Меню

Чернега Інна Іванівна

Чернега Інна Іванівна Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, директор центру професійно-кар’єрної орієнтації та доуніверситетської підготовки, Член Всеукраїнської Громадської Асоціації «Українська Асоціація Економістів-Міжнародників»
Контактний телефон: (04744) 3-87-89
Email: kaf_pt@udau.edu.ua; unuspidpruemnutstvo@gmail.com; inna-chernega@ukr.net

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

 Науковий ступінь: 

Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством  (диплом ДК №010282 від 26 листопада 2020 р.). 

 Кандидат економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (диплом ДК № 058096 від 14 квітня 2010 р.). Відповідно до таблиці переходу спеціальностей зазначена спеціальність відповідає спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Тема докторської дисертації: «Управління соціально-економічним механізмом підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України».

Вчене звання: професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (атестат АП № 004828 від 23 грудня 2022 р.).

Освіта: Уманська державна аграрна академія, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджера-економіста, диплом ОКР «спеціаліст», диплом ЕР №20024412 від 20 вересня 2002 р.

 Підвищення кваліфікації:

 1. Академічне навчання в Університеті економіки, Бидогш, Польща у галузі Європейської та польської системи вищої освіти: практика, досвід, інноваційні методи навчання  Бидогш, Польща, Галузь Європейської та польської системи вищої освіти: практика, досвід, інноваційні методи навчання, 07.12.2020 – 11.12.2020 р., диплом № 70/01211.
 2. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму, Вища освіта в умовах пандемії COVID-147, Інноваційні процеси в стимулюванні освітніх змін, Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі ЗВО, Психологія «успіху». Ціннісні орієнтації сучасної молоді. Інноваційні технології при викладанні дисциплін «Економіка праці і соціально-трудові відносини»,  «Основи підприємництва», «Оцінка ризиків та економічна безпека бізнесу», 27.09.2021-08.10.2021, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706 / 014699-21, реєстраційний номер 14699 від 08.10.2021 р.
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на тему: «Трансфер освітніх технологій в країнах Європейського союзу та Україні», «Соціальне підприємництво та лідерство», «Управління соціально-трудовими відносинами», «Оцінка ризиків та економічна безпека бізнесу», ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян»,  м. Люблін, Республіка Польща, 20.03.-27.03.2023 р., сертифікат №13131 від 27.03.2023 р.

 Дисципліни, які викладає:  

 1. Основи підприємництва
 2. Економіка праці і соціально-трудові відносини
 3. Соціальне підприємництво та лідерство
 4.  Управління соціально-трудовими відносинами
 5. Оцінка ризиків та економічна безпека бізнесу
 6. Інституціональне бізнес-середовище

 Виконавець проекту науково-технічної розробки, що виконувалась за рахунок видатків державного бюджету  за темою «Розробка і впровадження адаптивних технологій вирощування суниці та порівняння їх економічних ефективностей» (номер державної реєстрації: 01118U003749, 2018 - 2019 рр.).

Виконавець науково-дослідної роботи за тематикою «Розробка рекомендацій з підвищення ефективності використання оборотних активів торговельного підприємства ФОП Ковганюк В.А.» (договір № 17/22 від 10.11.2022 року)

Основні навчально-методичні та наукові публікації

Має 126 публікації, з них 92 наукового та 34 навчально-методичного характеру, у тому числі 36 публікацій в фахових виданнях України, 4 – в наукометричній базі Scopus, 1 - в наукометричній базі Web of Science, автор 1 монографії, співавтор 4 монографій, має 3 авторських свідоцтва на твори наукового характеру.

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

Монографії

 1. Чернега  І. І. Роль оплати праці в підвищенні ефективності використання трудового потенціалу / Чернега І.І. // Колективна монографія кафедри фінансів і кредиту УДАУ [“Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України”] / М-во аграр. політики, Уманський держ. аграр. ун-т. 2009. – С. 163–173.
 2. Чернега  І. І. Основи формування та ефективного використання трудового потенціалу сільського господарства / Чернега І.І. // Колективна монографія кафедри економіки УДАУ / М-во аграр. політики, Уманський держ. аграр. ун-т. 2009. – С. 265–273.
 3. Чернега  І. І., Сорокіна  Я. С. Поняття трудових ресурсів сільськогосподарського виробництва // Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці: колект. монографія. Умань: УНУС, 2013. С. 192–197 (Особистий внесок: автором досліджено поняття трудових ресурсів)
 4. Чернега  І. І., Ревуцька  А. О. Аналіз розвитку кластерів як сучасних організаційних форм господарювання в Україні / Сучасні соціально-економічні тенденції розвитку АПК України:колект. монографія // за ред. д-ра екон. наук, професора Ю.О. Нестерчук. Умань: Видавець «Сочінський М. М.». 2015. С. 184–188 (Особистий внесок: автором визначено підхід до кластеризації).
 5. Чернега  І. І., Шевченко  Н. О. Формування фінансових результатів аграрних підприємств та ефективність їх функціонування / Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки України: колект. монографія // за ред. М. А. Слатвінського.  Умань: ФОП Жовтий  О. О., 2016. С. 110–118 (Особистий внесок:  автором досліджено ефективність функціонування аграрних підприємств).
 6. Чернега  І. І., Шевченко  Н. О. Законодавчі зміни мінімальної оплати праці працівників / Розвиток підприємницької діяльності в контексті інтеграції України в світове господарство та інформатизації основних напрямів поступу: колект. монографія // за ред. доц. Н. О.  Лисенко. Умань: Видавець «Сочинський М. М.», 2017. С. 192–195 (Особистий внесок: автором висвітлено законодавчі зміни рівня мінімальної оплати праці).
 7. Чернега І.І. Соціально-економічний механізм підприємницької діяльності в аграрному секторі України: виклики та можливості: монографія. Умань, 2020. 406 с. (23,48 д.а.)

 

Авторське право

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 109385. Дата реєстрації 12 листопада 2021 р.  Опублікування: Екологічні технології вирощування суниці: рекомендації виробництву / О. Л. Бурляй, В. П. Карпенко, Ю. О. Нестерчук та ін. / за ред. О. Л. Бурляя. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019. 24 с.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 109386. Дата реєстрації 12 листопада 2021 р.  Опублікування: Органічна технологія вирощування суниці: рекомендації виробництву / О. Л. Бурляй, В. П. Карпенко, А. П. Бурляй, Р. М. Буцик та ін.: за ред. О. Л. Бурляя. - Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. 18 с.

 

Статті у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз (Scopus або Web of Science)

 

 1. Cherneha I. Zharun O., Nesterchuk Y.,  Korotieiev M.,  & Blenda N. Development and Problems of Farmers Activities in Ukraine.   Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Education Excellence and Innovation Management through. Vision 2020. 10-11 April 2019, Granada, Spain, P.4287-4299. (Scopus & Web of Science).
 2. Yuliia NESTERCHUK, Mykola KOROTIEIEV, Inna CHERNEHA, Serhii SOKOLIUK, Olena ZHARUN and Nataliia BLENDA. Formation of Productive Employment of Labor Potential by Diversifying the Rural Economy . Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Education Excellence and Innovation Management through. Vision 2020. 1-2 April 2020. Seville, Spain, P. 14252-14258. [Міжнародна наукометрична база: Scopus & Web of Science]
 3. Cherneha I., Malyovanyi M., Prokopchuk O., Lysa N, Malyovana M. Evaluation of financing the health care system in Ukraine. Proceedings of the 33nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) // Education Excellence and Innovation Management through. Vision 2019. Granada, Spain. 2019. Р. 957–968 [Міжнародна наукометрична база: Scopus & Web of Science].
 4. Cherneha I.I., Burliai А.P., Burliai O.L., Nesterchuk Yu.О., Sokoliuk S.Yu., Osipova A.A. Minimization of environmental risks in crops cultivation // Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11 (3) Р. 296–304. [Міжнародна наукометрична база: Scopus & Web of Science].

 

Статті у фахових виданнях України та виданнях, які зареєстровані у міжнародних наукометричних базах

 1. Чернега  І. І. Стан та проблеми розвитку овочевого підкомплексу економіки АПК Черкаської області / Чернега І.І. // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ / Умань, 2004. – №58. – Ч. 2 : Економіка.  С. 87–94.
 2. Чернега  І. І. Економічне поняття потенціалу сільськогосподарських підприємств / Чернега І.І. // Вісник ХНАУ. – Харків, 2006. – №9. – С. 286–291.
 3. Чернега  І. І. Проблеми виплати заробітної плати працівникам аграрного сектору економіки  / Чернега І.І. // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол. : Копитко П.Г. та ін. – Умань, 2007. – Вип. 64. – Ч. 2 : Економіка. – С. 368–373.
 4. Чернега  І. І. Сучасні проблеми підвищення рівня заробітної плати працівників сільського господарства  / Чернега І.І. // Вісник ХНАУ. – Харків, 2007. – №2. – С. 265–269.
 5. Чернега  І. І. Демографічні аспекти формування трудового потенціалу аграрного виробництва  / Чернега І.І. // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2007. – №3. – С. 134–139.
 6. Чернега  І. І. Зайнятість сільського населення на сучасному етапі ринкових перетворень / Чернега І.І. // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 138–142.
 7. Чернега  І. І. Прогнозування розвитку демографічної ситуації сільської місцевості / Чернега І.І. // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ / Умань, 2009. – №70. – Ч. 2 : Економіка. С. 174–184.
 8. Чернега  І. І., Бутило  Р. І. Моделювання інвестиційної стратегії агропромислового підприємства в умовах ризику на прикладі ДП ДАК «Хліб України» Уманського елеватору // Зб. наук. пр. Дніпропетров. ДАУ. Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ. 2010. № 265. Т. IV. С. 857–863 (Особистий внесок: автором досліджено інвестиційну стратегію агропромислових підприємств).
 9. Чернега  І. І. Мотиваційна складова та роль оплати праці в підвищенні ефективності використання трудового потенціалу сільського господарства / Чернега І.І. // Збірник наукових праць Харківського НАУ. –  Харків. – Серія «Економічні науки». – 2011. - №4. – С. 262-268
 10. Чернега  І. І. Державне регулювання зайнятості та основні напрямки його вдосконалення // Зб. наук. пр. Уман. НУС. Умань, 2012. № 81. Ч. 2. Економіка. С. 463–472.
 11. Чернега  І. І. Проблеми визначення та оцінки продуктивності й ефективності праці // Зб. наук. пр. Уман. НУС. Умань. 2012. №77. Ч. 2. Економіка. С. 238–245.
 12. Чернега  І. І. Проблеми визначення понять продуктивності й ефективності праці // Зб. наук. пр. Таврійськ. держ. агротехнол. ун-ту. Мелітополь, 2012. №1 (17). Т. 2. Економічні науки. С. 239–245.
 13. Чернега  І. І., Чернега  Ю.С. Безробіття населення як невід’ємна складова ринкової економіки // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2013. № 3. С. 193–198 [Міжнародна наукометрична база:Index Copernicus] (Особистий внесок: автором досліджено рівень безробіття населення).
 14. Чернега  І. І., Бобко  В. В., Харенко  А. О. Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2013. № 8. С. 163–173 [Міжнародна наукометрична база:Index Copernicus] (Особистий внесок: автором досліджено рівень ефективності виробництва).
 15. Чернега І. І. Стратегічні аспекти формування соціально-економічного механізму підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки // Вісн. ХНАУ Серія «Економічні науки». ХНАУ. 2014. № 4. Т. 2. С. 73–80 [Міжнародна наукометрична база:Index Copernicus] (Особистий внесок: автором досліджено політику доходів).
 16. Чернега  І. І., Пономарьова  М. С., Гаврилюк  Л. А. Політика доходів та організація оплати праці в розвитку соціально-трудових відносин на засадах інституційного забезпечення // Вісн.ХНАУ Серія «Економічні науки». ХНАУ. 2014. № 3. С. 111–126 [Міжнародна наукометрична база:Index Copernicus] (Особистий внесок: автором досліджено політику доходів).
 17. Чернега  І. І., Пономарьова  М. С., Чернега  Ю. С. Stages of social and labor relations development in Ukraine and status of the world tendencies under modern conditions // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2014. № 4. С. 69–74 [Міжнародна наукометрична база:Index Copernicus] (Особистий внесок: автором автором досліджено етапи розвитку соціально-трудових відносин).
 18. Чернега  І. І., Пономарьова  М. С., Загорська  Ю. В. Особливості становлення аграрних перетворень та ринкових зрушень // Бізнес-навігатор. наук.-вироб. журн. Херсон, 2014. Вип. 3 (35). С. 6–11 [Міжнародна наукометрична база:Index Copernicus] (Особистий внесок: автором досліджено аграрні перетворення).
 19. Чернега  І. І., Шевченко  Н. О., Ревуцька  А. О. Інтеграційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність агропромислових підприємств // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2015. № 2. С. 196–201 [Міжнародна наукометрична база:Index Copernicus] (Особистий внесок: автором досліджено конкурентоспроможність агропромислових підприємств).
 20. Чернега  І. І., Шевченко  Н. О., Бленда  Н. О. Аналіз сучасного стану ринку молока в Україні // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2017. № 1. С. 101–109 [Міжнародна наукометрична база:Index Copernicus] (Особистий внесок: автором досліджено ринок молока).
 21. Чернега  І. І., Шевченко  Н. О., Бленда  Н. О. Labour compensation as a socio-economic category and the main source of income of the population of Ukraine // Економіка АПК. 2017. № 6. С. 80–85 [Міжнародна наукометрична база:Index Copernicus] (Особистий внесок: автором досліджено оплату праці як основне джерело доходів населення).
 22. Чернега  І. І. Теоретична інтерпретація сутності підприємницької діяльності // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2017. № 3. C. 302–309 [Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus].
 23. Чернега  І. І. Заходи щодо реалізації механізму управління соціально-економічною системою підприємства // Екон. вісн. Запоріз. держ. інженер. акад. 2018. № 1(13). C. 60–64.
 24. Чернега  І. І. Теоретичні засади підприємництва як сучасної форми господарювання // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2018. № 1. C. 54–62. [Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus.            
 25. Чернега І.І., Соколюк С.Ю., Жарун О.В.Коротєєв М. А.Тупчий О.С. Формування інноваційного проекту шляхом прийняття ефективних управлінських рішень // Вісн. УНУС. Cерія «Економіка». 2021. № 98. Ч 2. C. 203-211.
 26. Чернега  І. І., Бурляй О.Л., Бленда Н.О., Пономарьова М.С., Прозорова Н.В. Обізнаність суб’єктів соціально-трудових відносин в інституціональному бізнес-середовищі // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2021. № 2 (1). C. 114-127. [Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus].
 27. Чернега  І. І., Нестерчук Ю.О., Соколюк С.Ю., Непочатенко О.А., Жарун О.В. Конкурентні переваги соціально-економічного механізму підприємницької діяльності у бізнес-середовищі та економічна безпека бізнесу // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2021. № 2 (2). C. 65-77. [Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus].
 28. Чернега  І. І., Соколюк С.Ю., Бечко П.К., Пташник С.А. Вплив регуляторних механізмів розвитку аграрної сфери на реалізацію потенціалу цифрових технологій // Економіка та держава. 2021. № 8. С. 23 – 27. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.23
 29. Чернега  І. І., Уланчук В.С., Жарун О.В., Непочатенко О.А., Тупчій О.С. Застосування економіко-математичного моделювання для прийняття рішення  при аналізі  ризику використання фінансових ресурсів підприємства // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2021. № 2 (1). C. 262-271. [Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus].
 30.   Чернега І.І., Нестерчук Ю.О., Бленда Н.О. Державна підтримка діяльності підприємницьких структур аграрного сектору України // Вісн. УНУС. Cерія «Економіка». 2021. № 99. Ч 2. C. 232 - 239.
 31. Чернега І.І., Бленда Н.О. Алгоритм розробки та реалізації стратегії підприємства // // Вісн. УНУС. Cерія «Економіка». 2021. № 99. Ч 2. C. 302 - 309.

 

Статті у зарубіжних наукових виданнях, в т.ч. тих, які зареєстровані у міжнародних наукометричних базах

 1. Чернега  І. І., Шевченко Н.О., Бленда Н.О. Спільні підприємства як форма господарювання підприємництва в Україні // Современный научный вестник: науч.-теорет. и практ. журн. Белгород, 2017. № 1 (268). С. 19–20 [Міжнародна наукометрична база: РИНЦ] (Особистий внесок автором досліджено форми господарювання підприємництва в Україні).
 2. Чернега  І.  І. Сутність і структура механізму соціально-економічної системи управління підприємством // Современный научный вестник: науч.-теорет. и практ. журн. Белгород, 2017. № 4 (271). С.17–21 [Міжнародна наукометрична база: РИНЦ).

 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

 1. Чернега  І. І.  Економічне поняття ресурсного потенціалу в сучасних умовах / Чернега І.І. // Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, (Умань, 2 березня 2006 р.) / М-во аграр. політики, Уманський держ. аграр. ун-т. – Умань : Уманський держ. аграр. ун-т, 2006. – С. 128–129.
 2. Чернега  І. І. Особливості формування і використання ринку робочої сили / Чернега І.І. // Матеріали міжнар. науково-практичної конф. [“Інтенсифікація і сталий розвиток сільськогоспо-дарського виробництва”], (Харків, 11–12 квітня 2006 р.) / М-во аграр. політики, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2006. – С. 205–207.
 3. Чернега  І. І.  Методи обчислення продуктивності праці / Чернега І.І. // Матеріали міжнар. наукової конф. [“Аграрна наука і освіта XXI століття”], (Умань, 4–6 липня 2006 р.) / М-во аграр. політики, Уманський держ. аграр. ун-т. – Умань : Уманський держ. аграр. ун-т, 2006. – С. 118–120.
 4. Чернега  І. І.  Проблеми виплати заробітної плати працівникам аграрного сектору економіки  / Чернега І.І. // Матеріали наук. конф. (Умань, 22 грудня 2006 р.) / М-во аграр. політики, Уманський держ. аграр. ун-т. – Умань : Уманський держ. аграр. ун-т, 2006. – С. 95–97.
 5. Чернега  І. І. Пропозиції щодо вдосконалення формування ринку робочої сили в сільській місцевості / Чернега І.І. // Матеріали Всеукр. наукової конф. молодих учених (Умань, 21–22 лютого 2008 р.) / М-во аграр. політики, Уманський держ. аграр. ун-т. – Умань : Уманський держ. аграр. ун-т, 2008. – С. 176–177.
 6. Чернега  І. І. Міграція сільського населення як негативний процес відтворення трудового потенціалу / Чернега І.І. // Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, (Умань, 19–20 лютого 2009 р.) / М-во аграр. політики, Уманський держ. аграр. ун-т. – Умань : Уманський держ. аграр. ун-т, 2009. – С. 158–159.
 7. Чернега  І. І. Безробіття як невід’ємна риса ринкової економіки / Чернега І.І. // Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, [“Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин”], (Умань, 5-6 червня 2009 р.) / М-во аграр. політики, Уманський держ. аграр. ун-т. – Умань : Уманський держ. аграр. ун-т, 2009. – С. 192-193.
 8. Чернега  І. І. Українська трудова міграція та її причини / Чернега І.І. // Матеріали ІІІ міжнар. науково-практичної конф. [“Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора”], (Харків, 8-9 жовтня 2009 р.) / М-во аграр. політики, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2009. – С. 352-353.
 9. Чернега  І. І. Продуктивність праці - основний показник ефективності діяльності підприємства  / Чернега І.І. // Матеріали ІІІ науково-практичного семінару з міжнародною участю [“Проблеми розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України”], (Тернопіль, 26-28 листопада 2009 р.) / М-во аграр. політики, Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль : Тернопільський нац. економ. ун-т., 2009. – С. 172-173.
 10. Чернега  І. І. Проблеми ефективності використання трудового потенціалу / Чернега І.І. // Матеріали Всеукр. заочної науково-практичної конф., [“Актуальні питання сучасної економіки”], (Умань, 20-22 січня 2010 р.) / М-во аграр. політики, Уманський нац.  ун-т садівн. – Умань : Уманський нац.  ун-т садівн., 2010. – С. 122-124.
 11. Чернега  І. І. Мотивація трудової діяльності в сільськогосподарських підприємствах // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 20–21 травня 2010 р.). Умань: УНУС, 2010. С. 188–189.
 12. Чернега І. І. Деякі аспекти щодо мотивації трудової діяльності працівників сільськогосподарських підприємств // Матер. VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Польща, 7–10 листопада 2010 р.). С. 29–31.
 13. Чернега  І. І. Зайнятість як об’єктивна необхідність розвитку села // Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених (м. Умань, 10-11 березня 2011 р.). Умань: УНУС, 2011. Ч. 2. С. 133–134.
 14. Чернега  І. І. Світовий досвід в галузі функціонування ринку праці // Перспективні наукові дослідження: матеріали VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Болгарія, 17–25 лютого 2012 р.) С. 37–39.
 15. Чернега  І. І. Державне регулювання ринку праці України // Наука і технології: крок в майбутнє: матеріали VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чехія, 27 лютого – 5 березня 2012 р.). С. 27–29.
 16. Чернега  І. І. Особливості розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах економічного механізму господарювання // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 17–18 травня 2012 р.). Умань: УНУС, 2012. С. 152–154.
 17. Чернега  І. І. Соціальні інститути і механізм соціального захисту працівника // Досягнення вищої школи: матер. міжнаріали наук.-практ. конф. (Болгарія, 17–25 листопада 2012 р.). С. 47–49.
 18. 18.   Чернега  І. І., Сорокіна  Я. С. Мотиваційні чинники в управлінні персоналом підприємств // Наукові і інформаційні досягнення – 2013: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Польща, 7–15 березня 2013 р.). С. 39–41 (Особистий внесок: автором досліджено мотиваційні чинники).
 19. Чернега  І. І., Чернега  Ю. С. Удосконалення матеріального стимулювання аграрної праці в ринкових умовах // Науково-методологічні основи підвищення економічної ефективності, інноваційного розвитку та менеджменту аграрного виробництва: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (м. Харків, 24–25 квітня 2013 р.). Харків: ХНАУ, 2013. С. 297–300 (Особистий внесок: автором запропоновано методи удосконалення стимулювання).
 20. Чернега  И. И., Бобко  В. В., Харенко  А. А. Кадровая политика предприятия – основа формирования стратегии управления персоналом // Инновационные технологии и технические средства для АПК.Ч. 1. Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. С. 61–68 [Міжнародна наукометрична база: РИНЦ] (Особистий внесок: автором досліджено кадрову політика).
 21. Чернега І. І. Мотивація – вирішальний чинник ефективності діяльності персоналу // До 60-річчя утворення Черкаської області: матеріали всеукр. наук. конф. молодих учених (м. Умань, 14–15 березня 2013 р.). Умань: УНУС, 2013. С. 159–160.
 22. Чернега  І. І. Мотиваційні чинники в управлінні персоналом // Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграрного виробництва: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (м. Харків, 24–25 квітня 2014 р.). Харків: ХНАУ, 2014. С. 131–134.
 23. Чернега  І. І., Гаврилюк  Л. А., Ковальчук  А. І. Сучасні тенденції розвитку систем оцінки та управління персоналом в сільськогосподарському виробництві // Современные научные достижения: материалы Х Междунар. науч.-практ. конф. (Чехия, 27 января – 05 февраля 2014 г.). С. 6–8 (Особистий внесок: автором досліджено тенденції управління персоналом).
 24. Чернега  І. І., Ревуцька А.О. Удосконалення матеріального стимулювання аграрної праці в ринкових умовах // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали VIII Міжнародна наук.-практ. конф., присвяч 170-річчю з дня заснування Уман. нац.ун-ту садівництва. (м. Умань, 24–25 квітня 2014 р.). Умань: УНУС, 2014. С. 115–118 (Особистий внесок: автором висвітлено матеріальне стимулювання).
 25. Чернега  І. І., Ревуцька  А. О. Теорія власності та формування ринкового механізму господарювання // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матер. VIII міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 170-річчю з дня заснування Уманського національного університету садівництва. (м. Умань, 24-25 квітня 2014 р.). Умань. УНУС. 2014. С. 61–64 (Особистий внесок: автором досліджено теорію власності).
 26. Чернега  І. І., Ревуцька  А. О. Трансформація інституту власності // Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі: матеріалиМіжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів. (м. Харків, 23-24 квітня 2015 р.). Харків: ХНАУ, 2015. С.  256–258(Особистий внесок: автором досліджено зміни інституту власності).
 27. Чернега  І. І., Шевченко  Н. О., Бленда  Н. О. Персонал та його роль в діяльності аграрного підприємства // Научный потенциал мира – 2015: матеріали XI Междунар. науч.-практ. конф. (Болгария, 17–25 сентября 2015 г.). С. 45–47 (Особистий внесок: автором досліджено роль персоналу в діяльності підприємств).
 28. Чернега  І. І., Шевченко  Н. О., Бленда  Н. О. Сутнісна характеристика системи управління персоналом аграрних підприємств // Ключевые вопросы в современной науке: материалы XII Междунар. науч.-практ. конф. (Болгария, 15–22 апреля 2016 г.). Т. 2. С. 39–40 (Особистий внесок: автором досліджено системи управління персоналом).
 29. Чернега  І. І., Ревуцька  А. О. Інстуціонально-економічні засади використання земельних ресурсів // Ключевые вопросы в современной науке: матер. XII междунар. науч. практ. конф. Том 4. (Болгария, 15-22 апреля 2016 г.). С. 79–80 (Особистий внесок: автором досліджено використання земельних ресурсів).
 30. Чернега  І. І., Шевченко  Н. О., Бленда  Н.О. Професійний підбір персоналу в формуванні якісного кадрового складу аграрного підприємства // Наука без границ: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Болгария, 15–22 мая 2016 г.). Т. 1. С. 89–91 (Особистий внесок: автором досліджено процес формування кадрів).
 31. Чернега  І. І. Стан та проблеми безробіття молоді в Україні / Чернега І.І. // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріалі Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 21–22 квітня 2016 р.). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. С. 153–155
 32. Чернега  І. І., Ревуцька  А. О. Економічні аспекти формування ринку землі в Україні // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 21–22 квітня 2016 р.). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. С. 70–72 (Особистий внесок: автором досліджено аспекти ринку землі).
 33. Чернега  І. І. Сутність і роль малого бізнесу в умовах переходу до ринкових відносин // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 25–26 травня 2017 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. С. 148–149 (Особистий внесок: автором досліджено роль малого бізнесу).
 34. Чернега  І. І. // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених. (м. Умань, 25–26 травня 2017 р.). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017. С. 200–203
 35. Чернега  І. І. Доходи та платоспроможний попит населення // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали ХІІ Міжнар. наук. конф. молодих учених (м. Умань, 25–26 травня 2018 р.). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2018. С. 15–16
 36. Чернега  І. І., Бленда  Н. О. Проблеми нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності в Україні // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали Міжнар. наук. конф. молодих учених. (м. Умань 25-26 травня 2018 р.). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2018. С. 136–137 (Особистий внесок: автором досліджено регулювання підприємницької діяльності).
 37. Чернега  І. І., Бленда  Н. О. Міжнародний досвід підтримки малого бізнесу // Ключевые вопросы в современной науке: матеріали XV Междунар. науч.-практ. конф. (Болгария, 15–22 квітня 2019 р.). Т. 5.С. 40–43 (Особистий внесок: автором досліджено роль підтримки малого бізнесу).
 38. Чернега  І. І. Проблеми і перспективи конкурентоздатності підприємництва в Україні // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 30–31 травня 2019 р.). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. С. 114–115. 
 39. Чернега  І. І., Шевченко Д. В. Сучасний стан та проблеми безробіття в Україні // Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ХІ Всеукр. наук. конф. (м. Умань, 20 грудня 2019 р.). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. С. 125–127(Особистий внесок: автором досліджено проблеми безробіття).
 40. Cherneha  I. The main prerequisites of the socio-economic mechanism formation of business activities of the agricultural sector of Ukraine // Innovation and Entrepreneurship Collection of scientific articles. (Montreal, Canada, January 24, 2020). Ajax Publishing, Montreal, Canada, 2020. Р. 17–20.
 41. Чернега  І. І. Інноваційний розвиток аграрного сектору в контексті соціально-економічного механізму підприємницької діяльності // Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: матеріали ІІ наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 21–22 лютого 2020 р.). Херсон: Молодий вчений, 2020. С. 23–26.
 42. Чернега  І. І. Формування соціального підприємництва аграрного сектору як сучасної форми господарювання на Україні // Інформаційні технології та фінансова система: сучасний стан, ефективність, перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 січня 2020 р.). Київ: АЦ «Нова економіка», 2020. С. 21–25.
 43. Чернега І.І. Ринок праці в Україні: стан та перспективи розвитку // Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ХІ Всеукр. наук. конф. (м. Умань, 20 грудня 2019 р.). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. С. 121-123.
 44. Чернега І.І. Безробіття та його вплив на економіку країни // Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ХІ Всеукр. наук. конф. (м. Умань, 20 грудня 2019 р.). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. С. 123-124.
 45. Чернега І.І. Мотивація як дієвий чинник підвищення продуктивності праці на підприємстві // Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ХІ Всеукр. наук. конф. (м. Умань, 20 грудня 2019 р.). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. С. 124-125.
 46. Чернега І.І., Савелюк П. П., Зайчук Д. І. Безробіття та основні причини його виникнення. Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції Новітні наукові досягнення – 2021. 17-25 березня 2021 р. София. «Бял ГРАД-БГ».  № 4. С. 16-19.
 47. Чернега І.І., Ковіта В. С., Брюшенко А. В. Стратегічні аспекти формування соціально-економічного механізму підприємницької діяльності. Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції Наука без меж – 2021. 30 березня – 7 квітня 2021 р. Шеффілд. Наука та освіта ЛТД. № 4. С. 3-6.
 48. Чернега І.І., Бленда Н.О. Диверсифікація соціально-економічного механізму підприємницької діяльності в аграрному секторі / Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції. 24 травня 2021 р. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2021. – С. 59-61.
 49. Чернега І.І., Бленда Н.О. Основи формування соціально-економічного механізму підприємницької діяльності / Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції. 24 травня 2021 р. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2021. – С. 89-92.
 50. Чернега І.І., Бленда Н.О. Теоретичні основи соціального підприємництва як сучасної форми господарювання / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів». 23-24 вересня 2021 р. м. Черкаси : ЧДБК, 2021. – С. 227-229.
 51. Чернега І.І., Бленда Н.О.   Стратегія диверсифікації як напрям розвитку підприємницьких структур / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів». 23-24 вересня 2021 р. м. Черкаси : ЧДБК, 2021. – С. 11-113.

 

Методичні вказівки за 2021 рік

 1. Чернега І.І. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Основи підприємництва» для студентів освітнього рівня молодший бакалавр та бакалавр факультету економіки і підприємництва галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Умань: УНУС. – 2021. – 20 с.
 2. Чернега І.І. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Основи підприємництва» для студентів освітнього рівня молодший бакалавр та бакалавр факультету економіки і підприємництва галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Умань: УНУС. – 2021. – 23 с.
 3. Чернега І.І. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи підприємництва» для студентів заочної форми навчання освітнього рівня молодший бакалавр та бакалавр факультету економіки і підприємництва галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг»,   072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Умань: УНУС. – 2021. – 16 с.
 4. Чернега І.І. Методичні вказівки до написання курсової роботи з  дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» студентами освітнього рівня бакалавр факультету  економіки і підприємництва спеціальності 051 «Економіка». Умань: УНУС. – 2021. – 35 с.
 5. Чернега І.І. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» для студентів освітнього рівня бакалавр факультету економіки і підприємництва спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка». Умань: УНУС. – 2021. – 30 с.
 6. Чернега І.І. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» для студентів освітнього рівня бакалавр факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг»,   072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Умань: УНУС. – 2021. – 36 с.
 7. Чернега І.І. Робочий зошит для проведення семінарських і практичних занять за модульно-рейтинговою системою з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» для студентів освітнього ступеня бакалавр факультету економіки і підприємництва спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка». Умань: УНУС. – 2021. – 85 с.