Меню

Коротєєв Микола Анатолійович

Коротєєв Микола Анатолійович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Контактний телефон: (04744) 3-87-89
Email: kaf_pt@udau.edu.ua; unuspidpruemnutstvo@gmail.com

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИКЛАДАЧА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук зі спеціальності «Економіка сільського господарства і АПК» (диплом ДК №025622 від 13 жовтня 2004 р.). 

Тема кандидатської дисертації: Формування та використання трудового потенціалу аграрного сектора економіки.

Вчене звання: доцент кафедри економіки (атестат 12ДЦ 022753 від  30 червня 2009 р.).

Освіта: Уманська сільськогосподарська академія, 1999 рік, ОКР «спеціаліст», спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «економіст-бухгалтер» (диплом ЕР №11914079 від 24 червня 1999 р.); Уманська сільськогосподарська академія, 2000 рік, ОКР «магістр», спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «магістр з економіки» (диплом ДМ №001540 від 06 жовтня 2000 р.).

Підвищення кваліфікації:

1). Національний університет біоресурсів і природокористування: «Інноваційна спрямованість  педагогічної діяльності» Свідоцтво № СС 00493706/014690-21 від 08 жовтня 2021 р. (60 год.; 2 кредити ЄКТС).

2). Український науково-технологічний центр, тренінг на тему: «Важливість стратегічного торговельного контролю та РХБЯ виклики» в обсязі 1 кредит (30 годин), 13 та 20 квітня 2021 року на базі економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Дисципліни, які викладає:   Потенціал і розвиток підприємства, Організація товарного біржового ринку, Економіка, підприємництво і менеджмент, Економіка АПК",  Економіка сільськогосподарського виробництва", Механізми розвитку агропромислового виробництва.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

Статті у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз (Scopus або Web of Science)

1. Prokopchuk, O. ,Tulush, L., Guzar, B., Korotieiev, M. & Melnyk, K. (2018). Functioning of Insurance Protection System in the Agrarian Sector of Economy in Ukraine. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. 15-16 November 2018, Seville Spain, 1614-1624. (Scopus & Web of Science).

2. Nesterchuk Y.,  Korotieiev M.,  Cherneha I.,  Sokolyuk S.,  Zharun O. & Blenda N. Development and Problems of Farmers Activities in Ukraine.   Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Education Excellence and Innovation Management through. Vision 2020. 10-11 April 2019, Granada, Spain, P.4287-4299. (Scopus & Web of Science).

3. Prokopchuk, O., Nepochatenko, O., Ulyanych, Yu. & Korotieiev, M. Modern Vectors of Development of the Agricultural Insurance System in Ukraine. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage: Vision 2025. 13-14 November 2019, Madrid, Spain, P.1863-1872. (Scopus & Web of Science).

4. Nesterchuk Y., Korotieiev M., Cherneha I., Sokoliuk S., Zharun O. and Blenda  N. Formation of Productive Employment of Labor Potential by Diversifying the Rural Economy. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2020: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. 1-2 April 2020, Seville, Spain, P. 14252-14258. (Scopus & Web of Science).

5. Borovyk P., Kyryliuk V., Kolotukha S., Korotieiev M. and Krochak O. Excessive Concentration of Agricultural Land by Holdings as A Problem of Land Management in Ukraine. Proceedings ofthe 37th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2021: Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, P. 7991-7993. (Scopus & WoS).

Статті у наукових фахових виданнях України

1. Соколюк С.Ю., Чернега І.І., Жарун О.В., Коротєєв М.А., Тупчій О.С. Формування інноваційного проекту шляхом прийняття ефективних управлінських рішень. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2021. Вип 98. Ч. 2: Економічні науки. С. 203-211.

2. Соколюк С.Ю., Тупчій О.С., Жарун О.В., Коротєєв М.А. Сутність та теоретичні засади управління ризиками в митній справі. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2021. Вип 98. Ч. 2: Економічні науки. С. 244-253.

3. Уланчук В.С., Соколюк С.Ю., Жарун О.В., Коротєєв М.А., Тупчій О.С. Аналіз економіко-статистичних показників розвитку підприємництва в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2021. Вип 98. Ч. 2: Економічні науки. С. 69-80.

4. Жарун О.В., Коротєєв М.А., Тупчій О.С. Проблеми розвитку біржової діяльності в Україні. Причорноморські економічні студії. 2021. № 68. С. 20-25.

5. Жарун O.В., Кoрoтєєв М.А, Непoчатенкo O.А., Тупчій O.С. Oрганізація ф'ючерснoї біржoвoї тoргівлі сільськoгoспoдарськoю продукцією в Україні. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць, 2021. № 3 (76). С. 92-103. DOI 10.31375/2226-1915-2021-3-92-103.

6. Бленда Н. О., Коротєєв М. А., Соковніна Д. М., Соколюк С. Ю., Жарун О. В. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища – основа визначення стратегічного напряму розвитку підприємницьких структур. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2021. Вип. 99. Ч. 2 : Економічні науки. С.124-131.

7. Уланчук В. С., Соколюк С. Ю., Жарун О. В., Коротєєв М. А., Непочатенко О. А. Економетричні підходи до прогнозування фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2021. Вип. 99. Ч. 2 : Економічні науки. С. 163-171.

8. Соколюк С. Ю., Коротєєв М.А., Жарун О.В., Тупчій О.С., Бленда Н.О. Диверсифікація як стратегічний напрям сталого розвитку підприємств аграрного сектору економіки. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2021. Вип. 99. Ч. 2 : Економічні науки. С. 326-336.

 Тези доповідей на науково-практичних конференціях

  1. Коротєєв М.А., Манзій О.П. Сільські території: стан, проблеми та їх вирішення в умовах розвитку місцевого самоврядування. // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 24-25 травня 2018 р.  Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – С. 55-57.
  2. Коротєєв М.А. Манзій О.П. Проблеми розвитку сільських територій та напрями їх вирішення // Матеріали всеукраїнської конференції молодих вчених, 15-16 травня 2018 р.  – Київ: Видавництво «Основа», 2018. – С. 105-107.
  3. Коротєєв М.А. Передумови розвитку диверсифікації в аграрному секторі економіки. // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. 30-31 травня 2019 р.  ­Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – С. 40-41.
  4. Коротєєв М.А. Трудовий потенціал неформального сектору сільської економіки та напрями легалізації його зайнятості. Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ХІІ Всеукраїнської наукової конференції, 21 грудня 2020 р.  Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. С. 23-26.
  5. Коротєєв М.А. Оцінка зайнятості трудового потенціалу села у неформальному секторі економіки України. Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. 24 травня 2021 р. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. – С. 132-133.

 

Методичні вказівки

1. Коротєєв М.А. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Умань, 2021. 82 с.

2. Коротєєв М.А. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи та написання контрольних робіт з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Умань, 2021. 40 с.

3. Коротєєв М.А. Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства”. Умань, 2018. 118 с.

4. Коротєєв М.А. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Економіка, підприємництво та менеджмент» та виконання контрольних робіт  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» заочної форми навчання. Умань, 2019. 52 с.

5. Коротєєв М.А. Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Економіка, підприємництво і менеджмент» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія». Умань: ФОП «Юрченко А.В.», 2021. 44 с.

6. Соколюк С.Ю., Нестерчук Ю.О., Семенда Д.К., Коротєєв М.А., Жарун О.В., Бурляй О.Л. Методичні  вказівки з підготовки та написання кваліфікаційних робіт (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). Умань: ФОП «Масловатий».  2019. 50с.

7. Коротєєв М.А. Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Економіка, підприємництво і менеджмент» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 202 «Захист і карантин рослин» і 203 «Садівництво та виноградарство». Умань: ФОП «Юрченко А.В.», 2021. 44 с.

8. Коротєєв М.А. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Економіка, підприємництво і менеджмент" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 202 «Захист і карантин рослин» і 203 «Садівництво та виноградарство». Умань, 2021. 38 с.

9. Коротєєв М.А. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни “Організація товарного біржового ринку” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Умань, 2021. 48 с.

10. Коротєєв М.А. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи та написання контрольних робіт з дисципліни “Організація товарного біржового ринку” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Умань, 2021. 36 с.

Підручники та навчальні посібники:

1. Економіка підприємства: навч. посібн. / Д.К. Семенда, М.А. Коротєєв, О.Вс. Семенда, О.В. Семенда. – Умань: ВПЦ "Візаві", 2018. – 246 с.

 Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79452 від 31.05.2018р.: Економіка підприємства: навч. посіб./ Д.К. Семенда, М.А. Коротєєв, О.Вс. Семенда, О.В. Семенда. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 246с.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99141 від 17 серпня 2020 р. Стаття: Mykola Koroteyev, Iryna Korman, Olena Manziy, Olha Semenda, Olena Semenda. Prospects for the market turnover of agricultural land in Ukraine // Problems and Perspectives in Management, Volume 15, Issue 2, 2017. Р. 344-354.