Меню

Бурляй Олександр Леонідович

Бурляй Олександр Леонідович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: заслужений економіст України
Посада: професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Контактний телефон: (04744) 3-87-89
Email: kaf_pt@udau.edu.ua; unuspidpruemnutstvo@gmail.com

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИКЛАДАЧА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук зі спеціальності «Економіка, планування та організація управління народним господарством (сільське господарство») (диплом КД №071444 від 25 грудня 1992 р.).

 Тема кандидатської дисертації: « Організація та ефективність роботи первинних виробничих підрозділів рослинництва в сільськогосподарських підприємствах».

Вчене звання: доцент кафедри економіки та зовнішньоекономічних зв’язків      (атестат АР № 005566 від 24 квітня 1997 р.);

 Професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (атестат АП № 000185 від 11 жовтня 2017 р.). 

Освіта: Уманський ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького, 1986 рік, ОКР «спеціаліст», спеціальність «економіка і організація сільського господарства», кваліфікація «економіст-організатор сільськогосподарського виробництва» (диплом  з відзнакою В-1 №538950 від 29 січня 1986 р.)   

Нагороди, звання: заслужений економіст України, посвідчення  №676/2014 від 23.08.2014 р.

Підвищення кваліфікації:

-  ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», свідоцтво № 12СС02070884/035704-17 від 12.04.2017 р.;

-  ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України   «Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності», 60 годин ( 2 ЄКТС ), свідоцтво про підвищення кваліфікації СС №00493706/014692-21 від 08.10.2021р. р/н 14692.

Стажування:

- науково- педагогічне стажування у Вищій школі бізнесу і підприємництва м. Островці (Польща) на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління»  за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» в обсязі 60 год з 24.04.2017  по 28.04.2017 р.

- участь у тренінгу «Важливість стратегічного торговельного контролю та РХБЯ виклики», організованого Українським науково-технологічним центром на базі економічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка м. Київ  (Україна ) в обсязі  30 год. (1 кредит) 13.04.2021-21.04.2021 р., визнано вченою радою факультету економіки і підприємництва УНУС ( протокол  № 6  від 18 червня 2021 р.);

- закінчив онлайн-курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» через платформу Prometheus, форма навчання - дистанційна, 60 годин (2 кредити), сертифікат № fb4eebbfdbad480e9ecdeabf1858f8a7.

Дисципліни, які викладає: Еколого-економічна діяльність аграрних підприємств; Економіка лісового і садово-паркового господарства; Методологія наукових досліджень; Методологія та організація наукових досліджень; Методологія та організація наукових досліджень в економіці. 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

Монографії

1.Основи біологізації в  технологіях вирощування сої . Монографія / В.П.Карпенко,  Ю. І. Івасюк, Р.М. Притуляк ,А.О. Чернега,;  за ред.В.П.Карпенка.-Умань:ВПЦ «Візаві», 2017.-146 с.

2.Бурляй А.П., Бурляй О.Л. Розвиток екологічної політики Європейського Союзу та України. Монографія «Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика / Під ред. д.е.н., професора Ю. О. Нестерчук. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. 68-74 с.

3. Вurliai A., Burliai O., Butsyk R., Haidai I. Prospects for alternative agriculture development in Ukraine. Monografia WSSG (Polska): Management of innovative development of economic entities. Przeworsk. 2018. P.36-50.

4.Burliai A. P., Burliai O. L., Butsyk R. M., Nepochatenko O. A., Nesterchuk Ya. A. Features of organic production technology. Innovative development of the economy: global trends and national features. Collective monograph. Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”,  2018. Р.18-33.

 5. Victor Karpenko, Oleksandr Burliai, Oleksandr Nepochatenko, Roman Butsyk, Igor Smertenyuk. Features of sunflower of strawberry depending on adaptive growing technologies. Collective monograph. Dallas, USA:Primediae Launch LLC. 2019. P.38-48. DOI 10.36074/tmafmseoid.ed-1.05

 6.Бурляй О.Л., Карпенко В.П., Бурляй А.П., Буцик Р.М., Світовий О.М., Непочатенко О.А., Нестерчук Ю.О.: Адаптивні технології вирощування суниці: монографія/ О.Л.Бурляй, Р.М. Буцик та ін.; за ред. О.Л. Бурляя. Умань:ВПЦ «Візаві», 2019. 84 с.

 

Статті у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз

(Scopus або Web of Science)

 

 1. Burliai A., Ryabchenko O., Bielik P., Burliai O. Energy security facets: verification of horticultural wooden waste potential with bioenergy development purpose. Journal of Security and Sustainability Issues, 2018, 8(1). P. 55-67 (Scopus).
 2. Burliai, A., Burliai, O., RevutskaА., Smolii, L., & Klymenko, L. (2021). Organizational and economic risks of ecologization of agriculture. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal7(1), 96-114. https://doi.org/10.51599/ are.2021.07.01.06 (Scopus & Web of Science).

Наукові статті у закордонних виданнях

1. Бурляй О.Л. Розвиток підприємництва у сільському господарстві України на прикладі фермерських господарств Черкаської області. Innovative Educational Technologies: European Experienceand Its Applicationin Traininsin Economicsand Management. - Training. - Poland: WSBiP, 2017. -  p.17-20.UDC 332.012.2(063)

2  .Alina Burliai, Oleksandr Burliai, Yulia Nesterchuk, Alla Revutska. Features of organic agricultural products functioning in EU and Ukraine. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development. vol. 8, 2019, no. 2. pp. 63–68.

  3. Бурляй А. П., Бурляй О. Л., Непочатенко О. А., Нестерчук Я. А., Cвітовий О.М. Оцінка розвитку органічної системи ведення сільськогосподарського виробництва в Україні. International Journal Of Innovative Technologies In EconomyМіжнародний науковий журнал. 2019. 5(25), Р.22–31.

4.  Burliai A.Р., Burliai О. L., Kovalev L., Smertenuk I. Methodological aspects of determination of energy potential of biomass of plant products. Modern Scientific Researches. Issue No 12. Part 3. May 2020. РР. 30-35.

5  Burliai A., Burliai, O., Smertenуuk I.,   Kovalev L. (2020). Analysis of innovative development of Ukrainian enterprises in the context of European innovative development. VUZF Review5(4), 32-40. https://doi.org/10.38188/2534-9228.20.4.04

6.  Burliai A., Burliai, O., Okhrymenko, B., & Zhuravel, R. (2021). Risks of investing in the agricultural sector of Ukraine’s economy in the context of modernization of the industry. VUZF Review6(4), 128-135.

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Бурляй О.Л., Лемещенко Н.М. Державна підтримка аграрного сектора виробництва України. Приазовський економічний вісник. – 2017. - № 5(05). – с.105-110. Режим доступу ://pev/ kpu.zpua/vypusk-5-05
 2. Бурляй А. П., Бурляй О.Л. Рябченко О. О. Роль сільських домогосподарств  у сталому розвитку України.  Науковий збірник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство».  Випуск 18. Ужгород. 2018.  С.58-63.ISSN 2413-9971
 3. Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Непочатенко О.А. Вплив діяльності сільськогосподарських підприємств  на навколишнє природне середовище. Науковий збірник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство».  Ужгород, 2018. Випуск 20. С.64-70.
 4. Лемещенко Н.М., Бурляй О.Л., Бурляй А.П. Диверсифікація виробництва як напрям сталого розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2018. Вип.93. – Ч.2: Економічні науки. – С.114–131.
 5. Бурляй А.П., Бурляй О.Л. Інституційні засади розвитку екологічного сільського господарства. [Електронний ресурс]. Приазовський економічний вісник. 2018. №6(11). С.31-36. ISSN (Online): 2522-4263.
 6. Бурляй А. П., Бурляй О. Л. Гносеологія поняття «екологізація сільського господарства» в контексті  сталого розвитку суспільства. Modern Economics. №13 (2019). С.41-48.
 7. Бурляй А.П., Бурляй О.Л. Зарубіжний досвід екологізації сільського господарства [Електронний ресурс]. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. №2(19). С.476-486.
 8. Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Світовий О.М. Оцінка виробництва органічних ягід в Україні. Причорноморські економічні студії. 2019. 45. С.16-23. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.45-3. ISSN (Print): 2524-0897.
 9. Карпенко В.П., Бурляй А.П., Буцик Р.М., Майборода В.М. Продуктивність суниці садової за різних технологій вирощування. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2019. Вип.95. Ч.1.  С. 116-127.
 10. Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Ковальов Л.Є. Методологічні аспекти проведення економічного аналізу екологізації сільського господарства. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2020. Вип.96. Ч.2.  С. 54-69. DOI 10.31395/2415-8240-2020-96-2-54-69
 11. Бурляй О.Л., Смертенюк І.І. Інновації як інструмент адаптації сільськогосподарських підприємств до кліматичних змін. [Електронний ресурс]. Modern Economics. №23. 2020, Рр.26-30.
 12. Burliai, A.P., Burliai, O.L., Nesterchuk, Yu.О., Cherneha, I.I., Sokoliuk, S.Yu., Osipova, A.A. (2021). Minimization of environmenal risk sin crops cultivation. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (3), pp.296-304.doi: 10.15421/2021_175.
 13. Чернега  І. І., Бурляй О.Л., Бленда Н.О., Пономарьова М.С., Прозорова Н.В. Обізнаність суб’єктів соціально-трудових відносин в інституціональному бізнес-середовищі // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2021. № 2 (1). C. 148-161. 
 14. Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Журавель Р.О. Оцінка пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2021. Вип 17. Т.1. С. 84-94. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.1.17.84-94
 15. Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Ревуцька А.О., Іваненко О.О. Методичні засади верифікації поняття «конкуренція»: мікроекономічний аспект. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2021. Вип.99. Ч.2.  С. 18-28. DOI 10.31395/2415-8240-2021-99-2-18-28
 16. Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Іваненко О.О. Мікроекономічний аналіз експорту та імпорту сільськогосподарської органічної продукції в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2021. Вип.99. Ч.2.  С. 353-360.

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

 1.     Burliai О.L., Lemeschenko N.M.Іmportance of labour potential in the development of agricultural enterprises. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. P.143-146.ISBN 978-9934-8643-2-2
 2. 2, Alina Burliai, Oleksandr Burliai, Oksana Ryabchenko  Research of supply of berry products in Ukraine // International Scientific Conference : Towards Productive, Sustainable  and Resilient Economic Development New Ideas about Industrial Policy, Modern Technology Impact and Globalization. Slovak University of Agriculture. - Nitra, Slovak Republic on May 16 - 17, 2018.
 3. Бурляй А.П., Бурляй О.Л. Экоинновации как фактор устойчивого развития сельского хозяйства. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси: материалы Х-й Международной научно-практической конф., г. Горки, 18–19 октября 2018 г.: редкол. И. В. Шафранская (гл. ред.) [и. др.]. Ч. 1. Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2018. С.40-45
 4. Бурляй О.Л., Підопригора О. Стан розвитку галузі ягідництва в Україні. Матеріали ІХ Всеукр. наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 22 грудня 2017 р. Частина 1. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017. –  с.42.ISBN 978-966-1604-70-3
 5. Бурляй О.Л., Смертенюк І.І. Деякі     аспекти кліматично-енергетичної політики Європейського Союзу. Матеріали ІХ Всеукр. наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 22 грудня 2017 р. Частина 1. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017. –  с.37-38. ISBN 978-966-1604-70-3
 6. Бурляй А.П., Бурляй О.Л. 13 Міжн. наук.-практ. конф. «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» 30-31 травня 2019 р. УНУС. м.Умань. Особливості  ведення екологічного сільського господарства в Словацькій Республіці. С.19-24.
 7.  Бурляй О. Л., Смертенюк І.І. Суть поняття «Інновація» та його значення для розвитку сільськогосподарських підприємств Зб. тез VII Всеукр. наук.-практ. конференції молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку  національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики», присвяченої    100-річчю з часу заснування ПДАА.м. Полтава, 29 жовтня  2020 р. с.134-135.
 8. Бурляй О. Л., Смертенюк І.І. Використання біомаси в сільському господарстві. Зб. тез Міжн. наук.-практ. Інтернет - конференції «Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку» 16 – 17 квітня 2020 р. с.180-182. Херсонський державний аграрно-економічий університет, 2020.
 9. Бурляй О.Л. Охрименко Б.О. Проблеми ризиків в сільському господарстві. Роль людського капіталу в контексті інноваційного розвитку : матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції. (24 травня 2021 р.) / за ред. О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. С. 129-132.
 10. Бурляй А.П., Бурляй О.Л. Swot-аналіз можливостей адаптації сільсько-господарських підприємств Черкаської області до кліматичних змін. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. К.: ІТТА, 2021. С.746-751.
 11. Бурляй О.Л., Іваненко О.О. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств в Україні. Актуальні питання сучасної економіки : матеріали ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю, 21 грудня 2021 р. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2021.  С. 13-15.ISBN 978-966-304-000-0

 

Методичні вказівки

 1. Бурляй О.Л. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Еколого-економічна діяльність аграрних підприємств» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальність 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, галузь знань 07 – Управління та адміністрування. Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС. 2021. 21 с.
 2. Бурляй О.Л. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Еколого-економічна діяльність аграрних підприємств» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальність 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, галузь знань 07 – Управління та адміністрування. Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС. 2021. 21 с.
 3. Бурляй О.Л. Робочий зошит для виконання практичних занять з дисципліни «Економіка лісового і садово-паркового господарства» » для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: 205- Лісове господарство та 206-Садово-паркове господарство галузі знань 20 - Аграрні науки та продовольство, Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС. 2021. 20 с.
 4. Бурляй О.Л. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка лісового і садово-паркового господарства» » для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: 205- Лісове господарство та 206-Садово-паркове господарство галузі знань 20 - Аграрні науки та продовольство, Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС. 2021. 23 с.
 5. Бурляй О.Л.  Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  спеціальностей:  051- Економіка галузь знань 05- Соціальні та поведінкові науки, 072- Фінанси, банківська справа та страхування та 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  галузі знань 07 – Управління та адміністрування. Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС. 2021. 28 с.
 6. Бурляй О.Л. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  спеціальностей: 051- Економіка галузь знань 05- Соціальні та поведінкові науки,   072- Фінанси, банківська справа та страхування та 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  галузі знань 07 – Управління та адміністрування. Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС. 2021. 16 с.

        7. Бурляй О.Л. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень » для здобувачів вищої освіти третього (доктор філософії) рівня  спеціальностей  072- Фінанси, банківська справа та страхування та 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  галузі знань 07 – Управління та адміністрування. Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС. 2021. 28 с.

       8. Бурляй О.Л. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень » для здобувачів вищої освіти третього (доктор філософії) рівня  спеціальностей  072- Фінанси, банківська справа та страхування та 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  галузі знань 07 – Управління та адміністрування. Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС. 2021. 19 с.

       9.  Бурляй О.Л. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в економіці » для здобувачів вищої освіти третього (доктор філософії) рівня  спеціальність 051- Економіка, галузь знань 05- Соціальні та поведінкові науки, Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС. 2021. 28 с.

        10.  Бурляй О.Л. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в економіці » для здобувачів вищої освіти третього (доктор філософії) рівня  спеціальність 051- Економіка, галузь знань 05- Соціальні та поведінкові науки, Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС. 2021. 17 с.

Рекомендації виробництву

 1. Основи біологізації в  технологіях вирощування сої . Рекомендації виробництву / В.П.Карпенко,  Ю. І. Івасюк, Р.М. Притуляк ,А.О. Чернега,;  за ред.В.П.Карпенка.-Умань:ВПЦ «Візаві», 2017.-146 с.                                                                    
 2. Органічна технологія вирощування суниці: рекомендації виробництву [Бурляй О.Л., Карпенко В.П., Бурляй А.П., Буцик Р.М. , Чернега І.І.]; за ред. О.Л. Бурляя. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018.18 с.;                                                                                       
 3. Екологічні технології вирощування суниці: рекомендації виробництву [Бурляй О.Л., Карпенко В.П., Бурляй А.П., Буцик Р.М., Чернега І.І.]; за ред. О.Л. Бурляя. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 24 с.

 

Зарєстровані авторські права та/ або патенти

 1. Науковий твір «Екологічні технології вирощування суниці: рекомендації виробництву». Реєстраційний номер № 109385. Дата реєстрації 12 листопада 2021 року.
 2. Науковий твір «Органічна технологія вирощування суниці: рекомендації виробництву». Реєстраційний номер № 109386. Дата реєстрації 12 листопада 2021 року.
 3. Монографія «Адаптивні технології вирощування суниці». Реєстраційний номер №109389. Дата реєстрації 12 листопада 2021 року.