Меню

Макаринська Олена Валеріївна

Макаринська Олена Валеріївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Контактний телефон: (04744) 3-87-89
Email: kaf_pt@udau.edu.ua; unuspidpruemnutstvo@gmail.com

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИКЛАДАЧА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук зі спеціальності 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» (диплом ДК №020046 від 8.10.2003 р.).  (Нині  08.00.04 – економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності). Відповідно до таблиці переходу спеціальностей зазначена спеціальність відповідає спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Тема кандидатської дисертації: «Формування та розвиток ринку молока і молокопродукції на регіональному рівні»

Вчене звання: доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки (атестат 12ДЦ № 016472 від 22 лютого 2007 р.).

Освіта: Уманська сільськогосподарська академія, ОКР «спеціаліст», спеціальність 7.050202 «Аграрний менеджмент» зі спеціалізацією «Організація зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація «економіст-організатор сільськогосподарського виробництва» (диплом з відзнакою ЛО № 001076 від 24 червня 1998 р.)

Підвищення кваліфікації:

1) Міжнародне стажування з 7.05.2012 по 11.05.2012 р по ІТЕК-менеджменту і особливостях оформлення зовнішньоекономічних контрактів і товарно-супроводжувальних документів з іноземними партнерами на фірмі "Іtec" в м. Ельстерверда, Німеччина, про що є відповідний сертифікат.

2) Міжнародне стажування з 21.07.2014-24.07.2014 р. по плануванню та організації управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства на фірмі "Іmpulsa", Німеччина, про що є відповідний сертифікат.

3) Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 5.10.2018-5.04.2019 р., кафедра міжнародної економіки та маркетингу. Свідоцтво про підвищення кваліфікації  НВ № 20-03/19 від 5 квітня 2019 р. (120 год.; 4 кредити ЄКТС).

Дисципліни, які викладає:  Товарознавство, Соціальні стандарти.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

Монографії

  1. Макаринська О.В. Розділ 7. Особливості регулювання зовнішньої торгівлі товарами в Україні. // Ринкові перетворення в Україні: наслідки і перспективи: монографія / [ Ковтуненко В.О. Кукурудза І.І., Макаринська О.В.]; за ред. І.І.Кукурудзи. Черкаси: Вид. від ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. - 224 с. – с. 151-173.
  2. Макаринська О.В. Аналіз і напрями вдосконалення нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі товарами України. // Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: колективна монографія. За ред. Головчука А.Ф. Умань: Ред. вид. відділ Уманського НУС, 2011.- 460 с. – с. 261-268.

Статті у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз (Scopus або Web of Science)

Ptashnyk S., Butko N., Makarynska O., Melnyk K. Workforce Capacity and Innovation Support of Agricultural Enterprises’ Competitiveness. Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage: paper publication at the 34 IBIMA International Conference on 13-14 November 2019. Madrid, Spain, 2019. Р.6. рр. 3492-3503. (Scopus & Web of Science).

 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

1) Макаринська О.В. Напрями мінімізації ризиків українських підриємців при виконанні імпортних контрактів з партнерами Європейського Союзу. // Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції. Збірник матеріалів III Міжнародної наукової конференції. 2-4 жовтня 2019 р. Том 2. – Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є.І., 2019. – 186 с.  (с. 103-107).

2) Макаринська О.В., Рохман В.В. Аналіз показників зовнішньої торгівлі України та країн Європейського Союзу. // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 01 листопада 2018 р. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2018. – 275 с. (с. 234-235).

3) Макаринська О.В., Коваль С.С. Аналіз показників діяльності малих підприємств в Україні. // Перспективи розвитку економічної системи з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, -16 листопада 2019 р.) . – Дніпро: НО "Перспектива", 2019.- Ч.1.- 148 с. (с. 99-103).

4) Макаринська О.В., Гонта Д.С. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності малих підприємств. // Пріоритетні напрями досліджень в науковій та освітній діяльності (частина II): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 5-6 грудня 2019 р.  – Львів: Львівський науковий форум, 2019.- 59 с. (с. 12-15).

5) Макаринська О.В., Грибачова Л.О. Теоретичні аспекти щодо трактування сутності економічної безпеки малого підприємства. // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції ( м. Полтава, 14 листопада 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД,  2019. Ч.1. – 63 с. ( с.21-22).

6) Макаринська О.В. Веретільник О. Проблеми та напрями поліпшення конкурентоспроможності експорту зерна українських підприємств. // Інноваційний розвиток регіонів та глобалізаційні процеси: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів, м. Тернопіль: ТІСІТ, 2011. –с.183-186.

7) Макаринська О.В. Гуськова М.М. Аналіз показників зовнішньої торгівлі товарами України та країн СНД. Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки: матеріали VІ  Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців / КІ ДУЕП ім. Альфреда Нобеля – Кременчук, 2011.- с.134-136.

8) Макаринська О.В. Каштальян А. Позитивні аспекти участі України в СОТ на її зовнішню торгівлю.  // Інноваційний розвиток регіонів та глобалізаційні процеси: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів, м. Тернопіль: ТІСІТ, 2011. –с.175 - 178.

9) Макаринська О.В. Особливості підходів державної підтримки сільського господарства України в умовах ринкових перетворень. // Формування конкурентоспроможного виробничого потенціалу сільського господарства в умовах глобалізації розвитку. Матеріали міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 14-23 вересня 2011 р./ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2011. –с.79-81.

Методичні вказівки

За період роботи підготовлено та видано Методичні матеріали до вивчення дисциплін: "Міжнародна торгівля", "Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності", "Міжнародні інвестиційна діяльність", "Митне регулювання зовнішньої торгівлі" та "Міжнародний маркетинг". Підготовлено та видано Завдання для виконання семінарських, практичних та самостійних занять з дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності".

Працювала у співавторстві над розробкою Програми  переддипломної практики для студентів ОКР “спеціаліст” спеціальності 7.050103 “Міжнародна економіка”; Методичних рекомендацій до виконання кваліфікаційної роботи  для студентів напряму підготовки  “Міжнародна економіка”;  Методичних рекомендацій до виконання дипломної роботи  для студентів напряму підготовки  “Міжнародна економіка” та Програми комплексного державного екзамену за професійним спрямуванням “Міжнародна економіка”.