Меню
Остання редакція: 20 лютого 2020

Відповідність ліцензійним умовам

Самоаналіз Нестерчук Ю.О.

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

1.  Nesterchuk Y.O. Adaptation of national practice of indirect taxation to European experience / Y.O. Nesterchuk, O.T. Prokopchuk, V.P. Bechko // Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал). – 2014. – № 5 (155). – С. 426-431.

2.  Нестерчук Ю.А. Моделирование интеграционных связей и обоснование структуры интегрированных формирований АПК Украины / Ю.А. Нестерчук, Е.А. Непочатенко, М.И. Малеваный // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №3(177). – С. 384-396. 

3.  Нестерчук Ю.О. Ефективний розвиток садівництва на основі оптимізації сортової структури багаторічних насаджень / Ю.О. Нестерчук, О.С. Тупчій // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №9 (183). – С. 372-382.

4.  Malyovanyi, M., Nepochatenko, O., Nesterchuk, Y. (2018). Conceptual Approaches to Improving the Functioning of Non-state Social Insurance Institutions in Ukraine. Economics and Sociology, 11(2), 21-32.

5.  Nesterchuk Yu. Current status and prospects of development of the system of agrarian insurance in Ukraine / Yu. Nesterchuk, O. Prokopchuk, Yu. Tsymbalyuk, O. Rolinskyi, Yu. Bilan // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. – Volume 15, Issue 3. – P. 56-70.

6. Prokopchuk, O.Current trends in agricultural insurance market operation in Ukraine Prokopchuk, O., Nesterchuk, Y., Tsymbalyuk, Y., Rolinskyi, O. Problems and Perspectives in Management. 2019. Volume 17. Issue 3. Pages 57-75.

7.  Nesterchuk Yu. Korotieiev M., Cherneha I., Sokolyuk S., Zharun O., Blenda N. Development and Problems of Farmers 'Activities in Ukraine. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Spain; 10-11 April 2019, IBIMA 2019. P. 4287-4298.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

1. Нестерчук Ю.О. Напрями реалізації системи фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств / Ю.О. Нестерчук, К.М. Мельник // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : О.О.Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2016. – Вип. 88. – Ч.2 : Економічні науки. – С. 39-48.

2. Нестерчук Ю.А. Моделирование интеграционных связей и обоснование структуры интегрированных формирований АПК Украины / Ю.А. Нестерчук, Е.А. Непочатенко, М.И. Малеваный // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №3(177). – С. 384-396.

3. Нестерчук Ю.О. Особливості функціонування інтегрованих структур в цукробуряковому підкомплексі регіону / Ю.О. Нестерчук, Н.В. Парубок // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №2 (13) , том 1– 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016 – С. 102-107.

4. Нестерчук Ю.О. Ефективний розвиток садівництва на основі оптимізації сортової структури багаторічних насаджень / Ю.О. Нестерчук, О.С. Тупчій // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №9 (183). – С. 372-382.

5. Нестерчук Ю.О. Роль інтеграції в процесі забезпечення пропорційного й збалансованого розвитку підприємств зернопродуктового підкомплексу , Ю.О. Нестерчук, І.В. Новицький // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2019. – № 2. – С. 13-25.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

1. Коденська М.Ю. Людський капітал в системі соціально-економічних відносин: моногр. / М.Ю. Коденська, Ю.О. Нестерчук, С.Ю. Соколюк, К.Ю. Соколюк. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2017. – 172с. (30 %).

2. Нестерчук Ю.О. Організаційно-економічні засади розвитку інтенсивного садівництва в сільськогосподарських підприємствах: моногр. / Ю.О. Нестерчук, О.С. Тупчій. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – 240с.

3. Нестерчук Ю.О. Парубок Н.В. Особливості розвитку інтегрованого сектору цукробурякового підкомплексу: наук. видан. / Ю.О. Нестерчук, Н.В. Парубок. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – 204 с.

4. Нестерчук Ю.О. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Ю.О. Нестерчук, С.Ю. Соколюк, О.В. Жарун, О.А. Непочатенко. – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 272 с.

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

1. Тупчій О.С. Організаційно-економічне обґрунтування розвитку інтенсивного садівництва в сільськогосподарських підприємствах. 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2015.

2. Парубок Н.В. Розвиток інтегрованих структур в цукробуряковому підкомплексі аграрного сектору. 08.00.04 – економка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2017.

3. Фротер О.С. Формування системи соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Київ, 2019.

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

 

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;

Член підкомісії зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність НМК МОН

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

Член редакційної колегії Збірника наукових праць Уманського національного університету садівництва

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

Декан факультету економіки і підприємництва

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);

Опонування дисертацій:

1.     Козак Л.В. «Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств  на  вітчизняному  та  світовому  ринках», д.е.н., Київ, КНЕУ, 2015.

2.     Стариченко М.А. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств, к.е.н., Біла Церква, БНАУ, 2015.

3.     Терещенко С.І. Формування та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, д.е.н., Київ, ІАЕ, 2016.

4.     Погріщук Г.Б. «Інноваційно-екологічний розвиток аграрного сектора економіки: теорія, методологія, практика», д.е.н., Миколаїв, МНАУ, 2017.

5. Коваленко О.В. Маркетингова стратегія інноваційного розвитку підприємств авіаційної галузі України, д.е.н., Київ, Європейський університет, 2018.

6. Печерський В.В. “Розвиток корпоративного управління інтегрованими підприємствами аграрного сектору”, к.е.н., Київ, НУБіП, 2018.

7. Халімон Тетяна Миколаївна, Управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств: теорія та методологія, д.е.н., 08.00.04, спецрада Д 26.861.03, Державний університет телекомунікацій, 2018

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

1. Нестерчук Ю.О. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Ю.О. Нестерчук, С.Ю. Соколюк, О.В. Жарун, О.А. Непочатенко. – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 272 с

2. Методичні рекомендації для написання курсової роботи з аналізу господарської діяльності.

3. Методичні вказівки (робочий зошит) з аналізу господарської діяльності

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

Член апеляційної комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з навчальної дисципліни «Фінансова безпека», Черкаський інститут ДВНЗ "Університет банківської справи", 2019 р.

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.

 

Останні новини

Відбувся круглий стіл на тему: «Програма отримання мікрогрантів для ведення підприємницької діяльності: процедура отримання та консультації щодо складання бізнес плану»Читати повністю

Відбувся круглий стіл на тему: «Програма отримання мікрогрантів для ведення підприємницької діяльності: процедура отримання та консультації щодо складання бізнес плану»

Читати повністю

Всі новини