницької діяльності: процедура отримання та консультації щодо складання бізнес плану»Читати повністю

Відбувся круглий стіл на тему: «Програма отримання мікрогрантів для ведення підприємницької діяльності: процедура отримання та консультації щодо складання бізнес плану»

Читати повністю

Всі новини