Меню

Соколюк Сергій Юрійович

Соколюк Сергій Юрійович Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, заступник декана з практичної підготовки студентів факультету економіки і підприємництва, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Контактний телефон: (04744) 3-87-89
Email: kaf_pt@udau.edu.ua; unuspidpruemnutstvo@gmail.com

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Науковий ступінь: доктор економічних наук  зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (диплом ДД №010218 від 24 вересня 2020 р.). 

Тема дисертації: Гармонізація інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору в умовах інституційних змін

Вчене звання: доцент кафедри економіки (атестат 12ДЦ № 031491 від 29 березня 2012 р.).

Освіта: Уманська державна аграрна академія, 2003 рік, ОКР «магістр», спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «магістр з обліку і аудиту» (диплом ЕР №23071497 від 19 червня 2003 р.).

Підвищення кваліфікації: Інститут післядипломної освіти НУБіП України   «Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності», свідоцтво про підвищення кваліфікації СС№00493706/014696-21 від 08.10.2021р.

Дисципліни, які викладає:  Аналіз господарської діяльності,  Зовнішньоекономічні операції та контракти, Економіка аграрного виробництва, Інноваційні проекти, Інноваційна діяльність підприємств, Зовнішньоекономічні операції та контракти.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

  Публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science

1. Sergey Sokolyuk. Investment needs assessment of Ukrainian agricultural enterprises/ Olena Zharun, Sergey Sokolyuk, Svetlana Tkachuk, Volodymyr Ulanchuk //  Іnvestment Management and Financial Innovations. - Volume 14. – 2017.-  Issue #1 (cont.) pp. 181-190 (Scopus).

2. Sokolyuk S.,  Nesterchuk Y.,  Korotieiev M.,  Cherneha I.,  Zharun O. & Blenda N. Development and Problems of Farmers Activities in Ukraine.   Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Education Excellence and Innovation Management through. Vision 2020. 10-11 April 2019, Granada, Spain, P.4287-4299. (Scopus & Web of Science).

3.Yuliia NESTERCHUK, Mykola KOROTIEIEV, Inna CHERNEHA, Serhii SOKOLIUK, Olena ZHARUN and Nataliia BLENDA. Formation of Productive Employment of Labor Potential by Diversifying the Rural Economy . Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Education Excellence and Innovation Management through. Vision 2020. 1-2 April 2020. Seville, Spain, P. 14252-14258. (Scopus & Web of Science).

4.Serhii SOKOLIUK, Nataliia BLENDA, Oksana TUPCHIY, Oleksandr NEPOCHATENKO, Volodymyr ULANCHUK and Roman YAKOVENKO. Features of Formation of Organizational-Integrative Processes In Horticulture. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Education Excellence and Innovation Management through. Vision 2020. 1-2 April 2020. Seville, Spain, P.14259-14266. (Scopus & Web of Science).

5.Sokoliuk S.Yu., Cherneha I.I., Burliai А.P., Burliai O.L., Nesterchuk Yu.О., Osipova A.A. Minimization of environmental risks in crops cultivation // Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11 (3) Р. 296–304.

6.Serhii Sokoliuk; Yuliia Nesterchuk; Petro Bechko; Ruslan P. Mudrak; Liudmyla Melnyk. Instrumentos estataispara o desenvolvimento da atividade empresarial na esfera agrarian // Laplage em Revista (International), vol.7, n. 3B, Sept. - Dec. 2021, p.125-138 ISSN: 2446-6220

 Підручники, навчальні посібники, монографії

1.Соколюк С.Ю. Теорія економічного аналізу: навч.посіб. / Ю.О. Нестерчук, С.Ю. Соколюк, О.В. Жарун:. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 236с. Гриф надано Міністерством освіти і науки , молоді та спорту України (лист № 1/11-562 від 18.01.2012 р.)

2. Соколюк С.Ю. Людський капітал в системі соціально-економічних відносин. / М.Ю. Коденська, Ю.О. Нестерчук, С.Ю. Соколюк, К.Ю. Соколюк.: - Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – 171с.

3.Соколюк С.Ю. Теорія економічного аналізу: навч.посіб. / Ю.О. Нестерчук, С.Ю. Соколюк, О.В. Жарун, О.А. Непочатенко:. – Київ: центр учбової літератури, 2019 – 272с. Гриф надано Міністерством освіти і науки , молоді та спорту України (лист № 1/11-562 від 18.01.2012 р.) та гриф Уманський НУС (протокол №6 від 04червня 2018р.)

4. Соколюк С.Ю. Розвиток підприємств аграрного сектору на засадах гармонізації інноваційних процесів: теорія і практика : монографія. Умань: «Візаві», 2019. 376 с.

5.  Економіка підприємства: навч. посібник / Нестерчук Ю.О., Соколюк С.Ю., Семенда Д.К., Бурляй О.Л., Коротєєв М.А., Жарун О.В., Непочатенко О.А.// Умань: ВПЦ «Візаві», 2022.  278 с.

 Наукові статті у закордонних виданнях

 1. Serhiy Sokolyuk. Problems of attracting investment to Ukraine/ Serhiy Sokolyuk, Olena Zharun, Vitalii Rybchak// TURYSTYKA I ROZWÓJ REGIONALNY №14. 2020. р. 137-143

 Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Соколюк С.Ю. Способи та принципи організації інноваційної діяльності підпримств. Науковий економічний журнал "Інтелект ХХІ". 2018. Вип. 2. С. 150-154.
 2. Соколюк С.Ю. Категоріально-понятійний апарат досліджень гармонізації. Науковий журнал Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 3-2 (46). С. 39-43.
 3. Соколюк С.Ю. Сутність та особливості інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 30-2. С. 9-13.
 4. Соколюк С.Ю. Система індикаторів гармонійного інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 31. С. 111-115.
 5. Соколюк С.Ю. Інноваційний розвиток – основа гармонізації агропідприємств. Науково-практичний журнал: Науковий погляд: економіка та управління. 2018. Вип. № 1(59). С. 94-100.
 6. Нестерчук Ю.О., Соколюк С.Ю. Ефективність інноваційної діяльності підприємств аграрно-промислового виробництва. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2018. Т. 23. Вип. 5(70). С. 80-85.
 7. Соколюк С.Ю. Організаційно-економічні аспекти державного регулювання та підтримки інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. 2018. № 6. Том 29 (68). С. 88-92.
 8. Нестерчук Ю. О., Соколюк С.Ю. Стратегічна роль аграрного сектору у формуванні конкурентоспроможної національної економіки. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2019. Вип. №94, Ч. 2. .С. 85-95.
 9. Соколюк С.Ю. Концептуальні засади формування механізму державного регулювання та підтримки інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 1 (106). С. 101-106.
 10. Соколюк С.Ю. Сучасне інноваційне середовище розвитку підприємств аграрного сектору економіки. Науково-практичий журнал Агросвіт. 2019. Вип. № 6. С. 49-55.
 11. Соколюк С.Ю. Кастерна парадигма інноваційного розвитку аграрного сектору. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 24. С. 82-86.
 12. Соколюк С.Ю. Інституційні аспекти розвитку органічного виробництва в аграрних підприємствах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2019. № 36. С. 36-42.
 13. Соколюк С.Ю. Інноваційний розвиток підприємств аграрного сектору економіки в умовах інституціюйних змін. Галицький економічний вісник. 2019. Вип. 2 (57). С. 107-114.
 14. Соколюк С.Ю. Особливості формування ресурсного потенціалу інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору. Приазовський економічний вісник. 2019. № 2(13). С. 179–183. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/2_13_uk/30.pdf.
 15. Соколюк С.Ю. Інституційна трансформація підприємств аграрного сектору економіки: інноваційний аспект. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 2(70). Ч. 2. С. 15-19.
 16. Соколюк С.Ю. Гармонійно-інноваційний розвиток аграрного сектору економіки. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 30 (69). N 2. 2019. С. 176-181.
 17. Соколюк С.Ю. Фінансово-економічний стан підприємств аграрного сектору економіки Черкаської області. Інфраструктура ринку. 2019. № 34. С. 207-212. URL: http: // www.market-infr.od.ua.
 18. Соколюк С.Ю. Інтегральний показник рівня інноваційної активності підприємств аграрного сектору. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 3 (20) С. 365–373. URL: http: //www. easterneurope-ebm.in.ua/20-2019-ukr.
 19. Соколюк С.Ю., Уланчук В,С., Жарун О.В., Тупчій О.С.  Теоретичні аспекти застосування економічної моделі встановлення оптимального плану розвитку сільськогосподарського виробництва на Черкащині. Збірник наукових праць Уманського НУС. Випуск 97. Частина друга. 2020. С. 35-45.
 20. С.Ю. Соколюк  Застосування кореляційно-регресійного аналізу для визначення стану конкурентоспроможності продукції підприємства / О.В. Жарун, В.С. Уланчук, С.Ю. Соколюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій No 2. (44). 2020р. с. 65-72
 21. С.Ю. Соколюк Кореляційно-регресійний аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства / О.В. Жарун, В.С. Уланчук, С.Ю. Соколюк, О.С. Тупчій // Молодий вчений. №10 (86). 2020р. с.
 22. Соколюк С.Ю. Інноваційна доктрина гармонійного розвитку підприємств аграрного сектору. Колективна монографія за редакцією Непочатенко О.О. Умань. 2021. С. 140-145.
 23. Соколюк С.Ю. Вплив регуляторних механізмів розвитку аграрної сфери на реалізацію потенціалу цифрових технологій / С. Ю. Соколюк, П. К. Бечко, І. І. Чернега, С. А. Пташник // Журнал “Економіка та держава” - наукове фахове видання України з питань економіки. № 8. 2021, стор. 23 – 27.
 24. Соколюк С.Ю., Чернега  І. І., Нестерчук Ю.О., Непочатенко О.А., Жарун О.В. Конкурентні переваги соціально-економічного механізму підприємницької діяльності у бізнес-середовищі та економічна безпека бізнесу // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2021. № 2 (2). C. 62-73. [Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus].
 25. Соколюк С.Ю., Чернега І.І., Жарун О.В.Коротєєв М. А.Тупчій О.С. Формування інноваційного проекту шляхом прийняття ефективних управлінських рішень // Вісн. УНУС. Cерія «Економіка». 2021. № 98. Ч 2. C. 203-211.
 26. Соколюк С.Ю., Уланчук В.С., Жарун О.В.Коротєєв М. А.Тупчій О.С. Аналіз економіко-статистичних показників розвитку розвитку підприємництва в Україні // Вісн. УНУС. Cерія «Економіка». 2021. № 98. Ч 2. C. 69-81.
 27. Соколюк С.Ю., Жарун О.В.Коротєєв М. А.Тупчій О.С. Сутність та теоретичні засади управління ризиками в митній справі // Вісн. УНУС. Cерія «Економіка». 2021. № 98. Ч 2. C. 244-254.
 28. Соколюк С.Ю. Аналіз теоретико-методологічних підходів визначення поняття «Митні режими»/ С.Ю. Соколюк, О.В. Жарун, О.С. Тупчій // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Економіка, частина 2, №99. 2021р. с.361-372.
 29. Соколюк С.Ю, Жарун О.В., Коротєєв М.А., Тупчій О.С.,Чернега І.І. ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ШЛЯХОМ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч 2. Економічні науки. С. 203-211
 30. Соколюк С.Ю., Жарун О.В.,Нестерчук Ю.О., Чернега І.І., Непочатенко О.А.Конкурентні переваги соціально-економічного механізму підприємницької діяльності у бізнес-середовищі та економічна безпека бізнесу. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2021. №2(2). С. 62-73.
 31. Соколюк С.Ю. Принципи виконання зовнішньоекономічних операцій та контрактів С.Ю. Соколюк, О.В. Жарун, О.С. Тупчій // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Економіка, частина 2, №99. 2021р. с. 204-210.

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

 1. Соколюк С.Ю. Сутність інноваційних процесів підприємств аграрного сектору. Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. м. Полтава, 2 квіт. 2018 р. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч.2. С. 37-38.
 2. Соколюк С.Ю. Інноваційний розвиток підприємств аграрного сектору. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах господарювання : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. заоч. конф. м. Черкаси, 13 квіт. 2018 р. Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. С. 321-324.
 3. Соколюк С.Ю. Теоретичні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали ХІІ Міжнародної наук.-практ. конф. м. Умань, 24-25 трав. 2018 р. Умань: Видавець "Сочінський М. М." 2018. С. 114-115.
 4. Соколюк С.Ю. Інноваційний потенціал як важлива складова інноваційного розвитку підприємств. Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Одеса, 5-6 черв. 2018 р. Одеса: ОНПУ, 2018. С. 38-39.
 5. Соколюк С.Ю. Гармонізація як критерій успішності. Актуальні питання економічного розвитку держави та регіонів: теоретичні і практичні аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Львів, 16 черв. 2018 р. Львів: ЛЕФ, 2018. С. 67-70.
 6. Соколюк С.Ю. Державна підтримка інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору. Економічні перспективи підприємництва в Україні : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. м. Ірпінь, 18-19 жовт. 2018 р. Ірпінь: УДФСУ, 2018. С. 164-166.
 7. Соколюк С.Ю. Гармонізація та гармонійний розвиток держави. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 25 жовт. 2018р. Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2018. С. 119-121.
 8. Соколюк С.Ю. Ефекти інноваційної діяльності підприємств аграрного сектору. Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності: матеріали Міжнар. наук. форуму, м. Кременчук, 28-29 лист. 2018 р. Кременчук, 2018. С. 289-292.
 9. Соколюк С.Ю. Гармонізований розвиток аграрного сектора економіки, як основа мотивації праці. Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Конф. м. Київ, 25 лютого 2019 р. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. С. 248-252.
 10. Соколюк С.Ю. Кластерна організація агробізнесу як інструмент активізації інноваційної діяльності. Proceedings of XXXХV International scientific conference «World achievements‖», Morrisville, Mar 1, 2019 Morrisville: Lulu Press., 2019. Р. 55-60.
 11. Соколюк С.Ю. Державне регулювання інноваційного розвитку підприємств аграрно-промислового виробництва. Фінансове регулювання зрушень в економіці України : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. м. Мукачево, 20 бер. 2019 р. Мукачево: Вид-во МДУ, 2019. С. 242-245.
 12. Соколюк С.Ю. Інституційні особливості гармонійного розвитку підприємств аграрного сектору. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах господарювання, : матеріали V Всеукр. наук.-практ. заоч. конф. м. Черкаси, 12 квіт. 2019 р. Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. 2019. С. 45-47.
 13. Соколюк С.Ю. Стратегічні альтернативи розвитку підприємств аграрного сектору економіки. Новини науки: дослідження, наукові відкриття, високі технлогії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Харків, 31 березня 2019 р. Харків, 2019. С. 74-76.
 14. Соколюк С.Ю. Організаційно-економічні умови формування стратегій гармонійного розвитку підприємств аграрного сектору економіки. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю. м. Дніпро, 11-12 квітня 2019 р. Частина 1. Дніпро: НМетАУ. 2019. С. 467-469.
 15. Соколюк С.Ю. Інноваційні складові розвитку підприємств аграрного сектору економіки. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених. м. Львів, 23-24 квітня 2019 р. Львів, 2019. С. 132-134.
 16. Соколюк С.Ю. Інституційне забезпечення виробництва органічної аграрно-промислової продукції. Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. м. Житомир, 23–24 трав. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 444-448.
 17. Соколюк С.Ю. Необхідність гармонізації механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (за міжнародною участю). м. Дніпро, 23 квітня 2019 р. Дніпро. 2019. С. 226-227.
 18. Соколюк С.Ю. Гармонізація аграрного і сільського розвитку. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. : матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. м. Умань, 30-31 трав. 2019 р. Умань:видавець "Сочінський М.М.", 2019. С. 96-97.
 19.  Стан та перспективи цукробурякової галузі Вінницької області // міжнародна науково-практична конференція, Тернопільський інститут агропромислового виробництва УААН, м. Тернопіль – 2006, с. 222-226.
 20.  Соколюк С.Ю. Інституційні детермінанти гармонійного інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного сектору. Актуальні питання сучасної економіки. : матеріали ХІІ Всеукраїнської наук. конф. м. Умань, 21 грудня 2020 р. Умань: Видавець "Сочінський М. М." 2020. С. 64-66.

 Методичні вказівки

1.Соколюк С.Ю. Робочий зошит для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» Ю.О. Нестерчук, С.Ю. Соколюк, О.В. Жарун. – Умань: Видавець «Сочінський», 2019. – 100 с.

2. Соколюк С.Ю. Методичні вказівки з проходження виробничої практики для студентів спеціальності 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/ С.Ю. Соколюк, О.В. Жарун.– Умань, 2019.-32с.

  3. Соколюк С.Ю. Методичні вказівки для написання курсових робіт з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Ю.О. Нестерчук, С.Ю. Соколюк, О.В. Жарун. . – Умань: Видавець «Сочінський», 2019. – 48 с.

4. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економічний аналіз»  для студентів денної форми навчання  факультету менеджменту/ Нестерчук Ю.О.,Соколюк С.Ю., Жарун О.В. Умань: Видавець «Сочінський», 2020. 64с.

5.Методичні рекомендації для семінарських та практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва за спеціальністю 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/ Семенда Д.К, Коротєєв М.А., Соколюк С.Ю., Жарун О.В. Умань: Видавець «Сочінський», 2020. 24с.

6. Соколюк С.Ю. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни “Конкурентоспроможність підприємства” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».// Соколюк С.Ю. Жарун О.В.  Умань, 2021. 42 с.

7. Соколюк С.Ю. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи та написання контрольних робіт з дисципліни “Конкурентоспроможність підприємства” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» // Соколюк С.Ю. Жарун О.В.  Умань, 2021. 22 с.

8. Соколюк С.Ю. Робочий зошит для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни “Економічний аналіз” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету економіки і підприємництва. // Соколюк С.Ю. Жарун О.В.  Умань, 2021. 32 с.